SPED4400 – Fordypning i spesifikke lærevansker

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

For uten obligatorisk praksis inneholder emnet fire teoretiske delemner: lese- og skrivevansker, matematikkvansker, språkvansker og psykososiale vansker.

Fordelingen disse imellom er slik at delemnene Lese- og skrivevansker (dysleksi) og Matematikkvansker vektes til sammen tilsvarende 30 studiepoeng, mens delemnene Språkvansker og Psykososiale vansker vektes til sammen tilsvarende 10 studiepoeng.

 

Lese- og skrivevansker (dysleksi)

  • lese- og stave og skriveutvikling i et teoretisk forskningsmessig og didaktisk perspektiv
  • lese- og skrivevansker - årsaker framtredelsesformer og tiltak
  • forebygging av lese- og skrivevansker og av sekundære vansker

Matematikkvansker

  • prinsipper for forebyggende opplæring i et teoretisk, forskningsmessig og didaktisk perspektiv
  • matematikkvansker i et strategisk og et språkrelatert perspektiv - årsaker, framtredelsesformer og tiltak

Språkvansker

  • teoretisk og didaktisk perspektiv på generelle og spesifikke språkvansker
  • diagnosekriterier og språklig utvikling hos barn
  • kartleggingsprosedyrer og tiltak i behandlende og forebyggende perspektiv

Psykososiale vansker

  • teoretisk og didaktisk perspektiv på psykososiale vansker som primær- og sekundærvanske
  • risiko- og beskyttelsesfaktorer som forståelsesgrunnlag for evidensbaserte behandlende og forebyggende tiltak

Hva lærer du?

Kunnskaper

Forskningsbaserte kunnskaper om årsaksforhold, ulike risiko- og beskyttende faktorer som har betydning for forståelse av spesifikke lærevansker samt sekundærvansker i et teoretisk og didaktisk persektiv.

Ferdigheter

Ferdigheter i kartlegging av spesifikke lærevansker, samt utredning og iverksetting av forebyggende og behandlende tiltak i et individ- og systemperspektiv, samt evaluering av disse.

Generell kompetanse

Selvstendig yrkesutøvelse gjennom teori- og forskningsbasert spesialpedagogisk arbeid rettet mot barn, unge og voksne med spesifikke lærevansker, samt indirekte arbeid i form av råd og veiledning rettet mot foreldre og lærere og andre i utdanningssystemet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Adgang forutsetter opptak til masterprogrammet i spesialpedagogikk.

Undervisning

Undervisning

Emnets undervisningsformer er varierte og inkluderer forelesninger og seminarer, problembasert læring/casebasert undervisning, testkurs og prosjektarbeid. Deler av undervisningen er obligatorisk, og det knyttes arbeidskrav til emnet. Undervisningen går over hele høst- og vårsemesteret, inkludert praksis.

Veiledning

Hver prosjektgruppe får inntil 2 timers veiledning i forbindelse med prosjektarbeidet.

Praksis

Studentene skal ha 7 uker obligatorisk praksis under veiledning. (I tillegg kommer 3 ukers praksis i emnet SPED4000 – Rådgivning og innovasjonSPED4020 – Spesialpedagogisk utviklingsarbeid eller SPED4001 – Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid, med kartleggingskompetanseSPED4002 – Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid, med testsertifisering.  De to praksisenhetene vil, så langt det er mulig, bli integrert).

Les Retningslinjer for ekstern praksis ved studier på Institutt for spesialpedagogikk (ISP)

Praksissteder

Instituttet benytter særlig praksissteder i Osloregionen, men praksis kan også bli lagt til andre deler av landet i mangel av relevante praksisplasser i rimelig nærhet til instituttet. Den enkelte student vil vanligvis få tildelt praksisplass i god tid før praksisperioden tar til. Studentene har ikke anledning til selv å velge praksisplass eller ha praksis på nåværende eller tidligere arbeidssted.

Godkjenning

Praksis er en obligatorisk komponent i studiet og skal vurderes med "godkjent/ikke godkjent". Praksis vurderes av godkjent praksisveileder. En student som har fått "ikke godkjent" i praksis, har anledning til å fremstille seg til en ny praksisperiode. Det gis kun ett nytt forsøk. Ved ny fremstilling i praksis, oppnevnes ny praksisveileder som skal vurdere studenten. Når denne praksisperioden er avsluttet, skal den nye praksisveilederen i møte med faglig koordinator for den aktuelle studieenheten, fastsette den endelige vurderingen.

Nærmere utfyllende retningslinjer for praksisundervisningen vil bli utarbeidet.

Les mer om obligatorisk undervisning og fravær

Eksamen

Obligatoriske komponenter

Obligatoriske komponenter som praksis, PBL, arbeidskrav og øvrig undervisning samt deltakelse på enkelte forelesninger og prosjektarbeid må være gjennomført og godkjent før kandidaten får gå opp til eksamenskomponenten hjemmeeksamen. Nærmere spesifikasjon av arbeidskravene og komponentene for mappeeksamen foreligger ved starten av studieåret.

Eksamen

Eksamen består av en individuell 4-timers skriftlig skoleeksamen (Lese- og skrivevansker, Språkvansker, og Psykososiale vansker, høstsemesteret, teller 30 prosent av karakteren), mappeeksamen (Matematikkvansker, høstsemesteret, teller 20 prosent av karakteren) og en 3 dages hjemmeeksamen (vårsemesteret, teller 50 prosent av karakteren). Emnet er ikke bestått med mindre alle komponentene som eksamen består av er bestått.

Les tidligere eksamensoppgaver 1

Les tidligere eksamensoppgaver 2

Les tidligere eksamensoppgaver 3

 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tidsbegrensning på gyldighet for eksamensdeler (obligatoriske komponenter, arbeidskrav og eksamen) er 3 år. Studenten trenger da IKKE å ta arbeidskravene på nytt hvis de går opp til ny eksamen innen 3 år.

Ikke-bestått på første eksamen får ikke konsekvenser for deltagelse i undervisning eller innlevering av obligatoriske komponenter eller eksamenskomponenter i vårsemestret.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Fakultetet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer ved skriftlig eksamen. Instituttet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer ved hjemmeeksamen.

Studenter som består eksamen men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Les studentenes midtveisevaluering høst 2018/vår 2019

Les studentenes midtveisevaluering høst 2019/vår 2020

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

En del forelesninger går på engelsk