Dette emnet er nedlagt

NDID4020 – Muntlige og skriftlige ferdigheter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i forskning om muntlige og skriftlige ferdigheter i skolen og metoder for å utvikle slike ferdigheter. Sentrale temaer i emnet er forholdet mellom muntlig og skriftlig språkbruk, praktisk retorikk, eksplisitt sjangerundervisning og vurdering av elevers muntlige og skriftlige ferdigheter.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Etter gjennomført emne skal du ha:

  • innsikt i forskning om muntlige og skriftlige ferdigheter i klasserommet
  • kunnskaper om sjangerteori og utviklingen av tekstbegrepet i norsk skole

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal du kunne:

  • lese og forstå vitenskapelig litteratur innenfor feltet
  • drøfte faglige problemstillinger med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal du kunne forholde deg kritisk til og drøfte holdbarheten til forskningsresultater

Opptak og adgangsregulering

Emnet forutsetter opptak på Lektorprogrammet og fullført 80-gruppe i nordisk inkludert fullført PPU.

Kapasitet på emnet er 5-25 studenter. Dersom færre enn fem studenter er meldt til emnet, vil emnet bli tilbudt som selvstudium med veiledning av fagperson. Informasjon om undervisningsform vil bli gitt på første forelesning.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet bygger på grunnstudier i nordisk, især norsk språk og litteratur, i et omfang av minst 80 studiepoeng.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på grunnleggende kompetanse i retorikk, tekst- og kommunikasjonsteori og norskdidaktikk fra RETKOM1102 – Tekst og kommunikasjon, PPU3310L – PPU del 1 av 2: Undervisning og læringsforløp (nedlagt) og PPU3220 – PPU del 2 av 2: Vurdering og tilpasset opplæring eller tilsvarende emner.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LSS4220 – Fagskriving 5.-10. trinn (nedlagt)

Undervisning

Kurset strekker seg over et helt vårsemester som ordinært fulltidsstudium.

Det gis seminarundervisning. Det legges vekt på studentaktive læringsformer, slik som presentasjon av faglige temaer og praktiske øvelser i vurdering av elevtekster.

Obligatorisk komponent

Underveis i semesteret skal du levere en individuell skriftlig oppgave på 1500–2000 ord.Tema for oppgaven og frist oppgis på semestersiden etter semesterstart.

Eksamen

Muntlig eksamen på 30 minutter. Det gis 30 minutter forberedelsestid.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt under forberedelsestiden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Muntlig eksamen utgjør 100% av karakteren.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet tilbys siste gang våren 2017

Eksamen

Hver vår

Eksamen tilbys våren 2017, høsten 2017 og for siste gang våren 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo