Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hellige tekster tjener som sentrale referansepunkter for trosforestillinger og livsførsel innenfor flere kulturer og religioner, særlig de monoteistiske. Dette emnet omhandler hellige tekster innenfor jødedom, kristendom og Islam – ut fra historiske og aktuelle perspektiver. Studentene vil lære om hellige teksters samfunnsmessige, kulturelle og religiøse roller, og også om de tre religionenes hellige (kanoniske) tekster og fortolkninger og resepsjon (bruk). De vil lese utvalgte kjernetekster, tekster med stor estetisk betydning, samt “vanskelige” tekster; slike som innenfor hver tradisjon har blitt opplevd som problematiske eller utfordrende. Felles fortellingsgods på tvers av de tre religionenes hellige tekster er også fokusert, og inter-religiøse lesninger vil bli vektlagt.

            I religiøse og (mange) kulturelle sammenhenger oppfattes Talmud og Tanak, Bibelen samt Koranen og Hadith fremdeles som normative eller kanoniske – men med ulik grad av autoritet og med ulike kanoniske roller. Etablering og bruk av en kanon – både dens innhold og dens gyldighetsområder – involverer alltid diskusjon, uenighet og maktkamp. Tekstene sprang i sin tid ut av kontekster som er svært forskjellige fra dem de brukes i nå. For å forstå tekstene må vi vite noe om disse kontekstene. Tekstenes resepsjonshistorie er også viktig: De har kontinuerlig blitt lest, forstått og brukt i stadig nye situasjoner. Det er lesernes privilegium og ansvar å velge lesemåte eller lesestrategi, enten lesningen presenteres i et kunstverk eller en preken. I møtet med årtusengamle kanoniske tekster er tilfanget av lesestrategier så stort at det kan være vanskelig å danne seg en oversikt over dem. Dette emnet vil gi noen verktøy for å bedre forstå hellige tekster og deres resepsjon.

            Emnet legger vekt på et samspill av tre ulike perspektiver. Første perspektiv: Vi ser på fenomenet hellig tekst og retter søkelyset mot de tre tradisjonenes tekster og deres tilblivelseshistorie. Andre perspektiv: Vi utforsker resepsjonshistorie og ser på tekster som er og har vært sentrale, innen kunst, samfunnsliv, kultur og trossamfunn, i vår del av verden og med noen utblikk. Tredje perspektiv: Vi tar for oss tekster som representerer felles fortellingsgods og ser på hvordan tekster kan leses fra et inter-religiøst perspektiv.

Hva lærer du?

Kunnskap:

Dersom du fullfører dette emnet, skal du ha kunnskap om de gammel-hebraiske, jødiske, kristne og islamske skriftsamlingene og kjennskap til utvalgte tekster innenfor disse. Du skal kunne foreta en informert lesning av oversettelser av hellige tekster, særlig med henblikk på deres kompleksitet og betydningsmangfold. Du skal kjenne de tre religionenes skriftsamlinger, noen av deres viktigste sjangre og litterære preg, hovedtrekk ved deres opprinnelige kontekst og aspekter ved deres bruk og resepsjon. Du skal ha kunnskap om strategier som brukes av lesere og lesetradisjoner i møte med disse tekstene i dag, og om hvordan lesning av kanoniske tekster kan inngå i etablering av maktforhold og politisk posisjonering.

Ferdigheter:

Du skal være i stand til å reflektere over samspillet mellom ulike lesestrategier i tolkningen av en gitt tekst. Du skal også kunne reflektere selvstendig og kritisk i møte med offentlig bruk av kanoniske religiøse tekster i Norge og Europa i dag.

Holdninger:

Møtet med kanoniske tekster og deres ulike lesninger skal bidra til å modne din kritiske refleksjon over tekstene og deres historiske og aktuelle betydning, og gi et fundament for en bærekraftig selvstendig vurdering av eksempler på bruk av hellige tekster. Du skal bli oppmerksom på hvordan lesestrategier kan speile eller betinge teologiske og sosiale verdivalg.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av en seminarforelesning på en trippeltime hver uke. Seminaret består av en innledningsforelesning, gruppearbeid og oppsummering. Forelesningene gir overblikk over stoffet og innføring i  ulike analytiske perspektiv. Gruppearbeidet vil gå mer inn på enkelttekster, deres opprinnelige kontekst og deres resepsjon.

Emnet har et digitalt klasserom i Canvas til disposisjon for lærerne og studenter med undervisningsopptak. Lydfilen av forelesninger gjøres tilgjengelig for studenter på timeplanen på semestersiden i etterkant av forelesningene.

Obligatoriske aktiviteter

Det er obligatorisk nærvær på undervisningstimene. Dersom du ikke kan møte til en time, kan du avtale fravær med læreren. Det kan avtales fravær på 20 % av undervisningstimene. Dersom du har behov for mer fravær og har en gyldig grunn, f. eks. sykdom, kan ytterligere fravær avtales. Det vil da bli stilt krav om annen obligatorisk aktivitet. Samlet sett kan fraværet ikke overstige 50 % av undervisningstimene.

Før hver time må studentene gjennomføre en forberedelse og svare på en kort prøve i Canvas. Minst 80 % av disse må være levert og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

 

Eksamen

Seks timers skriftlig prøve med tilsyn.

Godkjente obligatoriske aktiviteter i emnet er gyldige det semesteret de avlegges og de to påfølgende gangene det gis ordinær eksamen i emnet

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Som norsk bibelutgave tillates Det norske Bibelselskaps oversettelser av 1978/1985 eller 2011, eventuelt også selskapets oversettelse av 1930, eller utgaven Bibelen - Den hellige skrift , (utgitt av Norsk Bibel), 1988-utgaven eller senere.

Koranutgave: "Koranen tilrettelagt i oversettelse av Einar Berg", helst utgaven ved De norske bokklubbene (2000 og senere).

PDF med jødiske kildetekster.

Bibelordbok. Studentene kan velge mellom følgende utgaver:

Ord og navn i Bibelen. Utarbeidet av Ingvild Røsok og Steinar Skarpnes. Verbum forlag 2015.

Johnstad, G. (red.) Ord i Bibelen , Oslo 1987 (eller senere) eller også Kvalbein, A. (utarb.) BibelOrd , Oslo 1992 (eller senere).

Ved eksamen er det kun anledning til å bruke standardutgaver av disse biblene, ikke studiebibler. Fremmedspråklige utgaver av hjelpemidlene kan anvendes, men må individuelt godkjennes før eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter