PED4505 – Teknologi, læringspraksiser og design

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet skal du utforske et case basert på et pågående forskningsprosjekt ved Institutt for pedagogikk. Gjennom caset vil du få erfare en reell designprosess for teknologibasert læring i en skole, en kulturinstitusjon, eller en arbeidsplass 

Du skal arbeide sammen med forskere, praktikere og elever/studenter/publikum for å identifisere utfordringer i aktuelle læringspraksiser. Du skal arbeide i en gruppe for å utvikle et teoriforankret designforslag som kan forbedre læringspraksisen.

Emnet avsluttes med en «Design Expo» der du presenterer dine funn og forslag.

Du skal

  • bruke teori og pedagogiske designprinsipper for å evaluere forholdet mellom teknologi og læringspraksiser
  • benytte design- og innovasjonsmetoder for å utvikle designforslag som kan forbedre læringspraksiser

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du ha utviklet

Kunnskaper om

- teorier på teknologibruk i læringspraksiser

- tilnærminger innen pedagogisk design og innovasjon

Ferdigheter i

- anvendelse av læringsteori, designbasert forskningsmetoder og designtenkningsprosesser for å evaluere og forbedre teknologibruk i læringspraksiser

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er obligatorisk i studieretningen Kommunikasjon, design og læring og studenter på studiet er garantert plass på emnet.

Utvekslingsstudenter

Emnet er åpent for alle søkere på masternivå. (NB! Vår 2022 undervises emnet på norsk. Studenter må kunne avansert norsk for å kunne ta emnet.)

Erasmus søkere, se her for informasjon om opptak.

Adgang til undervisning og eksamen

Alle studenter som er tatt opp på masterprogrammet i pedagogikk, studieretning Kommunikasjon, design og læring, får plass på emnet.

Utover dette kan andre kvalifiserte søkere tas opp ved kapasitet, såfremt det er godkjent av eget program. Søkere må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Rangering av søkere til emnet

Kvalifiserte søkere ut over programstudenter rangeres etter søkertidspunkt.

Kapasitet på emnet

Minimum 10 og maksimum 30.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at første semester av studieretningen er gjennomført før du tar dette emnet.

Undervisning

Undervisningen på emnet består av forelesninger og gruppearbeid.

Gruppearbeid vil være basert på

  • forelesninger og diskusjoner som trekker fram sentrale temaer og utfordringer relatert til evaluering, design, innovasjon og teknologiens rolle for framvoksende læringspraksiser
  • utfordringer som oppstår underveis i forbindelse med gruppens arbeid med caset

Design og idégenererende teknikker vil bli integrert i undervisningen og det kreves at du er aktiv deltaker i alle aktiviteter i emnet.

Litteraturen på emnet består av en større liste over tekster du kan velge, basert på tekstens relevans for ditt eget prosjekt.

Du skal i samråd med både medstudentene i din gruppe og emnets undervisere velge ca. 15-20 tekster til bruk i prosjektet.

Obligatoriske forhold i undervisningen

Det kreves at du er aktiv deltaker i alle aktiviteter i emnet.

Det er to obligatoriske deler:

I) Problemformulering. Du skal arbeide sammen med medstudenter i en gruppe og skrive en tekst som beskriver og begrunner problemformulering. Teksten skal være 10 sider. Oppgaven skal oppsummere planlagt faglig innramming av designoppgaven.

Teksten skal leveres midtveis i emnet og må inkludere en begrepsmessig analyse av 5 selvvalgte artikler som blir sentrale til deres designforslag.

Godkjent / Ikke godkjent

II) Poster presentasjon. Din gruppe skal lage og gjennomføre en poster presentasjon på den avsluttende «Design Expo» dagen. Posteren med designforslag presenteres for oppdragsgiverne.

Godkjent / Ikke godkjent

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak til emnet.

Eksamen

Eksamens-/vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen. Fagtekst 12-15 sider. Eksamen utleveres siste undervisningsdag, med ca 14 dager innleveringsfrist. Datoene kunngjøres ved semesterstart.

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen

Godkjenning av obligatoriske oppgaver I (problemformulering) og II (poster presentasjon).

Sensurering

To sensorer. Hjemmeeksamen står for 100% av den endelige karakteren.
De obligatoriske oppgavene I og II må være levert og godkjent før du kan ta eksamen.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Eksamensoppgaven: Norsk eller engelsk.
Besvarelse: Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Både obligatoriske oppgaver og eksamen må gjennomføres i samme semester.

For å ta eksamen på nytt, må du gjennomføre hele emnet og alle aktiviteter/ eksamensdeler på nytt.

UiOs regler for sykdom på eksamen gjelder. Hvis du er syk på dagen for poster presentasjonen, kan emneansvarlig vurdere utdeling av en alternativ oppgave.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Vår 2021

Emnet er obligatorisk i studieretningen Kommunikasjon, design og læring og studenter på studiet er garantert plass på emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningsspråk vil være både norsk og engelsk. Informasjon om undervisningsspråk gis sammen med plan for undervisningen før semesterstart.
Vår 2022 undervises emnet på norsk.