PED4402 – Digitalisering av læring, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling i arbeidslivet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet spør vi etter

 • hva kjennetegner god opplæring og kompetanseutvikling i det digitaliserte arbeidslivet, og hvordan du kan være med på å legge til rette for dette?
 • hvordan kan digitale læringsomgivelser brukes for å designe varig læring?
 • hvordan kan endrede læringsomgivelser understøtte selvregulert læring?
 • hvordan kan du vurdere og forbedre læringsressurser og kompetanseutvikling i arbeid som i økende grad digitaliseres?

Emnet er fokusert på å danne en oversikt over forskning og praksis på multimodale læringssystemer og prosesser, også kalt teknologistøttede læringsomgivelser (Technology enhanced learning; TEL). For eksempel digital organisering/fasilitering av arbeid og læring (læring ved simulering, spill, maskinnæring på arbeidet). Det gis en innføring i evalueringsteori knyttet til programevaluering. 

Vi prøver ut forskjellige måter du kan studere og tilrettelegge arbeidslivspedagogiske prosesser på. 

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal kunne:

 • Teorirammer, modeller og prinsipper for å analysere og designe multimodale lærings- og kompetanseomgivelser i organisasjoner, både formelle og uformelle systemer for kompetanseutvikling, samt design og vurdering av IKT-løsninger i en arbeidslivskontekst 
 • Analysere sammenhenger mellom endringer i organisasjoners læringsomgivelser og de lærende i den digitale æra 
 • Vurdere hva som kjennetegner gode læringsmuligheter, kompetanseutvikling og vurderingspraksiser i arbeidslivet i den digitale æra 
 • Kjenne til ulike modeller for programevaluering

Ferdigheter

Du skal kunne:

 • Være i stand til å anvende pedagogisk kunnskap for å analysere
 • Legge til rette for opplæring og kompetanseutvikling i ulike virksomheter gjennom å tilpasse teoretiske prinsipper og modeller til konkrete situasjoner
 • Designe og gjennomføre en evaluering av opplæringsprogram

Generell kompetanse

Du skal ha:

 • Tilegnet deg kompetanse i å planlegge- og gjennomføre evidens-basert/kunnskapsbasert tilrettelegging av læringsomgivelser i arbeidslivet
 •  Analysere/vurdere slike endringer på organisasjons-, gruppe og individnivå basert på kvalitative og kvantitative data

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet tilbys til studenter på masterprogrammet i pedagogikk, studieretningen KULA.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnene i første semester i master i pedagogikk, studieretning KULA.

Undervisning

I emnet brukes pedagogiske arbeidsformer som

 • forelesninger
 • nettbaserte aktiviteter
 • gruppeprosesser knyttet til løsning av ulike typer case.

Det forventes aktiv deltakelse i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Obligatorisk oppmøte ved første gangs undervisning
 • Gruppearbeid (case)
 • Framføring i plenum/seminar
 • Sluttrapport på ca. 10 sider

Frister og retningslinjer for de obligatoriske aktivitetene kunngjøres ved semesterstart.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter på masterprogrammet i pedagogikk, studieretningen KULA.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig eksamen.

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent før du kan avlegge eksamen i emne.

Emnet har to sensorer.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Eksamensoppgaven gis på norsk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Obligatoriske aktiviteter som er godkjent vil være gyldig i to år. Hvis du har godkjente aktiviteter, men stryker til eksamen, kan du gå opp til ny eksamen i emnet neste gang det tilbys ordinært.

Hvis du ikke har bestått obligatoriske aktiviteter, må du melde deg til emnet neste gang det tilbys ordinært og gjennomføre de ikke godkjente aktivitetene på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Eventuelt noe engelsk.