Kort om emnet

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans til det spesialpedagogiske fagområdet. Arbeidet skal omfatte planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt og rapportering av dette gjennom en masteroppgave hvor studenten viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling.

Oppgaven kan omfatte en empirisk undersøkelse eller være et rent teoretisk arbeid. Masteroppgaven kan også knyttes til et faglig utviklingsarbeid og/eller et evalueringsprosjekt.

Emnet er en obligatorisk del av masterprogrammet i spesialpedagogikk og forutsetter opptak til dette programmet

Tips til oppgaveskriving, utdypende retningslinjer og krav til masteropgaven samt informasjon om datahåndtering, veiledning, innlevering og sensur finner du på egen nettside

Hva lærer du?

Kunnskaper

Studiet skal gi kunnskaper om planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av et selvstendig forskningsarbeid.

Ferdigheter

Studentene skal kunne gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid i form av en masteroppgave.

Profesjonell kompetanse

Studentene skal ha kompetanse til å gi en kritisk vurdering av forskningsarbeiders kvalitet, gyldighet og relevans.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Undervisning

Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning. Det gis inntil 10 timer veiledning per masteroppgave. Veiledning er obligatorisk. Deler av veiledningen kan foregå i gruppe.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. 

Eksamen

Du kan levere masteroppgaven i to ulike formater.

  • Som et samlet skriftlig arbeid - en monografi
  • Som artikkelbasert masteroppgave bestående av en innledning (kappe) og et artikkelutkast 

Valg av oppgaveformat avgjøres i samarbeid med veileder.

Studenter på emnet plikter å sette seg inn i hvilke krav som stilles til masteroppgaven:  

Innlevering av masteroppgave

Innlevering av masteroppgaven er elektronisk. Du leverer masteroppgaven i Inspera og til DUO i Studentweb. Du skal ikke levere et trykket eksemplar av masteroppgaven.

Sensurering

Masteroppgaven sensureres av en kommisjon bestående av to sensorer, hvorav minst en er ekstern. Veileder kan ikke være en av disse. Sensorene vurderer masteroppgaven etter kriteriene spesifisert i sensorveiledningen for masteroppgaver ved ISP. Sensorene skal i fellesskap komme fram til enighet om karakteren. Ved eventuell uenighet om karakter oppnevnes en ny kommisjon. 

Sensurfrist 

Sensurfrist på masteroppgaver er 8 uker. Karakteren blir publisert i Studentweb på datoen for sensurfrist. Skriftlig begrunnelse for karakteren blir tilgjengelig i Inspera samme dag. Dersom sensuren skulle bli forsinket vil du få beskjed på epost. 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Alle kandidater får skriftlig begrunnelse sammen med karakteren. 

Behandlingstiden på klager på karakter på masteroppgaver er 8 uker. Dersom det tar lenger tid vil du få beskjed. 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

En masteroppgave som har fått F/ikke bestått, kan leveres på nytt én gang i bearbeidet form første påfølgende semester. 

Dersom du har fått F/ikke bestått på masteroppgaven og ønsker å levere oppgaven på nytt må du ta kontakt med studieadministrasjonen ved insituttet innen fristen for semesterregistrering. Det kan søkes om inntil 4 timer veiledning.

En masteroppgave som har fått et bestått eksamensresultat, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form. 

Trekk fra eksamen

Studenter på emnet har tre eksamensforsøk. Dersom du trekker deg fra eksamen etter trekkfristen bruker du et eksamensforsøk. Fristen for å trekke seg fra innlevering er oppgitt på semestersiden. 

Forsinkelse og permisjon

Dersom du er forsinket i studiene og ikke får levert masteroppgaven til fastsatt tid, må du kontakte instituttet så tidlig som mulig.

Dersom du blir gravid eller langvarig syk i løpet av masterstudiet må du søke om permisjon. Ved permisjon må også veilederavtalen endres. Utfylt skjema for endring av veilederavtale leveres til instituttet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Master

Undervisning

Under utfasing. For studenter med opptak 2016 eller tidligere. 

Eksamen

Vår og høst