TEOL4200 – Det nye testamente og homiletikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir grunnleggende innføring i prekenlære (homiletikk) i dialog med bibelfag. NT-delemnet Jesus og evangeliene utgjør en vesentlig del av emnet.

Studentene arbeider med eksegese og forkynnelse. I emnet inngår prekenpraksis. Studentene skal holde 1-3 prekener i løpet av semesteret. Bibelfag og homiletikk bidrar inn mot prekenarbeidet med teoretiske perspektiver, forberedelser og etterarbeid.

Dette emnet gir 15 studiepoeng totalt og inngår med 5 studiepoeng i den praktisk-teologiske utdannelsen som kreves for tilsetting som prest i Den norske kirke.

Emnet tas normalt samtidig med TEOL4210 – Profesjonsetikk, sjelesorg og institusjonspraksis hvor det er fokus på samtalepraksis. Begge emnene representerer læring om og arbeid med kommunikasjon og formidling.

Utdypende om de enkelte fagene

I NT-delen av emnet, Jesus og evangeliene, arbeider studentene inngående med ett evangelium med utgangspunkt i den greske grunnteksten. Evangeliet leses og fortolkes, med vekt på historiske og litterære spørsmålsstillinger. Emnet skal sette studenten i stand til å jobbe selvstendig, kritisk og kreativt med bibeltekst. Gjennom emnet vil studentene få kjennskap til evangeliet som biografi og fortelling, evangeliets ulike genre og Jesu budskap slik det framkommer i det aktuelle evangeliet. Gjennom tolkning av ulike tekster og bredere oversiktslesning av evangeliet er målet at studentene skal opparbeide en forståelse av evangeliets teologi og dets sosiale, religiøse og politiske kontekst.

Homiletikkfaget er tett knyttet til NT-delemnet Jesus og evangeliene og jobber med hvordan man går fra å tolke evangelietekster om Jesus i en NT-faglig sammenheng til å forkynne over de samme tekstene i en kirkelig sammenheng. Det skal sette studenten i stand til å anvende sine NT-ferdigheter i forkynnelsen på en kreativ og kontekstbevisst måte. Undervisningen består av prekenteoretiske innspill til hvordan man skriver en preken over en bibeltekst og av et seminar hvor man prøver seg på prekenskriving og øver seg på å analysere og forstå prosessen involvert i prekenskrivingen.

Hva lærer du?

Studenten skal i dette emnet bruke sin teologiske faglighet i praksis, og derved utvikle sine evner til å reflektere kritisk over både praksis og teori og samspillet dem i mellom. Studenten skal etter å ha fullført emnet kunne reflektere hermeneutisk og etisk over problemstillingene som er knyttet til at hun/han forvalter en kirkelig, historisk tradisjon i sitt homiletiske arbeid.

Kunnskaper:

Studenten skal tilegne seg

  • kunnskap om eksegetisk arbeid med bibeltekst og forståelse av kompleksiteten i tekstarbeid, teologisk og hermeneutisk kunnskap om forholdet mellom bibeltekst og preken
  • kunnskap om betydningen av rolle, kontekst og egen person i møte med andre i prekenpraksis

Ferdigheter:

Studenten skal utvikle evne til å

  • anvende det eksegetiske håndverket og nyttiggjøre seg det i prekenarbeidet
  • analysere egne og andres prekener
  • reflektere over egen rolle som tekstfortolker og forkynner
  • ta i mot respons på egne prekner

Holdninger:

Studenten skal få mulighet til å utvikle

  • bevissthet om kontekstuelt bibelarbeid
  • forståelse for prekenens kommunikasjonssituasjon

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Studenter må ha opptak til profesjonsstudiet i teologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Fullført 1.-3. studieår i profesjonsstudiet i teologi

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminar, gruppearbeid og innleveringer gjennom semesteret. I emnet er det også lagt inn prekenpraksis.

Den enkelte student samler dokumentasjon fra studiearbeidet i en mappe.

Emnets lærere følger opp studentenes læring løpende. Den løpende vurderingen har ved siden av faglig utvikling særlig fokus på forståelse av rollen som kommunikator og formidler. Vurderingen av studentens arbeid gjennom semesteret (selvstendig arbeid, aktivitet i undervisning) forankres i profesjonsstudiets kompetansefelt.

Kompetansefeltene er utformet med sikte på å vurdere studentenes evne til å håndtere de faglige og menneskelige utfordringene de vil møte i sin yrkesutøvelse som prest på en ansvarlig måte.

Feltene studentene vurderes i forhold til er

Faglig kompetanse (den teologiske kompetansen - både praktisk og teoretisk - og evt. annen kunnskap som kreves eller er nyttig for å kunne utøve prestetjeneste)

Praktiske yrkesferdigheter (evnen til å utføre presteoppgaver, så som liturgiske handlinger, samtaler og forkynnelse, på en forsvarlig måte)

Sosial kompetanse (adekvat opptreden overfor andre mennesker både i og utenfor prestetjenesten, samt evne til å reflektere over egen væremåte i møte med andre mennesker, enkeltvis og i grupper)

Yrkesetisk kompetanse (bevissthet omkring egen rolle som prest, som offentlig person, i møte med mennesker i utsatte posisjoner, i samtaler etc., og særlig vedrørende temaer som grensesetting, makt og sårbarhet)

Endrings- og utviklingskompetanse (evne til å forandre seg (for eksempel ved å motta veiledning), bidra til forandring og forholde seg konstruktivt til forandringer som kommer utenfra)

Obligatoriske aktiviteter

Det kreves 80 % tilstedeværelse innenfor hvert fag. Fravær på mer enn 20 % kan etter nærmere avtale kompenseres med ekstra arbeidskrav.

1. Fire korte arbeidskrav som skal føre fram til en eksegetisk oppgave i Det nye testamentet, med tilbakemelding fra faglærer. I arbeidskravet inngår selvstendig arbeid med eksegetisk støttelitteratur og elektroniske hjelpemidler. Omfang  ca. 2000 ord.

2. En skriftlig oversettelse av gresk tekst som utarbeides og leveres inn i et seminar mot slutten av semesteret.

3. En preken fremført i seminaret ”Fra tekst til forkynnelse” (800-1200 ord).

4. 1-3 prekener fremført i gudstjenestesetting (eventuelt i forbindelse med praksis).

Eksamen

Emne har hjemmeeksamen og muntlig eksamen:

Fem dagers hjemmeeksamen i NT, 2500-3000 ord. 

30 minutters muntlig eksamen i homiletikk. Oppgaven utdeles tre dager før muntlig eksamen.

Hjemmeeksamen teller 75 % og muntlig eksamen teller 25 % av den endelige karakteren. Begge delene må være bestått.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensspråk norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys siste gang høsten 2020.

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk

Kontakt

TF-infosenter