LES4302 – Masteroppgave lederskap, etikk og samtalepraksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Endringer på emnet høsten 2021 grunnet korona:

Det vil ikke bli avholdt muntlig eksamen dette semesteret. Karakteren fastsettes på bakgrunn av det skriftlige arbeidet.

 

Masteroppgaven ligger i det andre studieåret der arbeid med oppgaven er hovedfokuset for studentenes arbeid. Oppgaven skal vise at studenten kan arbeide selvstendig med ulike perspektiver i LES-feltet etter vitenskapelig metode. Valg av oppgavetema og metodisk tilnærmingsmåte gjøres i samråd med programleder.

Emnet for oppgaven kan gjerne være hentet fra praksisfeltet, enten fra LES4220 - Tolket praksis eller egen arbeidserfaring. Tema må velges slik at det planlagte arbeidet ikke er dekket av tidligere oppgaver selv om det i mange tilfeller vil være mulig å ta opp et tidligere behandlet emne under nye synsvinkler.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Studenter må ha opptak til studieprogrammet lederskap, etikk og samtalepraksis (LES).

Undervisning

Det blir gitt inntil 10 timer veiledning. Det er et krav for å få levere inn masteroppgaven at studenten har vært til veiledning, og at veiledningen er godkjent som tilstrekkelig av veileder.
Prosjektskissen utarbeides normalt i begynnelsen av tredje semester i studiet gjennom en prosess i fire stadier:
(1) Ved begynnelsen av semesteret holdes et idémyldringsseminar der studentene presenterer tema og ideer for oppgaven og hvordan de vil gripe arbeidet an. I forkant av seminaret leveres et kortfattet idénotat (1-2 sider). Deltakelse i seminaret er obligatorisk.
(2) På bakgrunn av tilbakemeldinger i seminaret og videre lesning utarbeider studenten en første prosjektskisse (3 til 5 sider) som skal inneholde en presentasjon av tema for oppgaven, et kort sammendrag av tidligere forskning på temaet, og noen tanker om hvilke metodiske grep og teoretiske perspektiver som er aktuelle. Skissen presenteres i et oppstartsseminar i begynnelsen av det tredje semesteret (etter idemyldringsseminaret) der studentene gir tilbakemeldinger på hverandres prosjekter. Deltakelse i oppstartsseminaret er obligatorisk.
(3) Etter oppstartsseminaret utvikles prosjektskissen videre, og en ny versjon (5 - 10 sider) leveres midtveis i semesteret. Denne ligger til grunn når studenten blir tildelt veileder. Prosjektskissen skal godkjennes av programleder.
(4) På bakgrunn av første samtale med veileder bestemmer student og veileder det videre arbeidet som leder fram til en ferdig masteroppgave.
I det videre arbeidet med masteroppgaven skal studenten delta i et fremleggsseminar helt i begynnelsen av fjerde semester for å kunne få oppgaven vurdert. Her skal en del av oppgaven legges fram til felles drøfting. Samtidig skal studenten være hovedrespondent på en annens framlegg. Samlet omfang bør være 15-20 sider og inkludere en full disposisjon av oppgaven. Deltakelse i fremleggsseminaret er obligatorisk og nødvendig for å kunne levere masteroppgaven.

Eksamen

Endringer på emnet høsten 2021 grunnet korona:

Det vil ikke bli avholdt muntlig eksamen dette semesteret. Karakteren fastsettes på bakgrunn av det skriftlige arbeidet.

 

Masteroppgave og muntlig prøve.
Masteroppgaven har et omfang på 14000-20000 ord. Skriften som benyttes skal være Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, det skal benyttes halvannen linjeavstand og margene skal være 2,5 cm. Tittelbladet på oppgaven skal angi studentens navn, tittel på oppgaven, tittel og navn på veileder og teksten "Masteroppgave i lederskap, etikk og samtalepraksis, Universitetet i Oslo, Det teologiske fakultet", samt semester og årstall.


Alle studenter skal levere masteroppgaven til DUO vitenarkiv


Det fastsettes en foreløpig karakter for det skriftlige arbeidet før den muntlige prøven. Den foreløpig karakteren for det skriftlige arbeidet vil være utgangspunktet for eventuell klage på karakterfastsettelse.
Etter at den foreløpige karakteren er gjort kjent for studenten gjennomføres en muntlig prøve på inntil 45 minutter. Studenten medbringer til den muntlige prøven en presentasjon (omfang 400 ord) av hovedproblemstillingen i oppgaven.
På grunnlag av oppgaven og den muntlige prøven fastsettes den endelige karakteren. Den muntlige prøven kan justere den foreløpige karakteren opp eller ned med inntil en karakter.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter