LES4330 – Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger. Dialogen sees her som et undersøkende fellesskap der enkeltpersoner legger frem sine eksistensielle og etiske spørsmål til undersøkelse hos en profesjonell samtalepartner, gjerne med utgangspunkt i eget liv. Emnet søker både å utvikle praktiske ferdigheter i å tilrettelegge for slike dialoger, og å styrke studentenes refleksjon rundt den dialogiske samtalepraksisen med utgangspunkt i relevant teori. Det legges opp til et dialogisk læringsmiljø, der studentene inviteres til et aktivt dialogarbeid som del av studiet.

Emnet gir deltakerne en faglig kompetanse inn mot arbeid som samtalepartner/chaplain ved institusjoner som sykehus, sykehjem, fengsel og i forsvaret, eller andre sammenhenger der dialog forekommer. Det er også relevant for filosofer som ønsker å etablere en filosofisk samtalepraksis.

Hva lærer du?

Emnet er bygd opp med sikte på å gi både teoretisk innsikt og å utvikle praktiske ferdigheter hos studentene. Målet er at de etter endt kurs skal kunne innta en profesjonell rolle som dialogpartner i filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger med enkeltpersoner og i grupper. Studentene forventes også å etablere øvingsgrupper som gjennomfører dialogøvelser mellom samlingene med utgangspunkt i studentenes egne erfaringer. Viktige læringsmål er at studentene skal opparbeide en bred teoretisk forståelse av dialogen forstått som et utforskende fellesskap, at de kan anvende dialogteori til å analysere hva som hemmer eller fremmer gode dialoger, og har forståelse for dialogens etikk. Videre er målet at studentene skal lære å reflektere over egen og andres livserfaring, lede dialoger med fokus på livsnære etiske og eksistensielle utfordringer, og utvikle trygghet og oppmerksomhet i samtalesituasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Studenter på masternivå på profesjonsstudiet i teologi og lektorprogrammet kan søke om plass på undervisning ved å sende e-post til info@teologi.uio.no.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert med tre samlinger, hvor hver samling begynner sent på ettermiddagen den første dagen og fortsetter hele neste dag. Undervisningen vil bestå av forelesninger, seminarer og dialogøvelser.

Obligatorisk aktivitet:

Det er 80 % obligatorisk fremmøte på undervisningen.  Dette forutsetter blant annet deltakelse på hele den første samlingen i kurset.

5 timer dialogøvelse i par eller i gruppe med andre studenter i emnet etter hver samling.

En refleksjonsstarter der studenten etter en bestemt mal beskriver studentens faglige kvalifikasjoner og egne arbeidsmål gjennom semesteret.

En sluttrapport der studenten etter en bestemt mal beskriver læringsutbyttet av kurset og deler egne refleksjoner og utfordringer.

En pensumrefleksjon der studenten drøfter en selvvalgt del av pensum (en artikkel eller et bokkapittel) i et kritisk perspektiv (1000-1500 ord).

Eksamen

Emnet har mappevurdering. 

Mappebesvarelsen skal inneholde:

En refleksjonsstarter der studenten etter en bestemt mal beskriver studentens faglige kvalifikasjoner og egne arbeidsmål gjennom semesteret.

En sluttrapport der studenten etter en bestemt mal beskriver læringsutbyttet av kurset og deler egne refleksjoner og utfordringer.

En pensumrefleksjon der studenten drøfter en selvvalgt del av pensum (en artikkel eller et bokkapittel) i et kritisk perspektiv (1000-1500 ord).

Ett temaessay over en selvvalgt problemstilling der studenten diskuterer samtalepraksis i en valgt yrkesmessig/profesjonell sammenheng i lys av pensum (2500-3000 ord). Problemstillingen for denne skal godkjennes av emneansvarlig i forkant.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2022

Vår 2021

Vår 2020

Vår 2019

Våren 2021 tilbys emnet også som videreutdanning.

Eksamen

Vår 2022

Vår 2021

Vår 2020

Vår 2019

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter