Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gjennomføres over to fulle dager og gir en innføring i sentrale komponenter ved veiledning i skolen:

 • Læreryrket som profesjon og profesjonell utvikling
 • Lærerutdanning og veilederens rolle, oppgaver og ansvar
 • Lærerarbeidet og nyutdannede læreres utfordringer
 • Praktisk veiledning, begreper og metoder
 • Samtaleferdigheter og samtaler i skolevandring

Hva lærer du?

Studentene skal ha kunnskaper om

 • lærerarbeidet og læreryrket som profesjon
 • veiledning som begrep, tradisjoner og metoder
 • sentrale strategier i veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere

Studentene skal ha ferdigheter slik at de kan

 • observere, analysere og reflektere over hvordan ulike veiledningsstrategier fungerer i møte med lærerstudenter og nyutdannede lærere
 • anvende samtaleferdigheter i ulike kontekster i skolen

Studentene skal ha generell kompetanse til å kunne

 • reflektere over egen kompetanse og identitet som veileder i lærerprofesjonen

Opptak og adgangsregulering

Målgruppen for emnet er skoleledere og lærere i skolen som skal veilede lærerstudenter, nyutdannede lærere eller andre aktører i skolen.

Søkere må dokumentere følgende:

 • GSK (generell studiekompetanse)
 • Grunnutdanning av minst 3 års varighet fra høgskole eller universitet tilsvarende en bachelor eller cand.mag. grad
 • Utdanningen må inkludere fullført lærer-/lektorutdanning fra høgskole eller universitet, pedagogisk seminar eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Minst 3 års relevant praksis (100%) som lærer i skolen etter endt utdanning

I spesielle tilfeller kan det søkes om unntak fra kravet om tre års lærerpraksis. Søknad om unntak må begrunnes.

Hvordan søke på emnet?

Søknadsfrist 15. april/1. november. Du søker elektronisk via SøknadsWeb.

Rangeringsregler

Emnet har kapasitet til 50 studenter. Dersom det er flere søkere enn studieplasser, vil kvalifiserte søkere rangeres på bakgrunn av følgende rangeringsregler: 

 • Det gis 1 poeng pr år (12 mnd.) i undervisningsstilling i skolen. Maksimalt 15 poeng uttelling gis.
 • Det gis 3 poeng til søkere med anbefalingsbrev fra skoleleder/rektor.

Dersom søkere etter poengrangering stiller likt, vil søkerne bli rangert etter en totalvurdering, hvor det blant annet blir lagt vekt på at flest mulig skoler skal være representert på studiet og om skolen man er tilsatt ved er en av ILS’ partnerskoler.

Overlappende emner

Utdanning i veiledning fra annet studiested på minimum 5 studiepoeng vurderes individuelt.

Undervisning

Undervisningen i emnet gjennomføres over to fulle, påfølgende dager. Undervisningen gjennomføres som forelesninger, seminar, gruppearbeid og caseøvelser.

Det forventes at studentene deltar i gruppeaktiviteter med veiledningsøvelser, ferdighetstrening og rollespill.

Deltakelse på todagers samlingen er obligatorisk og krever 100 % oppmøte. I forkant av samlingen forutsettes det at ca. 150 sider av pensum er lest.

Rammer for pensum/studielitteratur:
Ca. 300 sider

Obligatoriske komponenter

Deltagelse i undervisningen er obligatorisk og krever 100 % oppmøte.

Studenter skal i tillegg skrive en førlogg på ca. 600 ord som leveres innen første undervisningsdag.

Eksamen

Innlevering av refleksjonslogg. 1 200-1 500 ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk