PED4403 – Ekspertfellesskap og modeller for kunnskapsdeling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar utgangspunkt i hvordan et stadig mer globalisert kunnskapssamfunn endrer vilkårene for kunnskapsdeling og læring i ekspertfellesskap. Emnet gir en oversikt over perspektiver på ekspertise og modeller for kunnskapsdeling. I tillegg gir det oversikt over hovedperspektiver og metoder innen kompetanseutvikling og arbeidslivspedagogikk på individ- og gruppenivå. 

Vi gjennomgår profesjonens utviklingshistorie med vekt på overgangen til et globalisert kunnskapssamfunn, teorier om "kunnskapens maskinerier" og en introduksjon til forskjellige perspektiver og metoder innen kompetanseutvikling og arbeidslivspedagogikk på individ, gruppe- og organisasjonsnivå. 

Hva lærer du?

Kunnskaper 

Du skal 

 • Kunne redegjøre for grunntrekkene i profesjonens utviklingshistorie med vekt på nyere tids utfordringer 
 • Vise forståelse for hovedtrekkene ved klassisk sosiologisk, antropologisk og psykologisk perspektiv på kunnskapsdynamikker og kunnskapsutvikling 
 • Demonstrere forståelse for hvordan ekspertkunnskap kan virke identitetsskapende og sosialt integrerende 

Ferdigheter 

Du skal 

 • Vise kjennskap til ulike modeller og rasjonaler for kunnskapsdeling i ekspertmiljøer
 • Kunne identifisere spesifikke kjennetegn ved profesjonskamp og demonstrere kunnskap om ulike teorier om hvordan disse endres i et globalisert kunnskapssamfunn
 • Kunne bruke de teoretiske perspektivene på kunnskap og ekspertise i analyser av ulike arbeidsmiljøer og- situasjoner 

Generell kompetanse 

Du skal kunne 

 • Demonstrere kompetanse i å tilpasse teoretiske prinsipper og modeller for kunnskapsdeling til konkrete situasjoner
 • Sammenlikne og skille ulike teoretiske perspektiver fra hverandre  

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet tilbys til studenter på masterprogrammet i pedagogikk, studieretning KULA. 

Undervisning

I emnet brukes pedagogiske arbeidsformer som 

 • forelesninger
 • nettbaserte aktiviteter
 • gruppeprosesser knyttet til løsning av ulike typer case. 

Det forventes aktiv deltakelse i undervisningen. 

Obligatoriske aktiviteter: 

 • Obligatorisk oppmøte ved første gangs undervisning. 
 • Gruppeoppgave etter oppgitt tema. Omfang av oppgaven skal ikke overstige 10 sider. 

Frister og retningslinjer for den obligatoriske aktiviteten gis ved semesterstart. 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter på masterprogrammet i pedagogikk, studieretningen KULA. 

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over tre dager.

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent før du kan ta eksamen i emnet. 

Emnet har to sensorer. 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Skriftlig eksamen danner grunnlaget for sluttkarakteren. 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Obligatorisk aktivitet som er godkjent vil være gyldig i to år. Hvis du har godkjente aktiviteter, men stryker til eksamen, kan du gå opp til ny eksamen i emnet neste gang det tilbys ordinært. 

Hvis du ikke har bestått obligatorisk aktivitet, kan du melde deg til emnet neste gang det tilbys ordinært og gjennomføre de ikke godkjente aktivitetene på nytt. 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Eventuelt noe engelsk.