UTVIT1100 – Innføring i utdanningsvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er under avvikling. Siste ordinære undervisningssemester vil være våren 2017. Er du forsinket i studiet og har behov for veiledning om hvordan du skal fullføre studiet? Ta kontakt med UV-studieinformasjon for å bestille veiledningstime!

UTVIT1100 gir deg en innføring i sentrale grunnbegreper og tradisjoner innenfor pedagogikk og spesialpedagogikk. Gjennom emnet lærer du å analysere pedagogiske prosesser rettet mot enkeltindivid, samhandling og samfunnsforhold. Du lærer gjennom deltakelse i studiets undervisnings- og læringsaktiviteter å tenke kritisk og å formulere deg faglig både i muntlig og skriftlig form.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal tilegne deg kunnskap innenfor følgende emneområder:

 1. Læring og utvikling
 2. Undervisning, opplæring og danning
 3. Sosialisering og oppdragelse

Område 1: Læring og utvikling

Området formidler kunnskap om hvordan vi som mennesker motiveres, lærer og utvikler oss. Disse prosessene belyses ved hjelp av biologiske,kognitive og sosiokulturelle forklaringsmåter.

Område 2: Undervisning, opplæring og danning

Området tar for seg didaktiske temaer som står sentralt når en planlegger, gjennomfører og evaluerer undervisning og opplæring. Disse temaene omfatter undervisningens formål, lærestoff, arbeidsmåter og vurderingsformer. Grunnopplæringens utvikling drøftes i et historisk og samtidig perspektiv. Sentralt i dette området står spørsmålet om undervisningens danningsoppgave i møte mellom enkeltelev, institusjon og samfunn.

Område 3: Sosialisering og oppdragelse

Dette området tar for seg sosialisering som en gjensidig påvirkningsprosess mellom individ og samfunn. Individets identitetsutvikling analyseres i lys av ulike påvirkningsfaktorer som jevnaldergruppen og media, samt sentrale samfunnsendringer. Oppdragelse er en tidsavgrenset prosess knyttet til personer og institusjoner med et oppdrageransvar. Hvordan dette ansvaret skal tolkes, er et grunnleggende tema innenfor utdanningsvitenskap og innebærer både faglige og etiske overveielser.

Ferdigheter

Du skal tilegne deg ferdigheter i

 • å drøfte pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger ut i fra et faglig perspektiv
 • å formulere deg muntlig og skriftlig innenfor en akademisk sjanger
 • å forholde deg kritisk og analytisk til teoretiske perspektiver og til modeller og metoder innenfor det pedagogiske og spesialpedagogiske praksisfeltet

Generell kompetanse

Du vil kunne utvikle:

 • dine kommunikative evner, skriftlig og muntlig
 • din evne til samarbeid innenfor en faglig kontekst
 • en akademisk åpenhet i tilnærming til politikk og forskning innenfor det pedagogiske feltet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er påmelding til studentledede seminargrupper ved registrering til emnet.

Overlappende emner

Dersom du har grunnfag i pedagogikk / spesialpedagogikk eller tilsvarende får du fritak for dette emnet. Dersom du likevel velger å ta emnet, vil du ikke få studiepoeng for dette.

Andre grunnstudier i pedagogikk kan gi grunnlag for fritak. Les mer om godkjenning av eksterne studier

Undervisning

Emnet er delt i 3 områder, hvert tilsvarer ca 10 studiepoeng:

 1. Læring og utvikling
 2. Undervisning, opplæring og danning
 3. Sosialisering og oppdragelse

Det arrangeres forelesninger og seminarer. Seminarene kan være ledet dels av faglærer og dels av viderekomne studenter.

Det kreves obligatorisk oppmøte (80 prosent) av studenter som velger å følge seminarundervisningen.

Eksamen

Emnet er under avvikling. Eksamen avholdes vår 2016, vår 2017, høst 2017, og siste gang våren 2018. Studenter som ikke har fått godkjent alle arbeidskrav innen våren 2017 skal få tilbud om gjennomføring av arbeidskrav i selvstudiumsvarianten.

Det er knyttet obligatoriske komponenter til studiet i form av arbeidskrav. Arbeidskravene bedømmes av seminarleder i samråd med fagansvarlig.

Arbeidskrav

Arbeidskrav kan være ulike former for skriftlige oppgaver (individuelt eller i gruppe), eller ulike former for muntlig framføring/seminarinnlegg (individuelt eller i gruppe).

Nærmere spesifikasjon om de obligatoriske komponentene vil foreligge ved studiestart hvert semester.

Alle obligatoriske komponenter må være fullført og godkjent før du kan ta eksamen.

Arbeidskravene kan gjennomføres i seminar eller som selvstudium. Ved gjennomføring i seminar, kreves tilstedeværelse på min.80% av seminaret. Fravær ut over 80% må dokumenteres med sykemelding. Ved gjennomføring av arbeidskrav som selvstudium, skal alle krav leveres skriftlig.

Korrekt sitat og kildebruk

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamen

Avsluttende eksamen er en 6 timers skriftlig prøve hvor du skal besvare en oppgave innenfor hvert av de tre områdene i emnet: «Læring og utvikling», «undervisning, og opplæring og danning» og «sosialisering og oppdragelse» Det gis to oppgaver å velge mellom innenfor hvert område.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Skriftlig eksamen er grunnlaget for sensur.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Hvis du pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan du søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Hvis du har strøket på eksamen har du mulighet til å gå opp til kontinueringseksamen.Mer om denne muligheten
Hvis du ønsker å forbedre din opprinnelige karakter, får du ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Varighet av arbeidskravene
Hvis alle arbeidskrav er bestått, vil de gjelde som kvalifisering til å gå opp til eksamen. Tidsbegrensining på gyldighet er 3 år. Du trenger da IKKE å ta arbeidkravene på nytt hvis ny eksamen avlegges innen 3 år etter første forsøk.

Hvis ett eller to arbeidskrav er bestått, kan du fullføre manglende arbeidskrav i et senere semester hvor det tilbys undervisning på emnet. Tidsbegrensing på gyldighet er 3 år fra første forsøk.

Les mer om ny eksamen og arbeidskravenes gyldighet

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Les studentenes evalureing av UTVIT1100 høsten 2008

Les studentenes evaluering av UTVIT1100 høsten 2009

Les studentene evaluering av UTVIT1100 høsten 2010

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2017

Emnet er under avvikling. Siste semester med ordinær undervisning er våren 2017.

Eksamen

Vår 2018

Høst 2017

Vår 2017

Emnet er under avvikling. Eksamen holdt siste gang våren 2018. Studenter som ikke har fått godkjent alle arbeidskrav innen våren 2017 skal få tilbud om gjennomføring av arbeidskrav i selvstudiumsvarianten.

Undervisningsspråk

Norsk