Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet overlapper fullstendig med PED4320

Emnet er delt i 3 områder:

  • Læring og utvikling
  • Undervisning og danning
  • Oppdragelse og sosialisering

Læring og utvikling

Området belyser læring og utvikling i form av kognitive prosesser, motivasjonelle og selvregulerende prosesser, sosiale og identitetsdannende prosesser og sosiokulturelle relasjoner og prosesser. Disse prosessene studeres slik de kommer til uttrykk i familie, barnehage, skole, arbeidsliv og fritid.

Undervisning og danning

I studiet av undervisning er læreplanteori, evaluering, undervisningsteorier og forholdet mellom pedagogisk teori og undrevisningspraksis sentralt. I studiet av danning er menneskets selv- og medbestemmelse over individuelle og samfunnsmessige forhold sentralt.

Sosialisering og oppdragelse

Sosialisering drøftes som en gjensidig påvirkningsprosess mellom individet og samfunnet, og oppdragelse som en tidsavgrenset prosess, der personer med oppdragermandat påvirker barn.

I studiet inngår generelle oppdragelses- og sosialiseringsteorier. Sosialisering vil drøftes i forhold til det flerkulturelle samfunnet, kunnskapssamfunnet, jevnaldringer, arbeidsliv og kjønn, mens oppdragelsen knyttes til påvirkning av barn og unge i hjem, barnehage og skole.

Hva lærer du?

Du skal gjennom emnet:

  • få utdypende og grundig kjennskap til begrepene knyttet til de ulike delområder
  • kritisk kunne vurdere relasjonene mellom ulike begreper og teorier
  • kunne analysere aktuelle spørsmål i lys av begreper og teorier
  • kunne drøfte og anvende aktuell forskning
  • se begrepene i historisk og nåtidig perspektiv

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak på Masterstudiet i pedagogikk, allmenn studieretning.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studiet bygger videre på bacheloremnene UTVIT1100 – Innføring i utdanningsvitenskap (nedlagt) og PED3001 – Avsluttende fordypning i pedagogikk med bacheloroppgave. Dersom du ikke har tilsvarende kompetanse er det ditt ansvar som student å skaffe deg denne.

Overlappende emner

20 studiepoeng overlapp mot PED4320 – Pedagogisk teori (nedlagt)

Undervisning

Det gis forelesninger og seminarer knyttet til emnets pensum og arbeid med studiekrav.

Du oppfordres til å lage kollokviegrupper sammen med medstudenter.

Du kan få veiledning i faglærers treffetid.

Eksamen

Studiekrav (obligatoriske komponenter)

Du skal individuelt skrive to oppgaver innen oppgitt tema. Oppgavene skal dekke 2 av emnets 3 områder. Du velger selv hvilke 2 områder.

Nærmere opplysninger om studiekrav og frister bekjentgjøres ved semesterstart.

Eksamen

Karakter gis på grunnlag av de to skriftlige studiekravene og muntlig prøve.

Til muntlig prøve blir du eksaminert ut fra studielitteraturen. Etter denne prøven gis det en endelig karakter. De to oppgavene utgjør 50 prosent av karakteren og den muntlige prøven utgjør de resterende 50 prosent av karakteren.

Begge studiekrav må være bestått for at du skal kunne fremstille deg til muntlig eksamen.

Sensorveiledning

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom en student ønsker å gå opp til eksamen på nytt for å forbedre karakter, må begge studiekravsnotatene skrives på nytt og ny muntlig eksamen må gjennomføres.

Dersom studenten stryker på muntlig eksamen eller på ett av studiekravene, må alle eksamensdeler tas på nytt ved ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk sluttevaluering PED4321 høst 2015

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Undervisning i emne tilbys siste gang høst 2018.  

Eksamen

Eksamen i emne tilbys siste gang høst 2019.

Undervisningsspråk

Norsk