Kort om emnet

VEIL4005B er et tilbudsemne for aktører i utdanningssektoren, for eksempel skoler og skoleeiere. Emnet er i innhold identisk med det ordinære emnet VEIL4005 - Veiledning i skolen. Enkeltpersoner som ønsker å ta innføringsstudie i veiledning i skolen bes søke på VEIL4005 - Veiledning i skolen.

VEIL4005B gjennomføres etter særskilt avtale mellom interesserte aktører og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS).

Emnet gjennomføres over to fulle dager og gir en innføring i sentrale komponenter ved veiledning i skolen:

 • Læreryrket som profesjon og profesjonell utvikling
 • Lærerutdanning og veilederens rolle, oppgaver og ansvar
 • Lærerarbeidet og nyutdannede læreres utfordringer
 • Praktisk veiledning, begreper og metoder
 • Samtaleferdigheter og samtaler i skolevandring

Hva lærer du?

Studentene skal ha kunnskaper om

 • lærerarbeidet og læreryrket som profesjon
 • veiledning som begrep, tradisjoner og metoder
 • sentrale strategier i veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere

Studentene skal ha ferdigheter slik at de kan

 • observere, analysere og reflektere over hvordan ulike veiledningsstrategier fungerer i møte med lærerstudenter og nyutdannede lærere
 • anvende samtaleferdigheter i ulike kontekster i skolen

Studentene skal ha generell kompetanse til å kunne

 • reflektere over egen kompetanse og identitet som veileder i lærerprofesjonen

Opptak og adgangsregulering

Målgruppen for emnet er skoleledere og lærere i skolen som skal veilede lærerstudenter, nyutdannede lærere eller andre aktører i skolen.

Deltagere må dokumentere følgende:

 • GSK (generell studiekompetanse)
 • Grunnutdanning av minst 3 års varighet fra høgskole eller universitet tilsvarende en bachelor eller cand.mag. grad
 • Utdanningen må inkludere fullført lærer-/lektorutdanning fra høgskole eller universitet, pedagogisk seminar eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Minst 3 års relevant praksis (100%) som lærer i skolen etter endt utdanning

I spesielle tilfeller kan det søkes om unntak fra kravet om tre års lærerpraksis. Søknad om unntak må begrunnes.

Hvordan søke på emnet?

Emnet gjennomføres etter egen avtale med ILS. Interesserte bes ta kontakt på ils-veil@ils.uio.no

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen i emnet gjennomføres over to fulle, påfølgende dager. Undervisningen gjennomføres som forelesninger, seminar, gruppearbeid og caseøvelser.

Det forventes at studentene deltar i gruppeaktiviteter med veiledningsøvelser, ferdighetstrening og rollespill.

Deltakelse på todagers samlingen er obligatorisk og krever 100 % oppmøte. I forkant av samlingen forutsettes det at ca. 150 sider av pensum er lest.

Rammer for pensum/studielitteratur:
Ca. 300 sider

Obligatoriske komponenter

Deltagelse i undervisningen er obligatorisk og krever 100 % oppmøte.

Studenter skal i tillegg skrive en førlogg på ca. 600 ord som leveres innen første undervisningsdag.

Eksamen

Innlevering av refleksjonslogg. 1 200-1 500 ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Etter avtale

Eksamen

Etter avtale

Undervisningsspråk

Norsk

Kursavgift

Avhengig av antall studenter