STV1000 – Innføring i statsvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

DETTE EMNET ER ERSTATTET AV STV1010. DET ARRANGERES EKSAMEN I EMNET FOR SISTE GANG FOR STUDENTER SOM ØNSKER Å FORBEDRE KARAKTER.

Statsvitenskap er studiet av politikk. Hva innebærer det? Hvilke spørsmål søker faget svar på? Hvordan går forskere frem for å finne troverdige svar?

Dette emnet presenterer et utvalg temaer som står sentralt i faget, med vekt på sammenhengen mellom grunnleggende problemstillinger og spørsmål knyttet til spesifikke og aktuelle saker eller hendelser.

Det gir videre et første innblikk i statsvitenskapens ”verktøykasse”, med særlig vekt på sentrale begreper som skal hjelpe oss til å tenke presist og systematisk gjennom faglige problemstillinger.

Endelig gir emnet kunnskap om hvordan du skal lykkes som statsvitenskapsstudent.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

 • lære statsvitenskapsfaget å kjenne; hva handler det om, hva slags analytisk verktøy har det utviklet?
 • vite hva som skal til for å lykkes som statsvitenskapsstudent

Ferdigheter

Du skal:

 • kunne besvare en eksamensoppgave
 • kjenne til, og selv følge, grunnregler for presentasjon av vitenskapelig arbeid
 • kunne vurdere og gi velbegrunnede og konstruktive kommentarer til andres oppgaver
 • kunne motta kommentarer på eget arbeid på en konstruktiv måte
 • kunne ta del i faglig gruppearbeid; presentere egne synspunkter og felles resultater
 • kunne bruke sentrale statsvitenskapelige begreper i faglige diskusjoner

Generell kompetanse

Du skal:

 • oppøve respekt for skillet mellom velfundert kunnskap og oppfatninger basert på ”synsing”
 • stimulere egen bevissthet om grunnleggende etiske krav til vitenskapelig analyse generelt og studiet av politikk mer spesielt

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er kun tilgjengelig for programstudenter på bachelorprogrammet i statsvitenskap.

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

 • I samarbeid med en annen student skrive og presentere en oppgave
 • Utarbeide kommentarer til andres oppgaver
 • Skrive et refleksjonsnotat

Se SV-fakultetets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Eksempeloppgaver.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

En periodisk evaluering av emnet ble gjennomført høsten 2014.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Ingen undervisning høsten 2021

Eksamen

Siste eksamen kun for de som har resultat og ønsker å ta opp eksamen. 

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info