Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er under avvikling. Siste semester med ordinær undervisning er våren 2018. Hvis du er interessert i temaene i dette emnet, kan PED2801 være relevant for deg.

I dette emnet vil du få en oversikt over hvordan organisasjonslæring har blitt introdusert som et begrep i forskjellige teorier om læring i organisasjoner. I litteraturen blir det lagt vekt på at læring kan kalles organisatorisk hvis den er nedfelt i organisasjonsdeltagernes nye former for adferd eller mentale modeller. Utover en innføring i de teoretiske perspektivene, berøres ulike metoder og redskaper for kartlegging og gjennomføring av organisasjonslæring.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Emnet skal gi deg grunnleggende kunnskap i teorier om organisasjonslæring. Det tar opp ulike tilnærminger og legger vekt på at du skal kunne redegjøre for hva disse tilnærmingene står for.

Ferdigheter

Etter å ha tatt dette emnet vil du kunne vurdere konkrete tiltak ut ifra et organisasjonslærings-perspektiv, og også kunne lage forslag til skisser for tiltak som tar sikte på å tilrettelegge for organisasjonslæring.

Generell kompetanse

Emnet gir en grunnleggende kompetanse i å kunne skille mellom ulike former for endringer i organisasjoner, samt spesifisere hvordan organisasjonslæring som en spesiell form for mulig endring, skiller seg fra andre former for endring.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet inngår i 40-gruppen i pedagogikk og tilbys til studenter på bachelorprogrammet i pedagogikk, samt til studenter på andre bachelorprogrammer som har valgfri 40-gruppe eller frie emner.

Emnet er åpent for enkeltemnestudenter ved ledig kapasitet.

Rangering av søkere til emnet

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Kapasitet på emnet

Kapasitet er mellom 30 og 50 studenter på emnet. Ved lavere søkning enn 10 kan emnet avlyses etter nærmere vurdering.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Minst 30 studiepoeng i pedagogikk/ utdanningsvitenskap på innføringsnivå.

Anbefales at du har tatt emnet PED2200 – Organisasjon og ledelse (nedlagt) (ny versjon gjeldende fra 2015)

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av:

  • forelesninger
  • gruppediskusjoner
  • praktiske øvelser

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Hvis du ikke møter mister du plassen på emnet. Dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd (se kontaktinformasjon på semestersiden).

Emnet har obligatorisk komponent/arbeidskrav: Gjennomføring av arbeidskravet forutsetter at du deltar i undervisningen. Arbeidskravet må være godkjent før du kan ta eksamen.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Adgang til undervisning

Undervisningen er lukket. Du må ha undervisningsopptak til emnet for å kunne delta i undervisningen.

Eksamen

Obligatorisk komponent/arbeidskrav

Gruppeoppgave basert på et gitt case. Gruppeoppgavene blir diskutert underveis, og leveres som skriftlige rapporter på 4-6 sider hver, eksklusiv referanseliste o.a., ved emneslutt. Øvrige detaljer bekjentgjøres ved semesterstart.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent før du kan ta skriftlig eksamen.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet. Frist for å søke er 1. februar.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Kun skriftlig eksamen danner grunnlag for karaktersettingen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom du allerede har godkjente obligatoriske komponenter i dette emnet, kan du gå opp til ny eksamen neste gang det holdes ordinær eksamen.

De obligatoriske komponentene er godkjent i tre år, inkludert det semesteret du har fått dem godkjent. Oppmelding til ny eksamen gjøres direkte i StudentWeb.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2018

Vår 2017

Grunnet manglende ressurser tilbys kurset ikke våren 2019 som tidligere annonsert. Studenter som er interessert i temaet kan følge emnet PED2801 høsten 2018.

Eksamen

Vår 2020

Vår 2019

Vår 2018

Vår 2017

Det er kun eksamen som tilbys etter vår 2018. For å ta eksamen i emnet må du ha bestått obligatoriske aktiviteter (arbeidskrav).

Undervisningsspråk

Norsk