Dette emnet er nedlagt

SPED4020 – Spesialpedagogisk utviklingsarbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler følgende områder:

 • Innovasjon
 • Den spesialpedagogiske tiltakskjeden
 • Veiledning i utvikling av spesialpedagogisk arbeid
 • Samarbeid i utvikling av spesialpedagogisk arbeid

Emnet omfatter 3 ukers praksis, knyttet til spesialpedagogisk praksis i barnehage, skole eller andre utdanningsenheter. Praksis vil bli integrert med praksis i fordypningsemnet.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Gjennom studiet skal studentene opparbeide kunnskaper om og innsikt i

 • spesialpedagogisk utviklingsarbeid med vekt på tilrettelegging for inkludering, tilpasset opplæring og spesialundervisning/
  spesialpedagogisk hjelp
 • kontinuerlig forbedringsarbeid gjennom den spesialpedagogiske tiltakskjeden
 • veiledning i utvikling av spesialpedagogisk arbeid rettet mot barn/elever og kolleger
 • samarbeid i utvikling av spesialpedagogisk arbeid rettet mot barn/elever, kolleger og foreldre/foresatte
 • aktuelle kartleggingsredskaper i skolen

Ferdigheter

Gjennom studiet skal studentene opparbeide ferdigheter som styrker evnen til å kunne

 • foreta evalueringer som grunnlag for å kunne redusere barrierer og øke muligheter for barn og unges utvikling og læring
 • legge til rette for, veilede og gjennomføre innovasjonsprosesser i arbeid med inkludering, tilpasset opplæring og spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp
 • reflektere kritisk over utviklingsbehov og utviklingsmuligheter med sikte på å bidra til en bedre fungerende spesialpedagogisk tiltakskjede
 • delta i veiledning i utvikling av spesialpedagogisk arbeid
 • delta i samarbeid i utvikling av spesialpedagogisk arbeid

Profesjonell (generell) kompetanse

Gjennom studiet skal studentene opparbeide en profesjonell (generell) kompetanse som bidrar til faglig innsikt og dyktiggjøring i spesialpedagogisk utviklings- og veiledningsarbeid i barnehage, skole og andre utdanningsenheter. Utvikling av kunnskaper, ferdigheter og profesjonell kompetanse skal være innsiktet mot å kunne forholde seg til spesialpedagogisk arbeid på en kritisk reflekterende og innovativ måte.

Emnet skal bidra til å utvikle forståelsen for samspillet mellom spesialpedagogisk utviklingsarbeid på system- og individnivå. Studentene skal oppøve evnen til å kunne bidra til utvikling av barnehager, skoler og andre utdanningsenheter som lærende organisasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Emnet er en obligatorisk del av masterprogrammet i spesialpedagogikk, studieretning for spesialpedagogisk utviklingsarbeid og forutsetter opptak til dette programmet

Emnet kan ikke tas som enkeltstående emne uten at fordypningsemne tas samtidig eller at fordypningsemne er tatt på et tidligere tidspunkt.

Undervisning

Undervisningen er lagt opp for å fremme kandidatens læring gjennom:

 • Forelesninger
 • Studentaktive metoder (innovasjons- og veiledningsseminar)
 • Praksis, praksisrapport

Praksis, innovasjons- og veiledningsseminarer, arbeidskrav og øvrig undervisning samt deltakelse på enkelte forelesninger (vil framgå av undervisningsplanen) vil være obligatorisk. Nærmere retningslinjer om arbeidskrav og andre obligatoriske komponenter vil foreligge ved starten av hvert studieår.

Praksis

Praksis er en obligatorisk komponent i studiet og skal vurderes med ”godkjent/ikke godkjent”. Praksis vurderes av godkjent praksisveileder. En student som har fått ”ikke godkjent” i praksis, har anledning til å fremstille seg til en ny praksisperiode. Det gis kun ett nytt forsøk. Ved ny fremstilling i praksis, oppnevnes ny praksisveileder som skal vurdere studenten. Når denne praksisperioden er avsluttet, skal den nye praksisveilederen i møte med faglig koordinator for den aktuelle studieenheten, fastsette den endelige vurderingen.

Obligatoriske komponenter

Obligatoriske komponenter som praksis, innovasjons- og veiledningsseminar og arbeidskrav 1, 2 og 3 (presentasjoner) må være bestått før kandidaten får gå opp til eksamen. Nærmere spesifikasjon av arbeidskravene vil foreligge ved semesterstart.

Les mer om obligatoriske komponenter og fremmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensform

En individuell skriftlig 5 dagers hjemmeeksamen på slutten av andre semester (vårsemesteret).

Se på tidligere eksamensoppgaver

Sensur av eksamen på ISP

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tidsbegrensning på gyldighet for arbeidskrav er 3 år. Studenten trenger da ikke å ta arbeidskravene på nytt hvis de går opp til ny eksamen innen 3 år.

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Instituttet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer. Studenter som består eksamen, men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle 3 eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Les studentenes evaluering av emnet vår 2015

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Hver vår

Emnet er under avvikling. Siste semester med undervisning er våren 2017.

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet er under avvikling. Siste ordinær eksamen er våren 2017. Eksamen arrangeres for siste gang våren 2019.