VEIL4002B – Profesjonsveiledning: prosessveiledning for kvalitetsutvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler skolebasert veiledning og profesjonsutvikling hos lærere. Det legges vekt på utfordringer knyttet til utvikling i profesjonelle læringsfellesskap. Emnet legger særlig vekt på analyse og kritisk refleksjon, praktiske øvelser og verktøy til bruk i veiledning og utviklingsarbeid. Bruk av digitale læremidler og utvikling av egen veilederpraksis inngår i studiet.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskap

Du

 • har innsikt i profesjonsveiledning og utviklingsprosesser med utgangspunkt i internasjonale, nasjonale og historiske perspektiver
 • har kunnskap om veiledning og utviklingsprosesser til å bidra til profesjonell utvikling i skolen som organisasjon.
 • har forskningsbasert kunnskap til å analysere problemstillinger knyttet til veiledning og kvalitetsutvikling i profesjonsfellesskap.
 • har kunnskap om digitale verktøy i profesjonsveiledning

Ferdigheter

Du

 • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning med utgangspunkt i kunnskap om aktuelle teorier, metoder og fortolkninger knyttet til profesjonsveiledning og utviklingsprosesser.
 • kan forholde deg analytisk og kritisk til ulik forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om veiledning i profesjonsfellesskap og kvalitetsutvikling og anvende kunnskapen i egen veiledning i samsvar med profesjonsetiske normer.
 • kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til profesjonsveiledning og/eller kvalitetsutvikling i profesjonsfellesskap.
 • kan anvende digitale verktøy i profesjonsveiledning.

Generell kompetanse

Du

 • kan analysere og forholde deg kritisk til ulik forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om profesjonsfellesskap og utviklingsprosesser samt anvende kunnskapen i egen veiledning i samsvar med profesjonsetiske normer.
 • kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til profesjonsveiledning og utvikling i profesjonsfellesskap.
 • kan planlegge og kritisk vurdere bruk av digitale verktøy i profesjonsveiledning.

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i Kompetanse for kvalitet – videreutdanning i veiledning for lærere (30 studiepoeng).

Søkere rangeres av Utdanningsdirektoratet i tråd med retningslinjer for Kompetanse for kvalitet og oversendes ILS.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått grunnmodulen VEIL4000B

Overlappende emner

Overlapp med VEIL4002(15 studiepoeng).

Undervisning

Undervisningen er samlings- og nettbasert og går over ett semester, i alt tre samlinger à to dager. Studentene organiseres i grupper. Arbeid mellom samlingene er en integrert del av studiet, skal dokumenteres på læringsplattformen og danner utgangspunkt for systematisk arbeid på samlingene.

Obligatoriske forhold i undervisningen

 • Deltakelse på samlingene (80% frammøte)
 • To arbeidskrav

Eksamen

Muntlig gruppeeksamen

For å gå opp til eksamen må studenten tilfredsstille kravet til 80% frammøte på samlingene og ha fått godkjent alle arbeidskrav.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk