VEIL4002 – Profesjonsveiledning: prosessveiledning for kvalitetsutvikling

Kort om emnet

Emnet omhandler skolebasert veiledning og utvikling i lærerprofesjonen. Det legges vekt på utfordringer knyttet til utvikling i profesjonelle læringsfellesskap. Det legges vekt på analyse og kritisk refleksjon, praktiske øvelser og verktøy til bruk i veiledning og utviklingsarbeid. Bruk av digitale læremidler og utvikling av egen veilederpraksis inngår i studiet.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du

 • har innsikt i profesjonsveiledning og utviklingsprosesser med utgangspunkt i internasjonale, nasjonale og historiske perspektiver
 • har kunnskap om veiledning og utviklingsprosesser til å bidra til profesjonell utvikling i skolen som organisasjon.
 • har forskningsbasert kunnskap til å analysere problemstillinger knyttet til veiledning og kvalitetsutvikling i profesjonsfellesskap.
 • har kunnskap om digitale verktøy i profesjonsveiledning

 

Ferdigheter

Du

 • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning med utgangspunkt i kunnskap om aktuelle teorier, metoder og fortolkninger knyttet til profesjonsveiledning og utviklingsprosesser.
 • kan forholde deg analytisk og kritisk til ulik forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om veiledning i profesjonsfellesskap og kvalitetsutvikling og anvende kunnskapen i egen veiledning i samsvar med profesjonsetiske normer.
 • kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til profesjonsveiledning og/eller kvalitetsutvikling i profesjonsfellesskap.
 • kan anvende digitale verktøy i profesjonsveiledning.

 

Generell kompetanse

 • kan analysere og forholde deg kritisk til ulik forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om profesjonsfellesskap og utviklingsprosesser samt anvende kunnskapen i egen veiledning i samsvar med profesjonsetiske normer.
 • kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til profesjonsveiledning og utvikling i profesjonsfellesskap.
 • kan planlegge og kritisk vurdere bruk av digitale verktøy i profesjonsveiledning.

 

Opptak og adgangsregulering

Lokalt opptak via søknadsweb.

Dersom det er flere søkere enn studieplasser, vil kvalifiserte søkere rangeres på bakgrunn av følgende rangeringsregler:

•          Det gis 1 poeng pr år (12 mnd.) i undervisningsstilling i skolen. Maksimalt 15 poeng uttelling gis.

•          Det gis 3 poeng til søkere med anbefalingsbrev fra skoleleder/rektor.

Dersom søkere etter poengrangering stiller likt, vil søkerne bli rangert etter en totalvurdering, hvor det blant annet blir lagt vekt på at flest mulig skoler skal være representert på studiet og om skolen man er tilsatt ved er en av ILS’ partnerskoler

 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Søkere må ha bestått grunnmodulen VEIL4000

Undervisning

Undervisningen er samlings- og nettbasert og går over ett semester, i alt tre samlinger à to dager. Studentene organiseres i grupper. Arbeid mellom samlingene er en integrert del av studiet, skal dokumenteres på læringsplattformen og danner utgangspunkt for systematisk arbeid på samlingene.

Undervisningen har obligatoriske forhold:

 • Deltakelse på samlingene (80% frammøte)
 • To arbeidskrav

Se semestersiden for mer informasjon.

Adgang til undervisning

Kun studenter som er tildelt plass på emnet har tilgang til undervisningsaktivitetene på emnet.

Eksamen

Fagoppgave (hjemmeeksamen)

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Emnet har kontinuasjonseksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk