PED4540 – Teknologistøttet læring: Prinsipper og verktøy

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar opp hvordan digitale ressurser kan brukes og kombineres med andre læringsressurser som del av en læringsteknologi, og hvordan denne støtter læring. Vi gjennomgår sentrale sosiokulturelle begreper og teorier som kan benyttes i analyse av bruken av teknologi og til designet. Spørsmål som adresseres: Hva kjennetegner samarbeidslæring? Hvordan designer man for læringsprosesser der digitale teknologier er et bærende element? Hvordan lærer man med bruk av digitale teknologier?

Hva lærer du?

Emnet skal gi

Kunnskaper

  • Du skal ha kunnskaper om klassiske verker innenfor det sosiokulturelle perspektivet på læring belyst gjennom ulike forskningsprosjekter der denne tilnærmingen anvendes.

  • Du skal ha kjennskap til de krav som stilles til et selvstendig forskningsarbeid.

Ferdigheter

  • Du skal kunne identifisere utfordringer innen design av nye digitale løsninger og anvende et analytisk rammeverk der disse løsningene blir tatt i bruk.

  • Du får ferdigheter med å legge til rette for læring i en generell TEL plattform for generiske og/eller domenespesifikke ferdigheter som inngår i en prosjektoppgave

Generell kompetanse

  • Du skal kunne delta i design og vurdere design og bruk av ulike teknologier og arbeidsprosesser basert på et analytisk rammeverk med basis i sosiokulturell læringsteori.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Alle studenter som er tatt opp på masterprogrammet i pedagogikk, studieretning Kommunikasjon, design og læring, får plass på emnet.

Studenter ved design, bruk, interaksjon (master - to år) ved Institutt for informatikk (emnet er anbefalt som del av spesialiseringene Interaksjonsdesign og IT-ledelse).

Utover dette kan andre kvalifiserte søkere tas opp ved kapasitet.

Studenter må hvert semester søke plass på undervisning og melde seg til eksamen i Studentweb. Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Søkere må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Rangering

Kvalifiserte søkere ut over programstudenter rangeres etter søkertidspunkt.

Kapasiteten er minimum 5, og maksimum er 30.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper ut over opptakskravene til Master i pedagogikk, studieretning Kommunikasjon, design og læring.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at 1. og 2. semester på masterprogrammet er gjennomført og godkjent før du tar dette emnet.

Undervisning

Undervisningen vil bestå av seminarer og praktiske gruppeoppgaver i PC-lab. To typer av aktiviteter vil stå sentralt:

  1. Forelesninger
  2. Gruppearbeid med en større prosjektoppgave og presentasjon av denne.

Prosjektoppgave og presentasjon må være bestått for å kunne gå opp til muntlig eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak til emnet.

Eksamen

Eksamen består av to deler med individuelle og gruppebaserte aktiviteter:

  1. Prosjektoppgave (gruppearbeid) med presentasjon av prosjektoppgave (individuell)
  2. Muntlig eksamen (individuell)

Krav til prosjektoppgaven kunngjøres ved semesterstart.

For å ta muntlig eksamen må du ha bestått prosjektoppgaven m/presentasjon.

Sensurordning

Prosjektoppgaven og presentasjonen: En sensor (kan være emneansvarlig).

Muntlig eksamen: 2. sensorer. En av disse kan være emneansvarlig.

Eksamen består av to deler: Prosjektoppgaven m/presentasjon utgjør 50% av den samlede karakter og muntlig eksamen 50%. Karakteren på muntlig eksamen kunngjøres umiddelbart etter at eksamen er avlagt. Alle eksamensdelene må være bestått for at du skal bestå eksamen og emnet.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Pensumslitteratur. Prosjektoppgaven. Notater. Hjelpemidler skal ikke benyttes til høytlesning for å svare på gitte spørsmål.

Eksamensspråk

Eksamensspråket er norsk/engelsk. Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Hvis du stryker på muntlig eksamen, kan den gjennomføres på nytt uten at prosjektoppgaven og presentasjonen må tas på nytt. Godkjent prosjektoppgave er gyldige så lenge samme ordning gjelder for emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Periodisk sluttevaluering høst 2015

Periodisk sluttevaluering høst 2016

Høst 2020

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket er normalt norsk, deler av undervisningen kan være på engelsk. Emnet kan også tilbys på engelsk.