Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Spesielt om undervisning og eksamen Høst 2020: 

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon!

 

Emnet tar utgangspunkt i pedagogisk praksis innenfor studiets fagområde kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet.

Emnet består av obligatorisk praksisseminar og praksisperiode på 5 uker. Undervisningen i praksisseminaret er praksisforberedende for praksisperioden som skal gjennomføres. Samtidig vil emnet handle om å analysere praksis, dele praksiserfaringer og reflektere kritisk-konstruktivt over praksis med utgangspunkt i studiets teorideler. Studentenes deling av praksiserfaringer er en viktig del av emneinnholdet.

Praksis kan foregå i ulike virksomheter i offentlig og privat sektor som arbeider innenfor de felt som studiet tar for seg. I praksisperioden følger studentene arbeidsrytmen på det enkelte praksissted og deltar i de ulike aktivitetene der i den grad de har forutsetning for det. Studentene kan også tildeles selvstendige oppgaver på praksisstedet. Praksis veiledes av en veileder på praksisstedet. I praksisperioden skal studentene få innsyn i og erfaring med viktige samarbeidsformer, arbeidsmåter og strategier i praksisfeltet.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Du skal utvikle kunnskaper om arbeid med kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet i sentrale kontekster.
 • Du skal forstå ulike rasjonaler for pedagogisk praksis med utgangspunkt i divergerende samfunnsmessige, faglige og politiske hensyn.
 • Du skal utvikle kunnskaper og forståelse for aktuelle utfordringer innenfor de fagområder som studieretningen tar for seg.

Ferdigheter

 • Du skal settes i stand til å ta kvalifiserte og begrunnede valg i relasjon til virksomheters arbeid innenfor studiets fagområde.
 • Du skal utvikle ferdigheter i å analysere virksomheters pedagogiske praksis, dilemmaer og forandringsprosesser i slik praksis.
 • Du skal utvikle ferdigheter i å beskrive, reflektere og dele praksiserfaringer.
 • Du skal få erfaring fra arbeid med ulike former for intervensjoner i virksomheters pedagogiske praksis.
 • Du skal settes i stand til å formulere, formidle og anvende løsningsmodeller i relasjon til virksomheters arbeid.

Generell kompetanse

 • Du skal lære å bruke pedagogiske teorier og modeller til å utøve og utvikle faget på et vitenskapelig grunnlag.
 • Du skal settes i stand til å forholde seg analytisk og kritisk-konstruktivt til pedagogisk praksis.
 • Du skal utvikle ferdigheter i å veilede om- og å tilpasse teoretiske prinsipper og modeller til konkrete situasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i pedagogikk, studieretning Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet (KULA).

Det er ikke mulig å ta emnet som privatist eller enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha fullført og bestått emnene i 1. semester på masterprogrammet i pedagogikk, studieretning Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet (KULA).

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot PED4480 – Praksis

Tidligere avlagt praksis og godkjent praksisrapport i studieretningen Kunnskap, utdanning og læring (PED4480 – 10 studiepoeng) innen spesialiseringen Læring, teknologi og arbeid (LTA) gir fritak.

Undervisning

Undervisningstilbudet i emnet består av praksisseminar. I seminaret brukes ulike pedagogiske arbeidsformer slik som forelesninger, framlegg fra studenter og gruppeprosesser. I tillegg til praksisseminaret, skal studentene gjennomføre obligatorisk veiledet praksis. I praksisperioden vil studentene bli veiledet av en veileder på praksisstedet.

Deltakelse i praksisopphold a 5 uker med 4 dagers praksis hver uke og seminar er obligatorisk (minimum 80% fremmøte for sistnevnte). I praksisoppholdet følger studenten noramlt arbeidstiden på praksisstedet.

Praksisoppholdet gjennomføres på den aktuelle arbeidsplass og praksisseminar gjennomføres på intituttet.

Undervisning er lukket da emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i pedagogikk, studieretning Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet (KULA).

Studenter må påregne reiseutgifter i forbindelse med reise til praksisstedet. Instituittet vil i enkelte tilfeller dekke reisekostnader der hvor praksisstedet er utenfor Oslo (utenfor sone 1)

Eksamen

Obligatorisk aktivitet 1:

Deltagelse i undervisningen (minimum 80% fremmøte).

Obligatorisk aktivitet 2:

Gjennomføring av praksis.

Obligatorisk aktivitet 3:

Alle studenter skal enten individuelt eller i gruppe ha minimum ett framlegg i undervisningen med erfaringsdeling fra gjennomført praksis. Arbeidet skal presenteres muntlig og være forberedt med  skriftlig underlag til deling med alle.

Studiekrav: 

Praksisrapport

Alle tre obligatoriske aktiviteter må være gjennomført før du kan levere studiekravet.

De obligatoriske aktivitetene godkjennes av emneansvarlige. Veileder på praksisstedet attesterer gjennomført praksis.

Studiekrav (praksisrapport) har en (1) sensor. Denne kan være den emneansvarlige.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Det er mulig å skrive studiekravet på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Studiekravet vurderes til Bestått / Ikke bestått.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Hvis du har gjennomført og fått godkjent alle obligatoriske aktiviteter, men ikke består studiekravet, kan du melde deg til eksamen på nytt påfølgende semester uten å gjennomføre de obligatoriske aktivitetene på nytt.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 2 år.

Hvis du ikke har fått godkjent de obligatoriske aktivitetene, må du gjennomføre de aktuelle aktivitetene på nytt. Denne gjennomføringen kan imidlertid foretas innunder emnet PED4481.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk