Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er nedlagt, se våre gjeldende emner for master i utdanningsledelse her.

 

I dette emnet skal kandidaten anvende metode i undersøkelse av et selvvalgt tema. Emnet gir innsikt i utvalgte datainnsamlingsmetoder og mulighet til å utvikle/utprøve verktøy som for eksempel intervjuguide og spørreskjema. Kandidaten gis også anledning til å fordype seg i utvalgte analyseteknikker. Dette kan være teknikker som:

  • statistisk analyse
  • dokumentanalyse
  • intervju- og observasjonsanalyse

Kunnskap om ulike analyseteknikker gjør kandidaten i stand til å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter. Gjennom arbeidet gis kandidaten anledning til å utvikle ideer og designe eget masterprosjekt som er relevant for skole og utdanning.

Hva lærer du?

Kandidaten skal etter fullført emne ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • kandidaten har utdypende innsikt i forskningsprosessen og utvalgte metoder og analyseteknikker som er relevant for eget masterprosjekt.

Ferdigheter

  • kandidaten kan presentere og drøfte problemstillinger knyttet til forskningsprosessen.
  • kandidaten kan anvende utvalgte metoder og analyseteknikker i forsknings- og utviklingsarbeid.

Generell kompetanse

  • kandidaten har kompetanse til å gjennomføre et forsknings- og utviklingsarbeid i skolen ved bruk av vitenskapelige metoder og analyseteknikker, samt ha forutsetninger for å gjennomføre et masterprosjekt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Rangering av søkere til emnet
Søkere som er tatt opp på masterprogrammet i sin helhet har automatisk plass på emnet ved bestått eksamen i UTLED4220 (eller tilsvarende etter godkjent søknad) foregående år. Utover dette rangeres kvalifiserte søkere på bakgrunn av yrkespraksis etter programmets rangeringsregler.

Kapasitet på emnet
Ca. 50 plasser. Ved få søkere (færre enn 20 kvalifiserte søkere) vil emnet ikke bli igangsatt. Ved liten søknad vil undervisningstilbudet i ulike tematiske fordypningstema kunne bli redusert.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å kunne gå opp til eksamen i dette emnet må kandidaten ha bestått eksamen i UTLED4220 – Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati (nedlagt)/UTLED4111B – Rektorutdanningen, UTLED4220 – Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati (nedlagt) og UTLED4062 – Utdanningsvitenskapelige metoder (nedlagt) eller tilsvarende emner som er godkjent etter individuell søknad.

Overlappende emner

Studenter som har fulgt undervisningen i disse emnene og har rett til å gå opp til eksamen, må i overgangsperioden avlegge eksamen etter gammel ordning.

Undervisning

Emnet tilbys som deltidsstudium og undervisning og veiledning tilbys i samlinger på to til tre dager. I vårsemesteret vil fokus være rettet mot skriveprosessen, samt utvikling av problemstillinger og forskningsdesign for eget masterprosjekt.

I høstsemesteret velger studenten mellom ulike fordypningsområder. Arbeidet fokuserer på fordypning i utvalgte metoder og teknikker som er relevant for eget masterprosjekt. Dette gjøres ved å utvikle og prøve ut instrumenter, metoder og teknikker for å gjennomføre en undersøkelse. Det kan gis muligheter for å gjennomføre et selvdefinert utviklingsprosjekt knyttet til egen arbeidsplass eller en annen organisasjon, eller til pågående forskning i rammen av fakultetets forskergrupper.

Digital læringsplattform vil bli stilt til rådighet. Studentene må i løpet av vårsemesteret presisere hvilke metoder de ønsker å fordype seg i følgende høstsemesteret. Det kan stilles krav til hvor mange fordypningsområder studentene må følge.

Undervisning gis i form av forelesninger og arbeid i tematisk organiserte seminarer. Deler av undervisningen er obligatorisk (utvalgte fellesforelesninger og 80 prosent frammøteplikt på selvvalgte seminarer).

Arbeidskravene er obligatoriske. Informasjon om arbeidskrav og hvilke forelesninger som er obligatoriske meddeles ved emnets oppstart. En vesentlig del av undervisningsopplegget er at studentene skal presentere, diskutere og få veiledning på eget arbeid i seminarer. Seminarene ledes av vitenskapelig personale med særskilt kompetanse i det aktuelle temaet. Emnet forutsetter aktiv deltakelse seminarene.

Pensum utgjør ca. 1400 sider der 3/4 er relatert til metodeemner og fordypningstema, og 1/4 er selvvalgt pensum knyttet til de substansielle problemstillingene som er fokusert i fordypningsprosjektet. Oppdatert pensumliste legges ut på semestersiden.

Eksamen

Studentene skal gjennomføre tre arbeidskrav. Det første arbeidskravet utføres i vårsemesteret og består av en skriftlig skisse for eget fordypnings-/masterprosjekt der problemstilling og forskningsdesign skal vektlegges (kan presenteres i ulike formater). Det andre og tredje arbeidskravet utføres i høstsemesteret og skal være knyttet til de metodiske problemstillingene i eget fordypningsprosjekt. Arbeidskravet skal godkjennes av lærer. Ikke godkjente arbeidskrav må leveres på nytt til en angitt frist.

Avsluttende vurdering gjøres på grunnlag av to elementer; en sluttrapport vedørende fordypningsprosjektet som teller 2/3 og en prosjektbeskrivelse for eget masterprosjekt som teller 1/3.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til UV-studieinfo.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Hvis en kandidat som fyller vilkårene for å avlegge eksamen, med gyldig grunn blir forhindret fra å avlegge eksamen samme semester, kan kandidaten levere inn arbeider for sluttvurdering i påfølgende semester.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Det gjennomføres midtveisevaluering og sluttevaluering ved hjelp av elektronisk spørreskjema.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver vår

Arbeidsmengden tilsvarer ca. 5 studiepoeng i vårsemesteret og 15 studiepoeng i høstsemesteret.

Eksamen

Studentene skal gjennomføre tre arbeidskrav. Det første arbeidskravet utføres i vårsemesteret. Det andre og tredje arbeidskravet utføres i høstsemesteret.

Undervisningsspråk

Norsk

Noe undervisning kan være på engelsk.