TEOL2201 – Det nye testamentet: Kontekst og fortolkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir innføring i ulike kontekster som er relevante for fortolkning av tekster i Det nye testamentet. Tekstene gjennomgås ved hjelp av aktuelle fortolknings- og metodeperspektiv fra den nytestamentlige forskningen, på jakt etter kritiske, konstruktive og kreative perspektiver. Vi retter søkelyset mot «tekstenes tre verdener»: Verdenen bak teksten, verdenen i teksten og verdenen foran teksten. Det vil bli lagt særlig vekt på tekster fra Johannesevangeliet.

Emnet har som mål å gi innføring i ulike faglige perspektiver i NT-forskningen og i analyse og tolkninger av nytestamentlige tekster. Derfor legger undervisningen opp til at man arbeider med Det nye testamentet i kontekst samme semester som man lærer originalspråket. Deler av undervisningen er integrert med TEOL1001 – Hellenistisk gresk (nedlagt).

Emnet retter seg mot både teologistudenter fordi kunnskaper om og ferdigheter til å tolke Det nye testamente er en sentral del av teologers faglighet, og mot andre som har interessere av å studere Det nye testamente på et akademisk nivå.

Hva lærer du?

Endringer til avsnittet Hva lærer du? *

 

Kunnskap:
Du får kunnskap om hvordan tekstens mening oppstår i interaksjon med leseren gjennom valg av metodiske perspektiver og oversettelser. Videre får du kjennskap til Johannestekster og Apostlenes Gjerninger, herunder innledningsspørsmål, litterære former samt tekstenes narrative og argumentative dynamikk og teologi.

Ferdigheter:

Du vil oppøve ferdigheter til å kjenne igjen fortolkningsperspektiver på Det nye testamentet og å argumentere for din egen tolkning. Du vil få opplæring i bruk av dataverktøyet Accordance.

Holdninger:

Du vil få mer kritiske meninger om innholdet i nytestamentlige tekster, samt opparbeide en mer selvstendig holdning til tekstfortolkning og aktuell faglitteratur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Fra og med våren 2018 vil TFF1004 og TEOL1007 være et obligatorisk forkunnskapskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TEOL2200 – Hellenistisk gresk og Det nye testamente (nedlagt)

Undervisning

Obligatorisk aktivitet

Studentene må ha levert/gjennomført og fått godkjent en muntlig presentasjoner og to skriftlige oppgaver for å få gå opp til eksamen.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen på 3000-4000 ord. 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys siste gang våren 2020.

Eksamen

Våren og høsten 2020

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter