SPED1200 – Spesialpedagogisk forskningsmetode og forskningsbasert praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet møter du følgende tematiske områder:

 • Grunnleggende perspektiver om forskningsetiske dilemma knyttet til spesialpedagogisk forskning, barn og voksnes deltakelse og medvirkning i spesialpedagogisk forskning og dilemmaer knyttet til forskning på og med sårbare grupper.
 • Oversikt over ulike forskingsdesign innenfor kvalitativ og kvantitativ forskning
 • Hvordan vurdere kvaliteten på forskning
 • Hva slags konklusjoner som kan trekkes fra ulike forskningsdesign og hva slags kunnskap ulike forskningsdesign kan utvikle
 • Forskningens implikasjoner for praksis og betydning av praksis for spesialpedagogisk forskning

Deler av dette emnet (spesialpedagogisk forskningskompetanse som kreves for å kunne kartlegge og vurdere) følges opp i emnet SPED2200 Den spesialpedagogiske tiltakskjeden.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du får

 • innsikt i de grunnleggende elementene i en forskningsprosess og i forskningsprosjekter
 • basisinnsikt i ulike forskningsdesign og hva slags kunnskaper og konklusjoner ulike design kan utvikle

Ferdigheter

Du får

 • basisferdigheter i å vurdere kvaliteten på forskning
 • basisferdigheter i å vurdere om grunnleggende etiske prinsipper er ivaretatt i forskning
 • ferdigheter til å vurdere relevans av forskning for praksis og hvordan praksis kan bidra til å utvikle spesialpedagogisk forskning

Generell kompetanse

Gjennom kunnskaper og ferdigheter du opparbeider i arbeidet med emnet, skal du utvikle en begynnende kompetanse som styrker evnen til å kunne:

 • forholde deg kritisk til forskningsdesign og forskningsresultater
 • vurdere forskningens relevans for det spesialpedagogiske fagområdet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Emnet er i utgangspunktet forbeholdt studenter i bachelorprogrammet i spesialpedagogikk, men kan åpnes for enkeltemneopptak dersom kapasiteten tillater det.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot UTVIT1500 – Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap (nedlagt)

Undervisning

Undervisning er forbeholdt undervisningsmeldte studenter og består av

 • forelesninger
 • seminar

Obligatorisk aktivitet i undervisningen

 • deltakelse på seminarer om forskningsmetode 

Merk: det er ikke mulig å bytte gruppe etter at du har fått plass på valgt seminargruppe.

Eksamen

Eksamen består av en 4-timers skriftlig individuell prøve

For å gå opp til eksamen må den obligatoriske aktiviteten i undervisningen være godkjent. Alt fravær fra seminaret utover 20 % må dokumenteres med legeattest. Den obligatoriske aktiviteten er gyldig i 3 år og du trenger ikke å ta den på nytt hvis du går opp til ny eksamen innen 3 år.

Sensurordning: Intern sensor ved første sensur. Intern og ekstern sensor ved klagesensur.

Korrekt sitat- og kildebruk

Sensur av eksamen på ISP

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk, dansk, svensk og engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et nytt eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Fakultetet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer. Studenter som består eksamen men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Underveisevalueringer hver gang emnet tilbys. Periodiske evalueringer i følge evalueringsplanen til Institutt for spesialpedagogikk.

Gjennomførte evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk, dansk, svensk og engelsk