Dette emnet er nedlagt

PED2460 – Demokrati - danning - globalt medborgerskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbyr et teoretisk grunnlag for refleksjon rundt dagsaktuelle spørsmål knyttet til demokratisering, danning og globalt medborgerskap.

Emnet har sitt kunnskapsgrunnlag i sosialfilosofi, danningsteori og etisk teori.

Temaene i emnet omfatter blant annet menneskeretter og forholdet mellom individ og fellesskap. En hovedtanke er at disse ikke kan sees isolert fra hverandre.

Studentenes aktive deltagelse i seminarene utgjør viktig del av emnets innhold.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter fullført emne skal du ha kunnskap om:

  • danning som pedagogisk begrep
  • menneskeverd, menneskeretter og menneskeplikter i et demokratisk samfunn i dag
  • teorier som belyser forholdet mellom demokratisering, danning og globalt medborgerskap

Ferdigheter

Etter fullført emne skal du kunne drøfte:

  • individualitet og fellesskap i et verdipluralistisk og interesseheterogent samfunn
  • pedagogiske betingelser og konsekvenser av et globalt, demokratisk medborgerskap

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal du ha innsikt i relevante sosialfilosofiske og etiske perspektiver og problemstillinger.

Du skal kunne sette emnets tematikk i sammenheng med dagens samfunnsforhold, både nasjonalt og internasjonalt.

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet inngår i 80-gruppen i pedagogikk og studenter på bachelorprogrammet i pedagogikk har derfor fortrinnsrett til plasser på emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Minst 30 stp pedagogikk/utdanningsvitenskap på innføringsnivå.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot PED1460 – Demokrati - danning - menneskeverd (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen har seminarform.

Presentasjon og diskusjon i tilknytning til emnets studiekrav står sentralt i seminaret. Det forventes aktiv deltakelse.

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Hvis du ikke møter mister du plass på emnet. Dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd (se kontaktinformasjon på semestersiden).

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter)

Enten muntlig framlegg eller innledning til diskusjon, knyttet til studiekravet og/eller artikler på pensum.

Arbeidskravet må være godkjent før studiekravet leveres.

Studiekrav (eksamen)

Oppgave – skrevet individuelt eller sammen med medstudenter. Tema godkjennes av faglærer. Omfang for oppgaven: 8 sider (2400 ord) individuelt eller 12-15 sider (3600 - 4500 ord) i gruppe. Studenter som leverer felles emneoppgave blir vurdert likt.

Arbeidskravet må gjennomføres og godkjennes før oppgaven kan innleveres. Arbeidskrav og studiekrav må være levert/gjennomført innen den gitte fristen.

Frist for arbeidskrav og studiekrav bekjentgjøres ved semesterstart.

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom en student allerede har godkjente obligatoriske komponenter i dette emnet, kan vedkommende gå opp til ny eksamen neste gang det avholdes ordinær eksamen i emnet uten å søke undervisningsopptak. De obligatoriske komponentene er godkjent i tre år, inkludert det semesteret studenten har fått godkjent komponentene. Oppmelding til ny eksamen gjøres da direkte på StudentWeb.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk sluttevaluering av emne høst 2016

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Høst 2017

Høst 2016

Eksamen

Høst 2019

Høst 2018

Høst 2017

Høst 2016

Undervisningsspråk

Norsk