Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar opp sentrale temaer som:

 • ulike typer organisasjoner, presisert gjennom en klargjøring av de tre hovedsektorene forretning, forening og forvaltning. Det vil si ulike organisasjonstyper som kan klassifiseres i form av en idealtype som skiller mellom ulike logikker basert på inntjening, samfunnsnytte eller offentlig administrasjon, eller eventuelt blandinger mellom disse basisformene.
 • forståelse av organisasjoner gjennom å fokusere på tre nivåer i studiet av organisasjoner; makro-, meso- og mikronivået.
 • forståelse for hvordan organisasjoner kan studeres når det gjelder fokus på organisatoriske elementer som; mål, strategi, oppgaver, og grunnleggende prosesser i organisasjoner.
 • organisasjonen som et sosialt system, effektivitet i organisasjoner, organisasjoner og omgivelser, makt, autoritet og konflikter i organisasjoner, organisasjonsutforming og formell struktur, læring i organisasjoner, organisasjonskunnskap, endring av organisasjoner, ledelse, ledelsesarbeid og lederstiler.

Emnets praksisorientering knyttes til praksistilfeller (case) for å utvikle analytiske ferdigheter og problemløsningskompetanse.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper

 • grunnleggende kunnskap og forståelse for hvordan organisasjoner er bygget opp og fungerer.
 • kunnskap om sentrale modeller og teorier innen fagområdet organisasjon og ledelse.
 • forståelse for problemstillinger knyttet til ledelse og styring i moderne virksomheter.
 • kunnskap om hvilken betydning ledelse og organisering har for yrkesutøvelse.

Ferdigheter

 • å kunne se særtrekk ved forskjellige typer organisasjoner, forskjellige former for ledelse, og den kontekst organisasjoner inngår i.
 • å kunne beskrive og analysere hvordan organisasjoner er bygget opp og fungerer.
 • ferdigheter innen et utvalg analytiske verktøy som kan anvendes til å arbeide selvstendig, kritisk og strategisk med ulike problemstillinger knyttet til organisasjon og ledelse i offentlige, private og frivillige organisasjoner.

Generell kompetanse

 • i tilknytning et utvalg metoder og perspektiver som kan anvendes innen analyse eller utvikling av organisasjoner, eller innen andre relevante områder i samfunnslivet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet inngår i 80-gruppen i pedaogikk og studenter på bachelorprogrammet i pedagogikk har derfor fortrinnsrett til plasser på emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Minst 20 studiepoeng i pedagogikk/utdanningsvitenskap på innføringsnivå.

Det anbefales at du tar PED2240 – Organisasjon og ledelse før andre relaterte emner i 40-gruppa i pedagogikk (PED2720 – Organisasjonslæring og PED2730 – Arbeidslivspedagogikk).

Overlappende emner

Emnet overlapper ikke med PED2200 Organisasjon og ledelse, som ble undervist siste gang høsten 2014.

Undervisning

Undervisningen består av:

 • forelesninger
 • seminarer
 • muntlige og skriftlige øvelser i grupper, med veiledning

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Dersom du ikke møter mister du plassen på emnet. Blir du syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd og gi beskjed til administrasjonen (se kontaktinformasjon på semestersiden).

Emnet har obligatorisk komponent/arbeidskrav: Gjennomføring av arbeidskravet forutsetter at du deltar i undervisningen. Arbeidskravet må være godkjent før du kan ta eksamen (se under "Eksamen").

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Adgang til undervisning

Undervisningen er lukket. Du må ha undervisningsopptak til emnet for å kunne delta i undervisningen.

Eksamen

Obligatorisk komponent/arbeidskrav

Muntlig presentasjon av en gitt oppgave (temapresentasjon), og innlevering av skriftlig gruppeoppgave.

4-5 studenter i hver gruppe. Gruppene deles inn av emneansvarlig.

Frist og omfang for de obligatoriske komponentene bekjentgjøres ved semesterstart.

De obligatoriske komponentene må være gjennomført og godkjent før du kan ta skriftlig eksamen.

Hva er fusk?

Eksamen

4-timers individuell skriftlig eksamen.

Kun skriftlig eksamen danner grunnlag for karaktersettingen.

Sensurordning og sensurering

To sensorer, hvorav faglærer kan være en av disse.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom du allerede har godkjente obligatoriske komponenter i dette emnet, kan du gå opp til ny eksamen uten å ha undervisningsopptak, neste gang det holdes ordinær eksamen i emnet. Maksimalt antall forsøk er 3 ganger.

De obligatoriske komponentene er godkjent i tre år, inkludert det semesteret du har fått godkjent komponentene. Oppmelding til ny eksamen gjøres direkte i StudentWeb.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Høst 2017

Eksamen

Høst 2019

Høst 2018

Høst 2017

Undervisningsspråk

Norsk