VEIL4001 – Profesjonskvalifisering: veiledning av studenter og nyutdannede

Kort om emnet

Emnet omhandler veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere. Det legges vekt på utfordringer knyttet til overgangen fra å være lærerstudent til å være en utøvende lærer og på veiledning som bidrar til profesjonskvalifisering i utdanning og arbeidsliv. Det legges spesielt vekt på analyse og kritisk refleksjon, praktiske øvelser og verktøy for profesjonell utvikling. Bruk av digitale læremidler og utvikling av egen veilederpraksis inngår i studiet. Bruk av digitale læremidler og utvikling av egen veilederpraksis inngår i studiet.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

 

Kunnskap

 

Du

 • har innsikt i veiledning og profesjonskvalifisering med utgangspunkt i internasjonale, nasjonale og historiske perspektiver.
 • har kunnskap om veiledning og nye lærere til å bidra til profesjonell utvikling hos lærerstudenter og nyutdannede lærere.
 • har forskningsbasert kunnskap til å analysere problemstillinger knyttet til veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere.
 • har kunnskap om digitale verktøy for veiledning og profesjonell utvikling av lærerstudenter og nyutdannede lærere.

 

Ferdigheter

 

Du

 • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning med utgangspunkt i kunnskap om aktuelle teorier, metoder og fortolkninger knyttet til lærerstudenter og nyutdannede lærere.
 • kan forholde deg analytisk og kritisk til forsknings- og erfaringsbasert kunnskap i egen veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere i samsvar med profesjonsetiske normer.
 • kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til veiledningsprosesser rettet mot lærerstudenter og/eller nyutdannede lærere.
 • kan anvende digitale verktøy i veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere.

Generell kompetanse

 

Du

 • kan analysere og forholde deg kritisk til ulik forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om lærerstudenter og nyutdannede lærere samt anvende kunnskapen i egen veiledning i samsvar med profesjonsetiske normer.
 • kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til veiledningsprosesser rettet mot lærerstudenter og nyutdannede lærere.
 • kan planlegge og kritisk vurdere bruk av digitale verktøy i veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere.

Opptak og adgangsregulering

Lokalt opptak via søknadsweb

Dersom det er flere søkere enn studieplasser, vil kvalifiserte søkere rangeres på bakgrunn av følgende rangeringsregler:

•          Det gis 1 poeng pr år (12 mnd.) i undervisningsstilling i skolen. Maksimalt 15 poeng uttelling gis.

•          Det gis 3 poeng til søkere med anbefalingsbrev fra skoleleder/rektor.

Dersom søkere etter poengrangering stiller likt, vil søkerne bli rangert etter en totalvurdering, hvor det blant annet blir lagt vekt på at flest mulig skoler skal være representert på studiet og om skolen man er tilsatt ved er en av ILS’ partnerskoler

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Søkere må ha bestått grunnmodulen VEIL4000

Undervisning

Undervisningen er samlings- og nettbasert og går over ett semester, i alt tre samlinger à to dager. Studentene organiseres i grupper. Arbeid mellom samlingene er en integrert del av studiet, skal dokumenteres på læringsplattformen og danner utgangspunkt for systematisk arbeid på samlingene.

Undervisningen har obligatoriske forhold:

 • Deltakelse på samlingene (80% frammøte)
 • To arbeidskrav

Se semestersiden for mer informasjon.

Adgang til undervisning

 

Kun studenter som er tildelt plass på emnet har tilgang til undervisningsaktivitetene på emnet.


 

Eksamen

Fagoppgave (hjemmeeksamen)

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Emnet har kontinuasjonseksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk