PED4491 – Masteroppgave - Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven er et skriftlig, selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for studieretningens fagområde. Oppgaven skal skrives i henhold til vitenskapelige kriterier.

Masteroppgaven baseres på en godkjent prosjektbeskrivelse og skal dokumentere kjennskap til og forståelse for forskning, teorier og metoder som er relevante for oppgavens problemstilling. Masteroppgaven kan være et praksisbasert, et empirisk eller et teoretisk arbeid innenfor studieretningens område.

Hva lærer du?

Gjennom arbeid med masteroppgaven lærer du

 • å planlegge, gjennomføre, vurdere og rapportere et praksisbasert, et empirisk eller et teoretisk vitenskapelig arbeid innen studieretningens fagområde.
 • regler for personvern, forskningsetiske krav og retningslinjer
 • å bruke vitenskapelige kriterier i en systematisk gjennomgang og analyse av relevant, historisk og/eller aktuell pedagogisk forskning
 • å presentere, diskutere og forholde deg kritisk til eget og andres forskningsarbeid
 • å utvikle og styrke din forståelse, kunnskap og refleksjon om forskning på studieretningens område.

Opptak og adgangsregulering

Emnet forutsetter opptak på masterprogrammet i pedagogikk, studieretning Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet.

Alle studenter som har fått opptak til studieretningen får opptak til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle eksamener som inngår i studieretningen må være gjennomført og bestått før masteroppgaven leveres til sensur.

Undervisning

Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning. Du får tildelt veileder ut fra godkjent prosjektbeskrivelse.  

Undervisningstilbudet på emnet kan variere fra semester til semester, men har flere faste elementer.

2. semester

Dette semesteret skal du delta på introduksjonskurset til masteroppgaven. Dette kurset tar opp ulike sider ved forskningsprosessen, forskningsetikk og personvern. Du skal gjennomføre opplæring i personvern i tillegg til introduksjonskurset. Du gjør deg kjent med UiOs retningslinjer for rapportering av meldepliktige forskningsprosjekter. Du utvikler en realistisk prosjektbeskrivelse som skal godkjennes av nivåkoordinator for studieretningen.

Deltakelse i introduksjonskurset, opplæring i personvern og innlevering av prosjektbeskrivelsen er obligatorisk. Arbeidet tilsvarer 5 studiepoeng.

Frist og retningslinjer for prosjektbeskrivelsen blir kunngjort ved semesterstart.

Når du har fått godkjent prosjektbeskrivelsen tildeler instituttet en veileder. Du skal skrive en veiledningskontrakt med veileder.

3. semester

I dette semesteret starter veiledningen. Det er obligatorisk å motta veiledning på arbeidet med masteroppgaven. Les mer om antall timer veiledning her.

I dette semesteret arbeider du særlig med litteratur som kan anvendes i oppgaven og planlegger datainnsamling til oppgaven.

Dette arbeidet tilsvarer 10 studiepoeng.

4. semester

Her utarbeider og ferdigstiller du masteroppgaven din. Dette arbeidet tilsvarer 30 studiepoeng.

Obligatoriske komponenter knyttet til emnet:

 1. Deltakelse i «Introduksjonskurs til masteroppgaven»
 2. Opplæring i personvern
 3. Innlevering av prosjektbeskrivelse
 4. Veiledning

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at du skal kunne levere masteroppgaven.

Detaljer om frister og krav til de ulike obligatoriske aktivitetene kunngjøres på semestersiden før semesterstart.

Adgang til undervisning

Undervisningen og veiledningen er forbeholdt studente rmed opptak til emnet.

Eksamen

Eksamen består av to deler:

 1. Masteroppgaven
 2. Muntlig: en faglig diskusjon på ca.45 minutter om ulike sider ved oppgaven

Masteroppgaven skal være mellom 23000 og 30000 ord, eksklusiv litteraturliste og eventuelle vedlegg. Hvis to studenter skriver sammen, skal oppgaven være mellom 28000 og 37000 ord eksklusiv litteraturliste og eventuelle vedlegg.

Nærmere informasjon om krav til oppgaven blir gitt i egen beskrivelse.

Alle emner i studiet må være bestått før masteroppgaven kan leveres til sensur.

Du må ha fått godkjent alle obligatoriske komponenter for at du skal få levere masteroppgaven til sensur.

Praktisk informasjon om frister.

Kommisjonen består av to sensorer, hvorav minst én er ekstern. Kommisjonen kan så fremt det er mulig kontakte veileder for å få informasjon om relevante forhold som har hatt betydning for gjennomføringen av masteroppgavearbeidet. Veileder skal ikke delta i selve sensurmøtet der karakteren settes. Veileder har ingen rolle under muntlig eksamen, men kan være publikum på lik linje med andre siden muntlig eksamen er offentlig. Veileder kommuniserer i så fall med studenten om slik tilstedeværelse. 

Du får en samlet karakter etter at muntlig eksamen er ferdig. Masteroppgaven veier tyngst i den samlete karakteren.

Sensorene setter en foreløpig karakter på oppgaven, og muntlig har en justerende funksjon.

Etter den muntlige eksamen settes endelig resultat. Denne kan variere med kun en karakter, opp eller ned, fra karakteren på masteroppgaven.

Den skriftlige oppgaven må være bestått for at du skal kunne ta muntlig eksamen. Begge eksamensdelene må bestås for at eksamen skal bli bestått.

Studenter som skriver masteroppgave sammen, gjennomfører individuell muntlig eksamen.

Sensorveiledning for masteroppgave og muntlig eksamen.

Hjelpemidler

På muntlig eksamen tar du med deg masteroppgaven. Du kan også benytte deg av egne notater, og annet materiale som måtte være relevant.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Det gjelder både masteroppgave og muntlig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Muntlig eksamen er en faglig samtale om masteroppgaven og dens ulike sider: for eksempel hvilke metodiske og teoretiske valg du har gjort, dine analyser og vurderinger. Du får dermed en grundig tilbakemelding på oppgaven i løpet av muntlig. Du kan ikke klage på karakteren på muntlig i ettertid. Du kan derimot klage på karakteren på masteroppgaven. Hvis du klager på karakteren og klagekommisjonen endrer karakteren i forhold til den første sensuren, skal du gjennomføre muntlig eksamen på nytt.

Ved klagesensur vil veileder ikke være tilgjengelig for klagekommisjonen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Bearbeidede oppgaver vurderes av samme kommisjon så langt det lar seg gjøre.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Det er begrensede muligheter for tilrettelegging på muntlig eksamen. I utgangspunktet vil sensorene forsøke å skape en så god situasjon som mulig for deg. Hvis du er bekymret for gjennomføringen av muntlig eksamen bør du ta kontakt med studiekonsulenten så tidlig som mulig i studiet.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Fakta om emnet

Studiepoeng

45

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk, men deler av undervisningen kan også være på engelsk.