TEOL4202 – Jesus og evangeliene

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er en del av ”Semester 9: Teologi i praksis 2”’ og løper parallelt med kurset ”Fra tekst til forkynnelse”. Begge er obligatoriske for studenter på profesjonsstudiet i teologi.

I emnet Jesus og evangeliene arbeider studentene inngående med ett evangelium med utgangspunkt i den greske grunnteksten. Evangeliet leses og fortolkes, med vekt på historiske og litterære spørsmålsstillinger. Kurset skal sette studenten i stand til å jobbe selvstendig, kritisk og kreativt med bibeltekst.

Gjennom kurset vil studentene få kjennskap til evangeliet som biografi og fortelling, evangeliets ulike genre og Jesu budskap slik det framkommer i det aktuelle evangeliet. Gjennom tolkning av ulike tekster og bredere oversiktslesning av evangeliet er målet at studentene skal opparbeide en forståelse av evangeliets teologi og plassering innenfor urkristendommen.

Hva lærer du?

Emnet vil gi studentene et overblikk over et av evangeliene, som narrativ tekst og som teologisk verk.

Kursets eksegetiske arbeid vil hjelpe studentenes til å bruke det greske språket i tekstarbeidet.

Et delmål er å skjerpe bevisstheten om den analytiske prosess og de beslutningene som ligger mellom den greske tekst og den norske oversettelsen. Studentene vil bli kjent med de viktigste diskusjonene knyttet til dette evangeliet i fortolkning og resepsjon.

Målet er at dette arbeidet vil gi ressurser i møte med aktuelle utfordringer og oppgaver, i kirke, kultur og samfunn.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad grad med 80-gruppe i kristendom eller tilsvarende. I tillegg forutsettes TEOL1001 – Hellenistisk gresk (nedlagt) eller tilsvarende

Undervisning

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk tilstedeværelse på 80 prosent av undervisningen.

Studentene jobber gjennom hele semesteret med et eksegetisk essay på bakgrunn av en selvvalgt tekst fra det aktuelle evangeliet. I arbeidskravet inngår veiledning med faglærer, samt utstrakt selvstendig arbeid med eksegetisk støttelitteratur og elektroniske hjelpemiddel. Omfang: Maksimum 5000 ord.

Eksamen

14 dagers oppgave 3000-4000 ord med fremleggseminar.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2015

Eksamen

Høst 2015

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter