Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er under avvikling. Siste semester med ordinær undervisning er våren 2018. Hvis du er interessert i temaene i dette emnet, kan PED2801 være relevant for deg.

Emnet gir en innføring i arbeidslivspedagogikk som fagområde. Emnet er interaktivt og praksisnært. Gjennom sentral teori og forskningsbidrag skal du utvikle kompetanse om hvordan sentrale begreper og perspektiver kan brukes som analyseverktøy på konkrete eksempler på læring i arbeidslivet.

Emnet dekker teorier og forskningseksempler knyttet til:

  • læring i praksisfellesskap
  • kunnskapsmobilisering og deling
  • kunnskapskultur; tradisjon og fornyelse
  • HR og andre endringsagenters funksjon/rolle i arbeidslivet

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du kunne:

Kunnskaper

  • beskrive og drøfte sentrale teorier og problemstillinger knyttet til kunnskapskulturer, læring i praksisfellesskap og endring i arbeidslivet
  • gi en analyse av aspekter ved ulike kontekster for læring på en arbeidsplass

Ferdigheter

  • utvikle og bruke et enkelt analyseverktøy for analyse av kunnskapsutvikling og læring på arbeidsplassen
  • belyse et gitt praksis- og emnerelevant eksempel ved hjelp av gruppearbeid og presentasjon

Generell kompetanse

Emnet skal fremme en helhetlig forståelse av ulike tilnærminger til kunnskapsutvikling i arbeidslivet. Etter fulført kurs har du tilegnet deg en oversikt over nyttige teorier og begreper innenfor feltet arbeidslivspedagogikk. Du har fått en innsikt i bredden av fagets utviklingshistorie, slik det har utviklet seg i spennet mellom teori og praksis.

Dette gir et bakteppe for å forstå arbeidslivspedagogikk både som et gryende forskningsområde, og som et anvendbart fagområde i arbeidslivet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet inngår i 40-gruppen i pedagogikk og tilbys til studenter på bachelorprogrammet i pedagogikk, samt til studenter på andre bachelorprogrammer som har valgfri 40-gruppe eller frie emner.

Emnet er åpent for enkeltemnestudenter ved ledig kapasitet.

Rangering av søkere til emnet

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Kapasitet på emnet

Kapasitet er mellom 30 og 50 studenter på emnet. Ved lavere søkning enn 10 kan emnet avlyses etter nærmere vurdering.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Minst 30 studiepoeng i pedagogikk/utdanningsvitenskap på innføringsnivå.

Anbefales at du har tatt emnet PED2200 – Organisasjon og ledelse (nedlagt) (ny versjon gjeldende fra 2015).

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og gruppediskusjon, i kombinasjon med praktiske øvelser.

Emnet har obligatorisk komponent/arbeidskrav. Du får veiledning i forbindelse med arbeidskravet. Gjennomføring av arbeidskravet forutsetter at du deltar i undervisningen. Arbeidskravet må være godkjent før du kan ta eksamen (se under "Eksamen").

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Adgang til undervisning

Undervisningen er lukket. Du må ha undervisningsopptak til emnet for å kunne delta i undervisningen.

Eksamen

Obligatorisk komponent/arbeidskrav

Prosjektoppgave i gruppe. Frist, omfang og øvrige detaljer bekjentgjøres ved semesterstart.

Vurderes av faglærer som godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent før du kan ta skriftlig eksamen.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet. Frist for å søke er 1. februar.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Kun skriftlig eksamen danner grunnlag for karaktersettingen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom du allerede har godkjente obligatoriske komponenter i dette emnet, kan du gå opp til ny eksamen neste gang det avholdes ordinær eksamen. De obligatoriske komponentene er godkjent i tre år, inkludert det semesteret du har fått dem godkjent. Oppmelding til ny eksamen gjøres direkte i StudentWeb.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapport fra periodisk sluttevaluering av emne PED2730 vår 2016

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2018

Vår 2017

Grunnet manglende ressurser tilbys kurset ikke våren 2019 som tidligere annonsert. Studenter som er interessert i temaet kan følge emner PED2801 høsten 2018.

Eksamen

Vår 2020

Vår 2019

Vår 2018

Vår 2017

Det er kun eksamen som tilbys etter vår 2018. For å ta eksamen i emnet må du ha bestått obligatoriske aktiviteter (arbeidskrav).

Undervisningsspråk

Norsk