Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en bred oversikt over relevante forskningsmetoder. Formålet er å kvalifisere mastergradsstudenter i statsvitenskap til å vurdere eksisterende forskningsarbeider kritisk og til å utforme et egnet forskningsopplegg for egne prosjekter, herunder masteroppgaven.

Emnet dekker kunnskapsteoretiske og ontologiske temaer knyttet til det empiriske studiet av politikk. Det tilbyr studentene en kritisk gjennomgang av sentrale forskningsmetodiske prinsipper, med særlig vekt på vurdering av slutninger knyttet til opera­sjonalisering, kau­salitet og generalisering. Emnet gir en oversikt over ulike forskningsdesign, faser i forskningsprosessen, samt metoder for innsamling, analyse og visualisering av data. Studentene får også opplæring i et statistikkprogram.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet, har studentene følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Du har:

 • forståelse for sentrale metodiske prinsipper, begreper og kriterier
 • fortrolighet med grunnleggende begreper i ontologi (materiell, mental og sosial virkelighet) og kunnskapsteori (sannhet, persepsjon, empirisk belegg, induktiv og abduktiv slutning, hermeneutisk tolkning)
 • innsikt i etiske spørsmål knyttet til empirisk forskning
 • faglig grunnlag for å tolke og vurdere resultater av mye brukte forskningsmetoder

Ferdigheter

Du kan:

 • utvikle en selvstendig problemstilling med utgangspunkt i teori og tidligere forskning på feltet
 • utarbeide og begrunne et analyseopplegg for et forskningsprosjekt
 • velge egnede kvantitative eller kvalitative teknikker for å belyse en bestemt problemstilling
 • kritisk vurdere forskningsarbeider med utgangspunkt i metodiske prinsipper og avveininger
 • benytte et statistikkprogram (R) til å gjennomføre statistiske analyser
 • visualisere data og resultater på en effektiv måte
 • forfatte prosjektrapporter og vitenskapelige artikler

Generell kompetanse

Du har:

 • et grunnlag for å skille vitenskapelig forankret kunnskap fra meningsytringer
 • evne til å gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt
 • innsikt i betydningen av systematikk, objektivitet, konsistens og etterprøvbarhet
 • erfaring med datainnsamling, dataanalyse og grunnleggende programmering
 • forståelse for verdien av samarbeid og kritiske tilbakemeldinger

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt programstudenter på masterprogrammet i statsvitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelor i statsvitenskap eller tilsvarende. Dette skal inkludere minimum 10 studiepoeng innen forskningsmetode og statistikk på bachelornivå (STV1020 eller tilsvarende).

Overlappende emner

20 studiepoeng overlapp mot STV4020 – Forskningsmetode og statistikk (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger, skisseseminarer og seminar i databehandling og dataanalyse.

Studenter innvilges plass på seminarer direkte. Studenter kan selv gå inn i Studentweb å endre seminargruppe frem til 1. september.

For å kunne delta i undervisingen må du ha egen bærbar datamaskin. 

Obligatorisk aktiviteter

 • Skisseseminar
  • Skrive og presentere skisse (1200-1600 ord) til hjemmeoppgaven
  • Få godkjent egen skisse
  • Å være kommentator på andres skisser
 • Seminar i databehandling og dataanalyse
  • Godkjent kvalifiseringsprøve i R
  • R-prøven holdes mandag 20. september kl. 09.00 - 15.00. De som ikke består prøven ved første forsøk, får en ny mulighet. 

Se retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Ønsker du å bytte seminargruppe, skal du først prøve å bytte seminargruppe selv i Studentweb. Går ikke dette, kan du fylle ut søknadsskjema for å bytte seminargruppe.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Valg av skisseseminar

Du velger enten seminar i «anvendt statistikk» eller «kvalitativ metode». 

«Anvendt statistikk» følges av studenter som i hjemmeoppgaven vil gjennomføre en statistisk analyse ved hjelp av programvaren R, enten gjennom replikasjon eller ved å anvende et egnet datasett. 
 
«Kvalitativ metode» følges av studenter som i hjemmeoppgaven enten vil (a) gjennomføre en kvalitativ undersøkelse ved hjelp av programvaren NVivo, på grunnlag av datamateriale fra intervjuer, dokumenter e.l., (b) drøfte konkrete metodeutfordringer i en foreliggende forskningsarbeid eller (c) diskutere vitenskapsteoretiske og/eller forskningsmetodologiske spørsmål knyttet til sentrale begreper i emnet.
 
Hjemmeoppgaven er ikke ment som en ren teknisk øvelse, og for alle oppgavetyper er det sentralt å diskutere relevante forskningsmetodologiske spørsmål. Dette kan f.eks. dreie seg om utvalg og generalisering, antagelser om kausalitet, tolkningsutfordringer og operasjonalisering av relevante teoretiske begreper.

Fordypningsseminarer i R og i NVivo

Fordypningsseminarer i R og i NVivo er frivillige tilbud til studentene i STV4020A. Fordypning i R bygger videre på den felles grunnopplæringen gitt uken før og er først og fremst rettet mot studenter som skal skrive hjemmeoppgaven som anvendt statistisk analyse. NVivo-seminarene er på sin side først og fremst rettet mot studenter som i hjemmeoppgaven vil gjennomføre en kvalitativ undersøkelse ved hjelp av NVivo. 

 

Eksamen

4-timers skoleeksamen og hjemmeoppgave.

 • Hjemmeoppgaven skal være et selvstendig arbeid der du drøfter metodeutfordringer. Slike utfordringer kan enten være knyttet til en empirisk analyse du selv gjennomfører eller til en artikkel, bok eller forskningsrapport som allerede foreligger.
 • Oppgaven skal være på mellom 3000 og 4000 ord, inkludert fotnoter.
 • Det gis en samlet karakter der skoleeksamen teller mer enn hjemmeoppgaven.
 • Du må ha bestått alle obligatoriske aktiviteter for å kunne gå opp til eksamen.
 • Ønsker du å forbedre karakteren krever dette at begge deleksamnene tas på nytt - samlet karakter beregnes ut i fra deleksamener avlagt i samme semester.

Retningslinjer for innlevering av hjemmeoppgaven

Sensorveiledning for skoleeksamen del 2 - høsten 2019

Sensorveiledning for hjemmeeksamen del 2 - høsten 2020

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Det er tillatt å bruke kalkulator på eksamen. Det er ingen krav til hvilken type kalkulator som brukes. De samme generelle reglene for fusk gjelder også ved bruk av kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Grunnet oppgavens lengde vil den ikke bli oversatt til nynorsk, ei heller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tidligere eksamensoppgaver

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Siste semester med undervisning er høst 2021

Eksamen

Hver høst

Siste eksamen er høst 2022.

Undervisningsspråk

Norsk