PED3001 – Avsluttende fordypning i pedagogikk med bacheloroppgave

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er organisert i tre områder:

 • Læring og utvikling.
 • Undervisning og danning.
 • Oppdragelse og sosialisering.

Litteraturen for emnet inneholder to deler:

 • En del dekkes av felleslitteratur innenfor de tre områdene (ca. 750 sider).
 • En del dekkes av selvvalgt litteratur (ca. 750 sider).

En viktig del av emnet er arbeidet med bacheloroppgave. Du skal skrive om et selvvalgt tema innenfor ett av de tre områdene og kan eventuelt benytte annen faglitteratur som har relevans for oppgavens tema.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Etter at du har fullført emnet skal du kunne: 

 • Forklare hva de pedagogiske prosessene læring og utvikling, oppdragelse og sosialisering, samt undervisning og danning innebærer.
 • Analysere pedagogiske prosesser på individ-, institusjons- og samfunnsnivå.
 • Vise evne til kritisk, integrerende refleksjon over pedagogiske prosesser.

Ferdigheter

Etter at du har fullført emnet skal du kunne:

 • Dokumentere gode evner i akademisk skrivemåte.
 • Presentere faglige problemstillinger muntlig ved hjelp av adekvate presentasjonsteknikker.
 • Løse praktiske og teoretiske problemstillinger på en selvstendig måte.

Generell kompetanse

Etter at du har fullført emnet skal du kunne:

 • Forholde deg kritisk til forskningslitteratur.
 • Anvende dine kunnskaper på nye områder.
 • Kommunisere om faglige problemstillinger både med fagpersoner og allmennheten.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Har du lærer-, førskolelærer-, barnevernspedagogutdanning eller tilsvarende, ELLER en minst 50 stp i pedagogikk fra et annet undervisningssted og ønsker å ta PED3001 – Avsluttende fordypning i pedagogikk med bacheloroppgave (nedlagt), kan du søke om innpass til emnet. Du må da sende søknad vedlagt aktuelle vitnemål til Institutt for pedagogikk, PB 1092, 0317 Oslo.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet avslutter bachelorprogrammet i pedagogikk. Forutsetningen for at du kan melde deg opp til emnet er derfor at du har

Overlappende emner

 Dersom du har mellomfagstillegget i pedagogikk, vil du få fritak for dette emnet  . Om du tar emnet likevel, vil du ikke få flere studiepoeng.

Undervisning

Undervisningen er problemorientert, og arbeids- og vurderingsformene i faget utgjør en del av studiets innhold.

Det arrangeres et seminar innen hvert område. Seminarene kan suppleres med nettbaserte diskusjonsfora.

Seminarene skal gi deg trening i å diskutere faglige spørsmål. En viktig hensikt med seminarene er å forberede deg til muntlig eksamen ved at du lærer å bruke egne ord til å diskutere ulike problemstillinger. Det gis noe veiledning på semesteroppgaven i tilknytning til seminarene.

Veiledningen på oppgaven gis i form av to korte individuelle veiledningsøkter med faglærer. Se semestersiden for nærmere informasjon.

I tillegg kan veiledning gis i faglæreres trefftid eller etter avtale med faglærere.

Du oppfordres også til å organisere egne kollokviegrupper sammen med medstudenter.

Obligatorisk aktiviteter 

 • Tema for semesteroppgaven må leveres til godkjenning innen en gitt frist. Fristen oppgis på semestersiden. Temaet skal godkjennes av faglig ansvarlig for emnet.
 • Liste over selvvalgt litteratur på 750 sider må leveres til godkjenning innen en gitt frist. Fristen oppgis på semestersiden.

Godkjent tema og litteraturliste er en forutsetning for å få gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av to komponenter:

 • En bacheloroppgave (20 sider) knyttet til selvvalgt litteratur og eventuelt annen relevant faglitteratur. Felleslitteraturen kan bare i begrenset grad henvises til i bacheloroppgaven.
 • En avsluttende muntlig eksamen der kandidaten kan prøves i både felleslitteraturen og den selvvalgte litteraturen.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen medbrakte hjelpemidler er tillatt på muntlig eksamen.  Du får mulighet til å bruke penn og papir til notater underveis i den muntlige høringen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det gis separate karakterer på bacheloroppgaven og muntlig eksamen. De to delene teller likt i utregningen av sluttkarakteren.

Sensuren på bacheloroppgaven faller  før muntlig eksamen. Karakteren blir publisert i Studentweb. Bacheloroppgaven må være bestått før du kan ta muntlig eksamen.

Begge eksamensdelene sensureres av to sensorer.

Sensorveiledniger:

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom du består semesteroppgaven, men stryker eller ikke møter til muntlig eksamen, beholdes karakteren på semesteroppgaven og muntlig eksamen kan avlegges i et senere semester.

Hvis du ønsker å revidere semesteroppgaven og levere den på nytt i et senere semester, må du søke om det. Ta kontakt med administrativ kontaktperson for emnet ( se semestersiden). Det er en forutsetning at oppgaven blir vesentlig endret.

Dersom begge eksamenskomponentene er bestått og du ønsker å forbedre karakteren, velger du selv om begge eller kun den ene eksamensdelen skal gjennomføres på nytt.

Hvis du skal gjennomføre ny muntlig eksamen må du levere liste over selvvalgt litteratur på nytt i det aktuelle semesteret til den fristen som oppgis på semestersiden. Litteraturen skal godkjennes i det aktuelle semesteret.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes som et eksamensforsøk dersom du trekker deg  mellom innlevering av semesteroppgaven og muntlig eksamen, også hvis du trekker deg før sensuren på semesteroppgaven er falt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Hvis du ønsker tilrettelegging av muntlig eksamen, anbefaler vi at du ber om en veiledning med administrativt ansvarlig for emnet før du sender søknaden.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapport fra periodisk sluttevaluering av emne PED3001 vår 2016

Annet

Studenter som ønsker å kvalifisere seg til opptak på studieretning for pedagogisk-psykologisk rådgivning, må skrive sin semesteroppgave innenfor området "læring og utvikling".

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Siste undervisningssemester er våren 2020

Undervisningstilbudet vår 2020 er redusert.

Eksamen

Høst 2020

Vår 2020

Siste eksamen blir høst 2020.

Undervisningsspråk

Norsk