TEOL3151 – Tro på stedet: Solidaritet i flerkulturelle lokalsamfunn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tro på stedet. Solidaritet i flerkulturelle lokalsamfunn skal utvikle, dele og tolkepraksiserfaringer i lokalmiljøet. Kurset tar sikte på å samle deltakere på tvers av alder, etnisitet og tro for å utforske utfordringer og muligheter for solidaritet i praksis. Gjennom korte forelesninger, faglitteratur, erfaringsdeling og felles diskusjoner skal kurset bidra til økt bevissthet om utfordringer i flerkulturelle lokalsamfunn og mulighetene for lokalt flerkulturelt fellesskap.  Vi vil legge vekt på om praksiserfaringene skaper samhold, rettferdighet og en felles motstand eller om de ikke gjør det og i tilfelle hvorfor. Det er viktig at kurset samler deltakere på tvers av etnisitet, religion, alder og kjønn. Første halvdel av kurset vil skje i det lokale miljøet på Haugerud i Oslo i. I denne delen vil det også være deltakere fra det lokale miljøet i kurset.

Det generelle innholdet i kurset bestemmes av emneplanen og pensum, mens det konkrete erfaringsinnholdet bestemmes av deltakerne. Deltakerne inviteres derfor til å ta opp flerkulturelle utfordringer, praksisfortellinger og lokale verdispørsmål. Eksempler på temaer kan være lokale utrykk for kulturmangfold, diskriminering og inkludering.

Et viktig mål er at deltakerne i fellesskap skal diskutere og utvikle praksisformer og verdier som kan bidra til fellesskap og respekt i lokalmiljøet. Finnes det praksisformer og verdier som kan sies å gå på tvers av ulik religiøs, kulturell og livssynsmessig bakgrunn?

Hva lærer du?

På kurset lærer du om

  • verdier, verdifellesskap og verdikonflikter i lokalsamfunn
  • hvilke typer praksiser som ser ut til å samle bredest oppslutning
  • lokalsamfunnet og lokalt kulturmangfold
  • lokale utfordringer og lokalt fellesskap

Ferdigheter

Kurset skal styrke deltakernes evne til å:

  • utforske flerkulturelle lokalsamfunn
  • identifisere og diskutere verdibaserte utfordringer og praksiser i flerkulturelle lokalsamfunn
  • dele og diskutere erfaringer på tvers av kultur-, menings- og trosforskjeller

Generell kompetanse

Kurset skal bidra til:

  • kunnskap og bevissthet om og respekt for lokalt mangfold
  • kunnskap og bevissthet om ulike typer verdier, verdifellesskap og verdikonflikter i lokalsamfunn
  • kunnskap og bevissthet om lokale muligheter

Undervisning

Undervisningen er to-delt:

Alle studenter deltar på 3-4 samlinger på tidlig kveldstid på Haugerud. I disse samlingene deltar også folk fra lokalmiljøet fra Haugerud.

I tillegg vil det være 3-4 samlinger i forkant og etterkant av samlingene på Haugerud. Disse samlingene vil skje på Det teologiske fakultet.

Det pedagogiske opplegget vil legge stor vekt på å bygge på lokale fortellinger om ulike praksiser og hendelser på det lokale stedet med særlig vekt på de ulike verdiene som utspiller seg der.

Tre timers samlinger vil variere mellom plenumssamlinger, gruppearbeid, muntlig/skriftlig opparbeiding av relevante fortellinger, kortere innslag av forelesningspreget undervisning.

Obligatoriske aktiviteter

- 80 % obligatorisk fremmøte i undervisningen.

- Kurset oppretter en egen Facebook gruppe. Alle forventes å delta i gruppediskusjoner i periodene mellom samlingene og å legge ut korte egne, eller  gruppebaserte, tekster i løpet av kursperioden. Videosnutter kan også brukes.

- 1 refleksjonsnotat (ca 1000 ord).

- Dokumentert deltakelse i et felles gruppearbeid og bidrag til enkelt elektronisk materiale.

Eksamen

Emnet har mappevurdering. I vurderingen inngår også en mappesamtale.

Mappebesvarelsen skal inneholde et felles gruppearbeid (2000-2500 ord) som er utviklet gjennom kurset og et avsluttende individuelt refleksjonsnotat (ca 1000 ord).

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2021

Eksamen

Høst 2021

Undervisningsspråk

Norsk