TFF1002 – Levd religion i Norge

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Levd religion i Norge utforsker religiøse forestillinger, praksiser og hverdagserfaringer slik det kommer til uttrykk i ulike religionssamfunn, i offentlige institusjoner og i aktiviteter som ikke er del av institusjonalisert religion. Målet for emnet er at studentene skal få grunnleggende metodiske og teoretiske ferdigheter som gjør dem i stand til å utforske levd religion i Norge. Forskning på ungdom og unge voksne vil bli spesielt vektlagt. Studier fra andre nordiske land vil bli brukt for å belyse levd religion i Norge. Dette er kompetanse som er etterspurt både i videre studier og i arbeidslivet.

Dette innføringsemnet bidrar med nyansert og oppdatert kunnskap der en kommer tett på hvordan institusjoner og personer praktiserer religion i et sen-moderne samfunn. Gjennom emnet vil studentene få kunnskap om teorier som er relevante for å studere levd religion, og da spesielt ulike former for praksisteori.

For å undersøke levd religion er en avhengig av en stor grad av etisk og metodisk refleksjon over egne oppfatninger og erfaringer knyttet til religiøse praksiser og ytringer. Emnet innebærer at hver student må arbeide med å forstå hva som preger ens tilnærming til ulike felter for levd religion. Emnet gir studentene øvelse i bruke kvalitative forskningsmetoder som intervju og deltagende observasjon, inklusive grunnleggende trening i å analysere denne typen materiale. Det er ønskelig at alle studenter arbeider med former for levd religion de ikke selv har erfaring med i et av de obligatoriske arbeidskravene. 

Emnet undersøker levd religion innenfor tre felt:

  1. Religionssamfunn: Heller enn formelle fremstillinger av ulike religionssamfunn, vil dette emnet studere eksempler på hva menigheter og religiøse organisasjoner gjør, og hvordan de forsøker å endre seg i møte endringer på samfunns- og individnivå. Siden Norge over lang tid har hatt ett dominerende religionssamfunn, vil studier som belyser utvikling og endring innenfor Den norske kirke ha sentral plass. Videre vil emnet gi betydelig oppmerksomhet til studier av muslimske menigheters arbeid og selvforståelse i et moderne Norge.
  2. Offentlige institusjoner: Et spennende forskningsfelt for levd religion er hvordan religion gjør seg gjeldende innenfor offentlige institusjoner, slik som skole og sykehus. Emnet vil belyse hvordan religiøse forestillinger og praksiser forhandles på steder som skal være for hele befolkningen. Skolepraksiser knyttet til høytider og kriser vil være et sentralt fokuspunkt.
  3. Uorganisert religiøs praksis: Studiet av levd religion oppsto som en interesse for religiøs praksis utenfor de etablerte religionssamfunnene, og i emnet vil praksiser som ikke er institusjonsmessig avgrenset og regulert bli studert. Slike mer flytende praksiser kan være grupperinger og ytringer på internett, religiøst innhold i populærkultur og aktiviteter som yoga, meditasjon og healing.

Grunnleggende kompetanse om hvordan levd religion utspiller seg på ulike felt i Norge, og spesielt hvordan ungdom og unge voksne forholder seg til religion, danner et godt utgangspunkt for videre studier. Basiskompetanse innen kvalitative forskningsmetoder er etterspurt både innenfor akademia, og i religionssamfunn, organisasjoner, næringsliv, skole, media og offentlige instanser.

Hva lærer du?

Kunnskaper
•    Du har en grunnleggende forståelse for levd religion som metodisk tilnærming.
•    Du har innsikt i levd religion i Norge innenfor feltene religionssamfunn, offentlige institusjoner og uorganisert religiøs praksis.
•    Du har særlig innsikt i hvordan ungdom og unge voksne forhandler religiøse praksiser i et sen-moderne Norge.
•    Du kan basiskompetanse om intervju og deltagende observasjon som forskningsmetoder.
•    Du har grunnleggende kunnskap om hvordan ulike teorier som kan brukes i studier av levd religion. 
•    Du har kunnskap om etiske problemstillinger og forpliktelser knyttet til å studere levd religion.

Ferdigheter
•    Du kan planlegge og gjennomføre et kvalitativt forskningsintervju om levd religion.
•    Du kan planlegge og gjennomføre en avgrenset observasjon av levd religion på et offentlig sted.
•    Du kan bruke forskningsartikler for å drøfte et konkret intervju- og observasjonsmateriale. 
•    Du kan vurdere hvilke metoder som egner seg til å studere ulike felt innen levd religion.

Generell kompetanse
•    Du kan reflektere etisk og metodisk over hvordan oppfatninger og erfaringer påvirker dine egne tilnærminger til ulike former for levd religion. 
•    Du har grunnleggende forståelse for hvordan religion kan studeres innenfor og utenfor en institusjonell arena.
 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen i emnet kombinerer fellesundervisning og gruppeundervisning. Fellesundervisningen vil gi innføring i hvert av emnets tre hovedområder, og bidra med grunnleggende etiske og metodiske redskaper for å utforske levd religion i Norge. Fellesundervisningen inneholder øvelser og diskusjoner som leder frem mot konkrete oppgaver i gruppeundervisningen, slik som utarbeidelse av intervjuguide og observasjonsguide.
Gruppeundervisningen har fokus på emnets obligatoriske aktiviteter. Undervisningen inneholder en god del praktiske øvelser som krever at studenter både reflekterer over seg selv og bidrar med respons til medstudenter. I gruppeundervisningen legger studentene frem utkast til intervju- og observasjonsguider, og diskuterer intervju- og observasjonsmateriale studentene etablerer i løpet av emnet i lys av pensum.
Emnet har et digitalt klasserom i Canvas for lærerne og studenter. Lydfiler og ressurser gjøres tilgjengelig i etterkant av forelesningene, men kan ikke brukes som erstatning for forelesningene.

Obligatoriske aktiviteter

Emnets arbeidsformer forutsetter høy grad av studentenes aktive tilstedeværelse. Det er obligatorisk nærvær på gruppetimene. Du må møte frem til første gruppetime for å beholde plassen på gruppen. Dersom du senere ikke kan møte til en time, kan du avtale fravær med læreren. Det kan avtales fravær på 20 % av gruppetimene. Dersom du har behov for mer fravær og har en gyldig grunn, f. eks. sykdom, kan ytterligere fravær avtales. Det vil da bli stilt krav om annen obligatorisk aktivitet. Samlet sett kan fraværet ikke overstige 50 % av gruppetimene.

I tillegg må disse obligatoriske aktivitetene være bestått for å kunne gå opp til eksamen:

  • Refleksjonsnotat om egen posisjonalitet i forhold til å gjennomføre intervju med medstudenter om deres erfaring av skolens religionsundervisning eller observere en offentlig religiøs aktivitet (500-700 ord).

 • Utforming av intervjuguide med tema, problemstilling, utvalg, rekruttering og ca. fire (4) spørsmål eller utforming av observasjonsguide med tema, problemstilling, observasjonsfokus, posisjonalitet, utvalg/sted (700 ord).

   • Gjennomføring av intervju med to-tre medstudenter om deres erfaringer med religionsundervisning i skolen med innlevering av anonymiserte intervjunotater eller gjennomføring av observasjon av en offentlig annonsert religiøs aktivitet med innlevering av anonymiserte observasjonsnotater (1000-1200 ord).

   • Muntlig fremlegg av analyse av intervjuutdrag av medstudenters erfaring av religionsundervisning i skolen ved hjelp av pensumlitteratur eller muntlig fremlegg av analyse av observasjonsutdrag av offentlig annonsert religiøs aktivitet ved hjelp av pensumlitteratur (10 minutter/1000-1200 ord).

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen 3000-3500 ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Tidligere emnenavn

Det flerreligiøse Norge

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter