SPED4600 – Fordypning i utviklingshemming

Kort om emnet

Innholdet konsentreres omkring 4 områder:

Utviklingshemming i et overordnet perspektiv

 • historiske og kulturelle perspektiver på
  utviklingshemming
 • nasjonalt og internasjonalt begrepsapparat
 • årsaksforklaringer til utviklingshemming
 • sentrale trekk ved utvikling og læring
 • lov og reglement
 • integrering/inkludering

Språk og kommunikasjon

 • språk, samspill og kommunikasjon
 • hjelp til tidlig samspill
 • alternative og supplerende kommunikasjon

Utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk i et livsløpsperspektiv

 • autismespekterforstyrrelse, hjerneskade, Down syndrom
 • sjeldne syndromer
 • multifunksjonshemming
 • fremadskridende tilstander
 • epilepsi
 • psykiske lidelser
 • seksualitet
 • sorg
 • selvbestemmelse
 • aldring og demens
 • utviklingshemming og livskvalitet
 • familieperspektivet på utviklingshemming

Opplæring og habilitering i et livsløpsperspektiv

 • inkludering og mellommenneskelig samspill
 • opplæring I ADL -Adaptive ferdigheter
 • observasjon/kartlegging/diagnostisering
 • individuell opplæringsplan, individuell plan
 • tiltak i opplæring og habilitering i et livsløpsperspektiv

Hva lærer du?

Kunnskaper

Emnet skal gi deg innsikt i utviklingshemming i et livsløpsperspektiv. Det omfatter forskningsbasert kunnskap knyttet til spesialpedagogisk arbeid på individ- og systemnivå fra tidlig utviklingstrinn til voksen alder.

Ferdigheter

Emnet skal bidra til å utvikle dine ferdigheter i spesialpedagogisk arbeid, inkludert kartlegging, tiltak, evaluering, samt rådgivning og veiledning på individ- og systemnivå knyttet til mennesker med utviklingshemming.

Generell kompetanse

Du får en profesjonell kompetanse knyttet til spesialpedagogisk arbeid overfor mennesker med utviklingshemming på individ og systemnivå fra tidlig utviklingstrinn til voksen alder. De skal på bakgrunn av sin kompetanse bli bevisst egen profesjon, bidra til kritisk diskusjon innenfor feltet, øke fokus på denne målgruppen i samfunnet, og bidra til at spesialpedagogisk arbeid overfor mennesker med utviklingshemming blir styrket.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Adgang:

Forutsetter opptak på UVM2-SPED Masterprogram i spesialpedagogikk fordypning utviklingshemming

Undervisning

Emnets undervisningsformer er varierte og inkluderer forelesninger og seminarer, problembasert læring/casebasert undervisning og prosjektarbeid. Deler av undervisningen er obligatorisk, og det knyttes arbeidskrav til studiet. Undervisningen går over hele høst- og vårsemesteret, inkludert praksis.

Veiledning

Hver prosjektgruppe får inntil 1 time veiledning i forbindelse med prosjektarbeidet.

Du har 7 uker obligatorisk praksis under veiledning. I tillegg kommer 3 ukers praksis i SPED4002 – Spesialpedagogisk rådgivning og utredningsarbeid. De to praksisenhetene vil, så langt det er mulig, bli integrert.

Praksis vurderes av godkjent praksisveileder. En student som har fått ”ikke godkjent” i praksis, har anledning til å fremstille seg til en ny praksisperiode. Det gis kun ett nytt forsøk. Ved ny fremstilling i praksis, oppnevnes ny praksisveileder som skal vurdere studenten. Når denne praksisperioden er avsluttet, skal den nye praksisveilederen i møte med faglig koordinator for den aktuelle studieenheten, fastsette den endelige vurderingen.

For informasjon om praksisopplæring ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP), se her.

Les Retningslinjer for ekstern praksis ved studier på ISP.

De obligatoriske komponentene må være gjennomført og godkjent før kandidaten får fremstille seg til skriftlig eksamen.

Les mer om obligatoriske komponenter og fremmøte.

Eksamen

Obligatoriske komponenter

 1. problembasert læring (PBL)
 2. skriftlige arbeidskrav
 3. prosjektarbeid
 4. praksis

Deler av undervisningen og arbeidskrav knyttet til undervisningen er også obligatorisk. De obligatoriske komponentene må være gjennomført og godkjent før kandidaten får fremstille seg til skriftlig eksamen.

Tidsbegrensning på gyldighet for arbeidskrav er 3 år. Studenten trenger da IKKE å ta arbeidskravene på nytt hvis de går opp til ny eksamen innen 3 år.

Eksamens- og vurderingsformer

Eksamen består av to deler:

 • 3-dagers hjemmeeksamen (teller 50 % av karakteren)
 • 4-timers skriftlig eksamen (teller 50 % av karakteren) 

Begge eksamenene må være bestått for å kunne bestå emnet.

Sensurering

Kun skriftlig eksamen er grunnlag for sensur.

Tidligere eksamensoppgaver 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

På hjemmeeksamen er alle hjelpemidler tillatt.

På skoleeksamen er ingen hjelpemidler tillatt. 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Obligatoriske komponenter som PBL, praksis, prosjektarbeid og arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.
På skriftlig individuell eksamen anvendes det en gradert karakterskala fra A til F, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Ikke-bestått på hjemmeeksamen får ikke konsekvenser for deltagelse i undervisning eller innlevering av obligatoriske komponenter eller eksamenskomponenter i vårsemestret.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Fakultetet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer. Studenter som består eksamen, men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle 3 eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Les artikkelen "Autistiske småbarn kan ha større ordforråd enn man tror" om forskning til tidligere masterstudent i spesialpedagogikk med fordypning i utviklingshemming.

Fakta om emnet

Studiepoeng
40
Nivå
Master
Undervisning
Over to semestre, oppstart hver høst
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk