TEOL4202 – Jesus og evangeliene

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet arbeider studentene inngående med ett evangelium med utgangspunkt i den greske grunnteksten og setter de andre evangeliene i perspektiv ut fra dette. Evangeliet leses og fortolkes, med vekt på historiske, litterære og resepsjonsteoretiske spørsmålsstillinger. Kurset skal sette studenten i stand til å jobbe selvstendig, kritisk og kreativt med bibeltekst.

Gjennom kurset vil studentene få kjennskap til evangeliet som biografi og fortelling, evangeliets ulike genre og Jesu budskap slik det framkommer i det aktuelle evangeliet. Gjennom tolkning av ulike tekster og bredere oversiktslesning av evangeliet er målet at studentene skal opparbeide en forståelse av evangeliets teologi og plassering innenfor urkristendommen.

Hva lærer du?

Emnet vil gi studentene et overblikk over et av evangeliene, som narrativ tekst og som teologisk verk.

Kursets eksegetiske del vil hjelpe studentene til å bruke det greske språket i tekstarbeidet.

Studentene vil bli kjent med sentrale diskusjoner knyttet til dette evangeliet og andre evangelier i fortolkning og resepsjon.

Målet er at dette arbeidet vil gi ressurser i møte med aktuelle utfordringer og oppgaver i kirke, kultur og samfunn.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet inngår i profesjonsstudiet i teologi på masternivå.

Undervisning

Obligatorisk aktivitet

Et muntlig fremlegg over artikkel/bokkapittel. Dette bearbeides så til et refleksjonsnotat på 2000 ord som godkjennes av faglærer.
Et språklig arbeidskrav med oversettelse av tekst i timen med veiledning.

Eksamen

Semesteroppgave 3000-4000 ord. Perspektiv og problemstilling skal godkjennes av emneansvarlig som veileder.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2021

Emnet tilbys siste gang våren 2021.

Eksamen

Vår 2021

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter