TFF1002 – Det flerreligiøse Norge

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dagens norske samfunn er i stigende grad preget av religiøs og livssynsmessig pluralisme. Det aktuelle møtet mellom ulike religiøse kulturer tar form av så vel konflikt som dialog. For å forstå hva som skjer i det flerreligiøse landskapet, kreves det både religionskunnskap og kritisk tolkningskompetanse.

Studiemnet har tre hoveddeler:

  • Oversikt over religion og livssyn i dagens Norge, innblikk i religionsrelaterte konflikter samt oversikt over ulike former for religionsdialog.
  • Norsk religionspolitikk.
  • Innføring i religionssosiologi og i andre teoretiske perspektiver på forholdet mellom religion og samfunn (erfaringsorienterte, antropologiske og kjønnskritiske tilnærmingsmåter, interreligiøse studier).

Universell utforming
Emnet er utviklet etter prinsipper om universell utforming. Det vil si at det er tenkt gjennom mange spesielle læringsbehov og tilrettelagt for dem så godt som mulig allerede ved semesterstart. Eksempelvis holdes undervisningen i godt tilrettelagte omgivelser, og lydfiler av forelesninger er tilgjengelige.

Hva lærer du?

Gjennom dette emnet skal studentene ha fått en oversikt over det religiøse og livssynsmessige mangfoldet i dagens samfunn. De skal ha blitt kjent med verdensreligionene slik de kommer til uttrykk i Norge og fått kjennskap til humanetikk, nyreligiøsitet og samisk religion. De skal ha fått oversikt over aktuelle konfliktområder, og tilegnet seg kunnskap om ulike tilnærmingsmåter til studiet av religion, samfunn og politikk.

Studenten skal kunne anvende aktuelle teoretiske perspektiver på studiet av religion i dag, vise evne til å forstå aktuelle brytninger mellom ulike livssyn og religioner, og demonstrere kunnskapsbasert tolkningskompetanse i møte med aktuelle religiøse ytringer.

Gjennom emnet skal studenten også utvikle sin evne til å observere og analysere religiøse praksiser med respekt, forståelse og kritisk distanse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Regelmessige forelesninger og gruppeundervisning. I forelesningene reises det med jevne mellomrom en problemstilling grupper på 5-10 studenter under veiledning skal jobbe med over en to ukers periode. I tillegg inneholder emnet et observasjonselement der studentene i grupper besøker samlinger i trossamfunn og skriver en reflekterende rapport om dette.

Det arrangeres også et seminar på Granavolden gjæstgiveri. Seminaret er obligatorisk for studentene på bachelorprogram i religion og samfunn, profesjonsstudiet i teologi, årsenhet i teologi og årsenhet i kristendom og islam. Andre studentgrupper kan få plass etter søknad. Se semestersiden for mer informasjon om dette.

Emnet har et digitalt klasserom i Canvas til disposisjon for lærerne og studenter med undervisningsopptak. Lydfilen av forelesninger gjøres tilgjengelig for studenter på timeplanen på semestersiden i etterkant av forelesningene.

Obligatoriske aktiviteter

Hver student skal levere én oppgave på 1000-1500 ord i løpet av semesteret.

Gjennomføring av observasjonselement og innlevering av en samskreven observasjonsrapport (1000-1500 ord).

Det er obligatorisk nærvær på gruppetimene. Dersom du ikke kan møte til en time, kan du avtale fravær med læreren. Det kan avtales fravær på 20 % av gruppetimene. Dersom du har behov for mer fravær og har en gyldig grunn, f. eks. sykdom, kan ytterligere fravær avtales. Det vil da bli stilt krav om annen obligatorisk aktivitet. Samlet sett kan fraværet ikke overstige 50 % av gruppetimene.

Obligatorisk bibliotek- og skrivekurs skal være gjennomført i løpet av semesteret.

Deltakelse på seminaret på Granavolden for enkelte studentgrupper.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen 2500-3500 ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter