TEOL4151 – Tro på stedet: Solidaritet i flerkulturelle lokalsamfunn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

I kurset Tro på stedet: Solidaritet i flerkulturelle lokalsamfunn utvikler, deler og tolker deltakerne praksiserfaringer i lokalmiljøet. Kurset tar sikte på å samle deltakere på tvers av alder, etnisitet og tro for å utforske muligheter for solidaritet i praksis. Gjennom korte forelesninger, faglitteratur, erfaringsdeling og felles diskusjoner skal kurset bidra til økt bevissthet om utfordringer i flerkulturelle lokalsamfunn og mulighetene for lokalt flerkulturelt fellesskap.  Vi vil legge vekt på om praksiserfaringene skaper samhold, rettferdighet og en felles motstand eller om de ikke gjør det og i tilfelle hvorfor. Det er viktig at kurset samler deltakere på tvers av etnisitet, religion, alder og kjønn. Første halvdel av kurset vil skje i det lokale miljøet på Furuset i Oslo i. I denne delen vil det også være deltakere fra det lokale miljøet i kurset.

Kurset er spesielt nyttig for studenter som ønsker kunnskap om lokalinitiativ, dialog- og kulturarbeid og utvidet menighetsforståelse, samt metodeutvikling, som for eksempel studenter som studenter som studerer religion og teologi.

Hva lærer du?

Kunnskap

På kurset lærer du om:

  • verdifellesskap og verdikonflikter i lokalsamfunn
  • hvilke typer praksiser som ser ut til å samle bredest oppslutning
  • lokalsamfunnet og lokalt kulturmangfold
  • lokale utfordringer og lokalt fellesskap

Ferdigheter

Kurset skal styrke deltakernes evne til å:

  • utforske flerkulturelle lokalsamfunn
  • identifisere og diskutere verdibaserte utfordringer og praksiser i flerkulturelle lokalsamfunn
  • dele og diskutere erfaringer på tvers av kultur-, menings- og trosforskjeller

Generell kompetanse

Kurset skal bidra til:

  • kunnskap og bevissthet om og respekt for lokalt mangfold
  • kunnskap og bevissthet om ulike typer verdier, verdifellesskap og verdikonflikter i lokalsamfunn
  • kunnskap og bevissthet om lokale muligheter

Dette emnet tilbys både på bachelor- og masternivå, avhengig av hvilket studieprogram det inngår i. Pensum på masternivå er mer omfattende enn på bachelornivå, og til eksamen forventes høyere grad av kunnskap og faglig refleksjon i emnet på masternivå enn på bachelornivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Studenter på masternivå i profesjonsstudiet i teologi (dvs. på fjerde-sjette året) som ønsker å ta dette emnet på masternivå, bes sende en søknad pr e-post til TF-infosenter innen de samme frister som gjelder for å søke undervisning til bacheloremner på TF.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TEOL3151 – Tro på stedet: Solidaritet i flerkulturelle lokalsamfunn

Undervisning

Undervisningen er to-delt:

Alle studenter deltar på 3-4 samlinger på tidlig kveldstid på Furuset. I disse samlingene deltar også folk fra lokalmiljøet fra Furuset.

I tillegg vil det være 3-4 samlinger i forkant og etterkant av samlingene på Furuset. Disse samlingene vil skje på Det teologiske fakultet.

Det pedagogiske opplegget vil legge stor vekt på å bygge på lokale fortellinger om ulike praksiser og hendelser på det lokale stedet med særlig vekt på de ulike verdiene som utspiller seg der.

Tre timers samlinger vil variere mellom plenumssamlinger, gruppearbeid, muntlig/skriftlig opparbeiding av relevante fortellinger, kortere innslag av forelesningspreget undervisning.

Obligatoriske aktiviteter

- 80 % obligatorisk fremmøte i undervisningen.

- Kurset oppretter en egen Facebook gruppe. Alle forventes å delta i gruppediskusjoner i periodene mellom samlingene og å legge ut korte egne, eller  gruppebaserte, tekster i løpet av kursperioden. Videosnutter kan også brukes.

- 1 avsluttende refleksjonsnotat (om den faglige prosessen i kurset (ca 2500).

- Dokumentert deltakelse i et felles gruppearbeid og bidrag til enkelt elektronisk materiale.

Eksamen

Emnet har mappevurdering

Mappebesvarelsen skal inneholde et felles gruppearbeid (2000-2500 ord) som er utviklet gjennom kurset og et avsluttende individuelt refleksjonsnotat (ca 2500 ord).

 I vurderingen inngår også en mappesamtale med inntil 30 min varightet.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst 2022
Høst 2021
Eksamen
Høst 2022
Høst 2021
Undervisningsspråk
Norsk

Emnet tilbys også på bachelornivå med emnekode TEOL3151.

Kontakt

TF-infosenter