TEOL1200 – Innføring i systematisk teologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grunnet covid-19 og redusert kapasitet i eksamenslokalet vår 2022 endres eksamen til 4 timers hjemmeeksamen. 

 

Emnet gir en innføring i grunnleggende spørsmål i kristen teologi og metodediskusjon. Emnet omfatter religionsfilosofi, dogmatikk og etikk. Vi leser sentrale tekster fra moderne og postmoderne teologi som diskuterer det treenige gudsbegrepet, Jesu Kristi betydning og Den hellige ånds nærvær. Spørsmål om godt og ondt, om liv og død, kjærlighet og tilgivelse skal drøftes. Vi belyser også kirkens endrede rolle som en global kraft innenfor ulike kulturer og kontekster. 

Hva lærer du?

Dette kurset skal gi studenten kunnskap om sentrale teologiske tekster, diskusjoner og tolkningsmetoder. Du lærer å utvikle en kritisk og selvkritisk holdning til teologiske problemstillinger og diskusjoner. Du vil utvikle ferdigheter til å skrive og muntlig drøfte viktige dimensjoner ved teologien fra en filosofisk, etisk og dogmatisk synsvinkel. Du vil lære å samarbeide med andre studenter i prosjektarbeid og anvende biblioteket og andre vitenskapelige ressurser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Emnet inngår i profesjonsstudiet i teologi, årsenheten i teologi og bachelorprogrammet i teologi.

Undervisning

Undervisningen består av seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

Tre innleveringer à 1000 ord.

Eksamen

Endret eksamensform vår 2022:

Grunnet covid-19 og redusert kapasitet i eksamenslokalet endres eksamen til 4 timers hjemmeeksamen. 

 

Opprinnelig eksamensform:

Fire timers skriftlig prøve med tilsyn.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter