Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i grunnelementene i bibelhebraisk språk og bruk av hebraisk i tolkningen av tekster i Det gamle testamente. Emnet henger sammen med TEOL1006 – Bibelhebraisk II. De to emnene gir lese-, oversettelses- og fortolkningsferdighet i språket ved at du leser et variert utvalg av tekster fra hele Det gamle testamente og blir gjennom dette kjent med ulike stilarter og genre.

Emnene retter seg mot teologistudenter fordi kunnskap i tolkning av bibeltekster med grunnlag i orginalspråk er en sentral del av presters faglighet. Emnet vil også være relevant for studenter som ønsker et grunnlag i hebraisk i annen studiesammenheng. Det kan være velegnet som støttefag for arabisk og for semittisk språkvitenskap generelt. Videre gir emnene god bakgrunn for studenter som er interessert i religionshistorie og jødiske studier. Dessuten gir klassisk hebraisk en god bakgrunn og grunnlag for moderne hebraisk.

Hva lærer du?

Kunnskap:

Den primære hensikt med kurset er å gi kunnskap i klassisk hebraisk slik det foreligger i Det gamle testamente. Det gis derfor en grundig innføring i dette språkets struktur, dets morfologi, syntaks og genrer. Du lærer å anvende språkets strukturelle sider og vokabular ved å lese tekster. Et viktig anliggende ved emnet er også å gi innsikt i hvordan språkkunnskapen skal anvendes i fortolkning av tekster i deres historiske kontekst.

Ferdigheter:

Du skal nå et nivå hvor du er i stand til å oversette en kjent gammeltestamentlig tekst på hebraisk uten hjelpemidler. Du skal ha utviklet kunnskap om problemstillinger og metoder som er viktige for historisk-filologisk fortolkning av bibeltekster og ha kjennskap til tekstvarianter og tekstkritikk.

Holdninger:

Du vil erfare at en selvstendig faglig fortolkning av et historisk kildemateriale forutsetter at dette leses på sitt originalspråk. Gjennom denne erfaringen vil du se den betydningen fortolkningen av konkrete tekster har i oppbygningen av et teologisk resonnement.

Opptak og adgangsregulering

Du må ha opptak til profesjonsstudiet i teologi for å ta dette emnet høstsemesteret 2020. Emnet tilbys høsten 2020 til en begrenset gruppe studenter som en overgangsordning ved revisjon av profesjonsstudiet i teologi.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TEOL1002 – Bibelhebraisk (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger og praktisk tekstgjennomgang og analyse sammen med foreleser. Det er en fordel at studentene arbeider sammen i kollokviegrupper. Det anbefales sterkt å følge all undervisning i emnet, samt å møte opp fra første undervisningsdag av.

Obligatorisk aktivitet:
Ni korte skriftlige prøver uten hjelpemidler. Disse gjennomføres i undervisningstiden. Seks av de ni prøvene må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Det avholdes en fire timers hjemmeeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det avholdes konteeksamen for de kandidatene som stryker til ordinær eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2020

Emnet tilbys høsten 2020 for siste gang og kun til en begrenset gruppe studenter på profesjonsstudiet i teologi.

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter