Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i didaktiske overveielser knyttet til sammenhengen mellom læreplanfeltet, undervisning og læreprosesser i utdanningsforløp. Undervisnings- og opplæringskontekstene omfatter så vel barn og ungdom, som voksne og vektlegger et flerkulturelt perspektiv. Sentrale tema er

  • skolens og utdanningsinstitusjoners kultur og handlemåter
  • tilpasset opplæring og undervisningens inkluderende/ekskluderende funksjon
  • marginalisering enten det er ut fra etnisk bakgrunn, kjønn eller sosial posisjon
  • etiske overveielser knyttet til profesjonell yrkesutøvelse

Hva lærer du?

Kunnskaper:

Du skal kunne beskrive, drøfte og kritisk vurdere ulike sider ved læreplanen, valg av undervisningsformer og læringsmåter, samt de kontekster disse foregår innenfor.

Ferdigheter:

Du skal kunne belyse et gitt praksis- og emnerelevant case ved hjelp av adekvate presentasjonsteknikker.

Generell kompetanse:

Du skal kunne dokumentere innsikt i hvordan enhver læreplan har konsekvenser for valg av undervisningsformer og læringsåter, samt hvordan rammebetingelser innvirker på slike valg.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet inngår i 80-gruppen i pedaogikk og studenter på bachelorprogrammet i pedagogikk har derfor fortrinnsrett til plasser på emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Minst 30 studiepoeng pedagogikk/utdanningsvitenskap på innføringsnivå.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot PED1210 – Undervisning og læreprosesser (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen vil til dels være problemorientert og til dels systematisk i sin tilnærming.

Det benyttes varierte arbeids- og vurderingsformer, som utgjør en vesentlig del av studiets innhold.

Undervisningen organiseres i basisgrupper.

Det forventes aktiv deltakelse.

Du vil få veiledning i forbindelse med studiekravsarbeidet.

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Hvis du ikke møter mister du plassen din på emnet. Dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd (se kontaktinformasjon nederst på semestersiden).

Du kan ikke ta eksamen i dette emnet uten å ha undervisningsopptak.

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter)

Studentene skal i basisgrupper forberede og gi en muntlig presentasjon av en gitt oppgave/case.

Studiekrav (eksamen)

1. Du skal i basisgrupper skrive oppgave på maks 5 sider. I oppgaven skal teoretisk stoff knyttet til emnets temaer relateres til praktiske problemstillinger (case). Det kan legges føringer på tekstens utforming med tanke på ulike målgrupper.

2. Du skal individuelt utarbeide en oppgave på maks 5 sider over et gitt tema knyttet til emnets innhold og problemområder.

Frist for arbeidskrav og studiekrav gjøres kjent ved semesterstart.

Arbeidskrav og begge studiekrav skal være gjennomført samme semester.

Eksamen: Arbeidskravet må gjennomføres og godkjennes før studiekravene 1 og 2 kan innleveres. Kun studiekravene 1 og 2 utgjør grunnlaget for karaktersettingen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Du kan ta eksamen på nytt neste gang emnet tilbys ordinært. Ved ny eksamen må både arbeidskrav og studiekrav gjennomføres på nytt. Dette forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Våren 2019 er siste mulighet til å gjennomføre obligatorisk aktivitet /arbeidskrav og studiekrav 1 (gruppeoppgave) . Du kan ta eksamen (det vil si levere studiekrav 2) våren 2020 hvis du har godkjent obligatorisk aktivitet og studiekrave 1 fra et tidligere semester.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2019

Vår 2018

Vår 2017

Eksamen

Vår 2020

Vår 2019

Vår 2018

Vår 2017

Våren 2019 er siste mulighet til å gjennomføre obligatorisk aktivitet /arbeidskrav og studiekrav 1 (gruppeoppgave) . Du kan ta eksamen (det vil si levere studiekrav 2) våren 2020 hvis du har godkjent obligatorisk aktivitet og studiekrave 1 fra et tidligere semester.

Undervisningsspråk

Norsk