STV4992 – Masteroppgave i statsvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Masteroppgaven er en forskningsrapport som skal oppfylle alminnelige krav til vitenskapelig publisering. Målet med masteroppgaven er å gjennomføre en undersøkelse av en statsvitenskapelig problemstilling, og rapportere resultatene av undersøkelsen.

Masteroppgaven skal inneholde en presis problemstilling, begrunnede metodevalg og systematisk argumentasjon. Det er rom for å behandle empiriske, så vel som rent teoretiske eller normative spørsmål.

Studentene er selv ansvarlige for valg av tema, formulering av problemstilling, undersøkelsesopplegg og gjennomføring. Ta kontakt med relevante faglærere før du søker om veileder, for å få råd om temavalg og informasjon om mulig tilknytning til forskningsprosjekter.

Ressursider for masteroppgave

Studenter som skal skrive masteroppgave må gjøre seg kjent med ressursidene for masteroppgave i statsvitenskap.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du har

 • inngående kjennskap til fagfeltet oppgaven omhandler, vesentlige analyseverktøy og -teknikker
 • innsikt i krav og kriterier for vitenskapelig framstilling og argumentasjon
 • innsikt i forskningsetiske hensyn samt retningslinjer for presis referanseføring, bruk av kilder og kildekritikk

Ferdigheter

Du kan

 • formulere presise forskningsspørsmål og vise deres relevans for pågående vitenskapelig forskning
 • planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsopplegg innen et spesifisert format
 • orientere deg i store mengder informasjon og vurdere dens faglige relevans for en konkret arbeidsoppgave
 • kartlegge og sammenfatte større mengder vitenskapelig litteraturgjennomføre en teoretisk og metodisk velfundert analyse
 • gjennomføre større og mindre forsknings- og utredningsarbeid på en selvstendig og målrettet måte
 • gjøre en selvstendig kvalifisert vurdering av andres arbeid, gi konstruktive tilbakemeldinger, og kritisk vurdere tilbakemeldinger på eget arbeid
 • rapportere resultater fra vitenskapelige undersøkelser i tråd med vitenskapelige kriterier

Generell kompetanse

 • Du har kjennskap til forskningsrapporters sjangerkrav og evne til selv å forfatte sakprosa med vitenskapelig formål 
 • Du kan praktisere vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet, presisjon og etterrettelighet
 • Du kan håndtere etiske problemstillinger som kan oppstå i forskning og ved bruk av forskningsresultater

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i statsvitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

 

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at valgfrie masteremner tilsvarende 30 studiepoeng er gjennomført før masteroppgavearbeidet påbegynnes.

Undervisning

Informasjonsmøter og indviduell veiledning med veileder.

Informasjonsmøter

Det arrangeres to informasjonsmøter, ett i tredje semester og ett i fjerde semester. På møtene vil det bli gitt informasjon om rettigheter og plikter i veiledningsforholdet, samt rutiner for innlevering, muntlig eksamen, retningslinjer for bedømmelse av masteroppgaven og framdriftsrapportering.

Frist for å fylle ut framdriftsrapporten er 1. februar. Man fyller ut rapporten i nettskjema. Skjemaet åpner 1.januar.

Eksamen

Innlevering av masteroppgaven og avsluttende muntlig eksamen.

Masteroppgaven

Masteroppgaven skrives individuelt. Oppgaven skal leveres i Inspera og Studentweb (DUO) innen innleveringsfrist. 

Mer informasjon om masteroppgaven, veiledning, feltarbeid og bedømmelse.

Innleveringsfrist 

 • Vårsemesteret: 23.mai
 • Høstsemesteret: 15. november

Hvis den spesifiserte datoen faller på en helgedag flyttes fristen til første arbeidsdag etter helgen. 

En måned før innleveringsfristen må du fylle ut nettskjema for innlevering av masteroppgave.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen arrangeres fortløpende etter at masteroppgaven er levert. 

Du får beskjed på din student-epost når det er oppnevnt en kommisjon og tidspunktet for muntlig eksamen er fastlagt. Du vil få beskjed minst en uke før muntlig eksamen. Muntlig eksamen vil bli avholdt i løpet av juni og august for studenter som leverer på normert tid i mai. Leverer du på høstsemesteret vil muntlig eksamen bli holdt i løpet av november og desember. Muntlig eksamen gjennomføres via Zoom.

Under muntlig eksamen vil du få spørsmål som er relatert til masteroppgaven din. Det kan være spørsmål som dreier seg om problemstilling, oppgavestruktur, teoretisk rammeverk, metodevalg og så videre.

Informasjon om hvordan masteroppgaven bedømmes

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

En masteroppgave som har fått et bestått resultat til eksamen kan ikke leveres på ny i bearbeidet form (Se §5.6 (5) i Forskrift om studier og eksamener ved UiO ).

En masteroppgave som har fått et ikke-bestått eksamensresultat kan kun leveres på ny én gang, som et nytt eksamensforsøk. Oppgaven kan kun leveres på ny i bearbeidet form, og innen semesteret etter opprinnelig innlevering (Se §5.6 (5) i Forskrift om studier og eksamener ved UiO ). Ta kontakt med Institutt for statsvitenskap for informasjon om mulighet for ny innlevering.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
45
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk