TFF1001 – Kristendommens historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en bred innføring i kristendommens historie og framstiller utviklingen fra begynnelsen som jødisk sekt til keiser- og nasjonalkirke og verdensvid religion. Kristendommens historie i Norge gis en særlig plass. Viktige aspekter ved kristendomshistorien som tas opp, er kirkelig institusjon, rituale, teologi, fromhet, kjønn, samt forholdet til samfunnet og til andre religioner.

Emnet belyser på den ene siden hvordan kristendommen framstår som en lang og sammenhengende tradisjon gjennom to tusen år. På den andre siden vektlegges mangfoldet av ulike strømninger som oppstod både gjennom naturlig vekst og splittelser. Studiet av kristendommens historie utgjør en forutsetning for å kunne forstå den kristne religionen i vår egen samtid.

Universell utforming
Emnet er utviklet etter prinsipper om universell utforming. Det vil si at det er tenkt gjennom mange spesielle læringsbehov og tilrettelagt for dem så godt som mulig allerede ved semesterstart. Eksempelvis holdes undervisningen i godt tilrettelagte omgivelser, og lydfiler av forelesninger er tilgjengelig for studenter på timeplanene på nettet.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om hendelser, epoker og tema i kristendommens historie. Studenten skal lære å drøfte og forstå disse gjennom en kritisk og kontekstuell tilnærming. Dette innebærer å anlegge en kritisk og ikke normativ tilnærming til emnets materiale. På grunnlag av sin kunnskap og forståelse skal studenten danne seg et bilde av de store linjer i kristendommens historie.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

 

Normalt er det forelesninger hver uke (en dobbelttime), samt gruppeundervisning de fleste uker.

Emnet har et digitalt klasserom i Canvas til disposisjon for lærerne og studenter med undervisningsopptak. Lydfilen av forelesninger gjøres tilgjengelig for studenter på timeplanen på semestersiden i etterkant av forelesningene.

Obligatoriske aktiviteter

Det er obligatorisk nærvær på gruppetimene. Dersom du ikke kan møte til en time, kan du avtale fravær med læreren. Det kan avtales fravær på 20 % av gruppetimene. Dersom du har behov for mer fravær og har en gyldig grunn, f. eks. sykdom, kan ytterligere fravær avtales. Det vil da bli stilt krav om annen obligatorisk aktivitet. Samlet sett kan fraværet ikke overstige 50 % av gruppetimene.

Studenten skal i tillegg i løpet av semesteret levere inn og få godkjent tre oppgaver på 1800 ord hver, innen hver sin epoke. Til hver oppgave velger studenten blant tre oppgitte temaer. Studenten skal også gi en skriftlig respons (2-300 ord) på en annen students oppgave.

Eksamen

Til eksamen leverer studenten en mappe bestående av to av de tre godkjente oppgavene. Studenten står selv for valget av de to oppgavene og står fritt til å utbedre disse fram til eksamensdatoen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter