SPED3300 – Psykososiale vansker og personlighetsutvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Psykososiale vansker og personlighetsutvikling omfatter

 • forståelsesformer, kjennetegn og teoretiske perspektiv
 • risiko- og beskyttelsesfaktorer
 • begreper og teoretiske perspektiver innen personlighetspsykologi
 • sosial kompetanse
 • psykisk helse og tidlig intervensjon
 • observasjons- og kartleggingsmetoder
 • tiltak og tiltaksevaluering på individ- og systemnivå

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Emnet gir kunnskap om ulike utviklingsforstyrrelser og lærevansker sett i relasjon til alderstypisk læring og utvikling. Sentrale begreper og teorier innen de ulike vanskeområdene, nivåer av årsaksforklaringer (nevro-/biologisk, kognitivt og miljømessig) og læringsbetingelser kommer i søkelyset.

Man får innsikt i hvordan skole og barnehage kan tilrettelegge for læring og utvikling for (høyfrekvente) grupper med særskilte behov.

Deltakere skal kvalifisere seg for kartlegging, planlegging, undervisning/opplæring og evaluering av tiltak både på individ-, gruppe- og systemnivå.

Ferdighetsmål

Undervisningen skal bidra til at studentene utvikler ferdigheter som styrker evnen til å kunne

 • reflektere over og kritisk vurdere fag- og forskningslitteratur
 • kontemplere over egen kunnskap og ferdigheter innen fagfeltet
 • anvende faglige kunnskaper på praktiske problemstillinger

Generell kompetanse

Det skal legges grunnlag for studentenes videre profesjonell utvikling gjennom kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Målet er at hun/han ut fra sin kompetanse skal kunne

 • delta i spesialpedagogisk og tverrfaglig kartlegging
 • planlegge og gjennomføre tiltak på individ og systemnivå
 • utdype og søke ny kunnskap og innsikt innen aktuelle forsknings- og anvendelsesområder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Studenter må ha opptak til "Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv - Påbygningsenhet" . Opptakskrav er en bachelorgrad som inneholder minimum 30 studiepoeng pedagogikk eller spesialpedagogikk. Dette inkluderer allmenn- og førskolelærer, barnevernspedagoger, praktisk-pedagogisk utdannet lærere (PPU) eller faglærer.

Overlappende emner

15 studiepoeng overlapp mot SPED3000 – Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv

Hvis du ønsker å ta SPED3000 etter å ha bestått eksamen i SPED3300, vil du ikke få noe fritak og det vil innebære en studiepoengsreduksjon på 15 studiepoeng.

Undervisning

Undervisningen er lagt opp for å fremme kandidatens læring og inkluderer:

Det er ikke obligatorisk oppmøte på undervisningen.

Eksamen

En individuell skriftlig 7 dagers hjemmeeksamen med oppgitt tema og muntlig eksamen. Muntlig eksamen fungerer justerende.

Ved ny eksamen/forbedring av karakter må både hjemmeeksamen og muntlig eksamen tas på nytt i det samme semesteret.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensur av eksamen på ISP

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Instituttet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer. Studenter som består eksamen men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle 3 eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Bachelor

Undervisning

Siste semester med ordinær undervisning er vår 2019.

Eksamen

Vår 2021

Vår 2020

Vår 2019

Ordinær eksamen tilbys siste gang vår 2021.

Undervisningsspråk

Norsk