VEIL4001B – Profesjonskvalifisering: veiledning av studenter og nyutdannede

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere. Det legges vekt på utfordringer knyttet til overgangen fra å være lærerstudent til å være en utøvende lærer og på veiledning som bidrar til profesjonskvalifisering i utdanning og arbeidsliv. Det legges spesielt vekt på analyse og kritisk refleksjon, praktiske øvelser og verktøy for profesjonell utvikling. Bruk av digitale læremidler og utvikling av egen veilederpraksis inngår i studiet. Bruk av digitale læremidler og utvikling av egen veilederpraksis inngår i studiet.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskap

Du

 • har innsikt i veiledning og profesjonskvalifisering med utgangspunkt i internasjonale, nasjonale og historiske perspektiver.
 • har kunnskap om veiledning og nye lærere til å bidra til profesjonell utvikling hos lærerstudenter og nyutdannede lærere.
 • har forskningsbasert kunnskap til å analysere problemstillinger knyttet til veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere.
 • har kunnskap om digitale verktøy for veiledning og profesjonell utvikling av lærerstudenter og nyutdannede lærere.

Ferdigheter

Du

 • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning med utgangspunkt i kunnskap om aktuelle teorier, metoder og fortolkninger knyttet til lærerstudenter og nyutdannede lærere.
 • kan forholde deg analytisk og kritisk til forsknings- og erfaringsbasert kunnskap i egen veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere i samsvar med profesjonsetiske normer.
 • kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til veiledningsprosesser rettet mot lærerstudenter og/eller nyutdannede lærere.
 • kan anvende digitale verktøy i veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere.

Generell kompetanse

Du

 • kan analysere og forholde deg kritisk til ulik forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om lærerstudenter og nyutdannede lærere samt anvende kunnskapen i egen veiledning i samsvar med profesjonsetiske normer.
 • kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til veiledningsprosesser rettet mot lærerstudenter og nyutdannede lærere.
 • kan planlegge og kritisk vurdere bruk av digitale verktøy i veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere.

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i Kompetanse for kvalitet – videreutdanning i veiledning for lærere (30 studiepoeng).

Søkere rangeres av Utdanningsdirektoratet i tråd med retningslinjer for Kompetanse for kvalitet og oversendes ILS.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått grunnmodulen VEIL4000B

Overlappende emner

1 studiepoeng overlapp mot VEIL4001 – Profesjonskvalifisering: veiledning av studenter og nyutdannede

Overlapp med VEIL4001(15 studiepoeng).

Undervisning

Undervisningen er samlings- og nettbasert og går over ett semester, i alt tre samlinger à to dager. Studentene organiseres i grupper. Arbeid mellom samlingene er en integrert del av studiet, skal dokumenteres på læringsplattformen og danner utgangspunkt for systematisk arbeid på samlingene.

Obligatoriske forhold i undervisningen

 • Deltakelse på samlingene (80% frammøte)
 • To arbeidskrav

Se semestersiden for mer informasjon.

 

 

Eksamen

Muntlig gruppeeksamen

 

For å gå opp til eksamen må studenten tilfredsstille kravet til 80% frammøte på samlingene og ha fått godkjent alle arbeidskrav.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen..

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk