Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet


Studiet gir ei innføring i forholdet mellom islam, kristendom og Vesten - i historisk, politisk og teologisk perspektiv. Tema som kristne og muslimske identitetar i Vesten, vold i religionens namn og sameksistens og integrasjon i et multikulturell samfunn blir behandla. Kjønnsperspektivet blir vektlagt; likeeins den nordiske/europeiske politiske konteksten og dei to religionane sitt felles møte med moderniteten.

Kva lærer du?

Studiet skal gi historisk kunnskap om teologiske forskjellar og likskapar mellom kristendom og islam, muslimsk-kristne relasjonar i historia og notida, og innsikt i aktuelle tema i kristen-muslimsk dialog. Studiet skal oppøve evna til å sjå dagsaktuelle spørsmål i historisk og inter-relasjonelt perspektiv.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskapar

Anbefalte forkunnskapar

Kristendoms- og islamkunnskap på innføringsnivå (bachelor) er ønskjeleg.

Undervisning

Obligatorisk aktivitet:

Pensumrefleksjon på 1200-1300 ord.

Eksamen

Tre dagars heimeoppgave på 3000-4000 ord.

 

Innlevering i Inspera

Du leverer ditt eksamenssvar i eksamenssystemet Inspera. Les om korleis du skal levere.

Kjeldebruk og referansar

Ved oppgåveskriving må du gjere deg kjend med reglane for kjeldebruk og referansar. Ved brot på reglane kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan svare på eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgåvetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Trekk frå eksamen

Det er mogleg å ta eksamen i emnet inntil tre gonger. Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen eller under eksamen, brukar du eit eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Kvar haust

Eksamen

Kvar haust

Undervisningsspråk

Dansk

Kontakt

TF-infosenter