Kort om emnet

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans til det spesialpedagogiske fagområdet. Arbeidet skal omfatte planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt og rapportering av dette gjennom en masteroppgave hvor studenten viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling.

Oppgaven kan omfatte en empirisk undersøkelse eller være et rent teoretisk arbeid. Masteroppgaven kan også knyttes til et faglig utviklingsarbeid og/eller et evalueringsprosjekt.

Emnet er en obligatorisk del av masterprogrammet i spesialpedagogikk og forutsetter opptak til dette programmet

Tips til oppgaveskriving, utdypende retningslinjer og krav til masteropgaven samt informasjon om datahåndtering, veiledning, innlevering og sensur finner du på egen nettside

Hva lærer du?

Kunnskaper

Studiet skal gi kunnskaper om planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av et selvstendig forskningsarbeid.

Ferdigheter

Studentene skal kunne gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid i form av en masteroppgave.

Profesjonell kompetanse

Studentene skal ha kompetanse til å gi en kritisk vurdering av forskningsarbeiders kvalitet, gyldighet og relevans.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i spesialpedagogikk.

Du må være eksamensmeldt i emnet i Studentweb for å kunne levere masteroppgaven. 

Undervisning

Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning. Det gis inntil 10 veiledninger per masteroppgave. Veiledningen er obligatorisk.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. 

Eksamen

Eksamen er innlevering av masteroppgave.

Du kan levere masteroppgaven i to ulike formater.

  • Som et samlet skriftlig arbeid - en monografi
  • Som artikkelbasert masteroppgave bestående av en innledning (kappe) og et artikkelutkast 

Valg av oppgaveformat avgjøres i samarbeid med veileder.

Studenter på emnet plikter å sette seg inn i hvilke krav som stilles til masteroppgaven:  

Innlevering av masteroppgave

Innlevering av masteroppgaven er elektronisk. Du leverer masteroppgaven i Inspera og til DUO i Studentweb. Du skal ikke levere et trykket eksemplar av masteroppgaven.

Sensurering

Masteroppgaven sensureres av en kommisjon bestående av to sensorer, hvorav minst en er ekstern. Veileder kan ikke være en av disse. Sensorene vurderer masteroppgaven etter kriteriene spesifisert i sensorveiledningen for masteroppgaver. Sensorene skal i fellesskap komme fram til enighet om karakteren. Ved eventuell uenighet om karakter oppnevnes en ny kommisjon. 

Sensurfrist 

Sensurfrist på masteroppgaver er 8 uker. Skriftlig begrunnelse for karakter blir publisert i Studentweb sammen med karakteren på datoen for sensurfrist. Dersom sensuren skulle bli forsinket vil du få beskjed på epost. 

Eksamensspråk

Du kan skrive masteroppgaven på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Alle får skriftlig begrunnelse sammen med karakteren.  

Sensurfrist på klager på karakter på masteroppgaver er 8 uker. I tillegg må det påregnes noe tid til oppnevning av ny sensurkommisjon. 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

En masteroppgave som har fått F/ikke bestått, kan leveres på nytt én gang i bearbeidet form første påfølgende semester. 

Dersom du ønsker å levere oppgaven på nytt i bearbeidet form, må du ta kontakt med studieadministrasjonen ved instituttet snarest mulig og senest innen fristen for semesterregistrering. 

En masteroppgave som har fått et bestått eksamensresultat, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form. 

Trekk fra eksamen

Studenter på emnet har tre eksamensforsøk. Dersom du trekker deg fra eksamen etter trekkfristen bruker du et eksamensforsøk. Fristen for å trekke seg fra innlevering er oppgitt på semestersiden. 

Forsinkelse og permisjon

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Master

Undervisning

Under utfasing. For studenter med opptak 2016 eller tidligere. 

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk, svensk, dansk og engelsk