Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

I masterstudiet skal du benytte din kunnskap fra bachelorstudiet til å gjennomføre et tidsavgrenset forskningsprosjekt med hjelp og veiledning fra minst to veiledere. Du skal gjennom dette studiet tilegne deg tilstrekkelig faglig og teknisk kompetanse til å kunne forstå problemstillinger, og finne mulige løsninger. Du vil erfare hvordan det er å jobbe selvstendig, men samtidig ha tilhørighet hos en forskningsgruppe. Du må selv organisere og planlegge studiet ditt med hensyn til veiledere, avsatte midler, og klare tidsfrister. Studiet gir deg trening i å analysere og vurdere, samt formidle informasjon, teorier, ideer, problemstillinger og løsninger i eget fagområde både skriftlig og muntlig.

Undervisningen vil bli lagt opp i form av forelesninger, seminarer, kollokvier og laboratorieøvelser samt feltarbeid. Det legges særlig vekt på muntlig og skriftlig framlegging, diskusjon, gjennomføring av egne eksperiment på laboratoriet og i felt, tolke og være kritisk til egne resultater.

Se forøvrig beskrivelsen av de enkelte emner på emnesidene .

Dette studieprogrammet tilbys både til norskspråklige og engelskspråklige studenter. De fleste emner vil derfor kunne bli undervist på engelsk.

Obligatorisk undervisning

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. De fleste emnene har obligatoriske aktiviteter. Nærmere spesifikasjoner på hva som er obligatorisk finner du på emnesidene .

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk på master-programmet i biologi er for de fleste emner engelsk når noen ber om det, ellers norsk.
Noen få emner undervises kun på norsk.
Se forøvrig emnesidene .

Undervisningssted

Universitetet i Oslo, Biologisk institutt, Kristine Bonnevies hus.

Eksamens- og vurderingsformer

Sensur av Masteroppgave
Programrådet for Biologi har gitt disse retningslinjene for vurdering av innlevert masteroppgave:

 • generelt inntrykk
 • disposisjon
 • introduksjonens relevans for oppgaven
 • generell litteraturoversikt
 • formulering av oppgavens målsetning
 • beskrivelse og bruk, samt valg av metoder
 • presentasjon av resultater i figurer og tabeller
 • resultatomtale
 • diskusjon og konklusjon
 • beskrivelse av videre perspektiver
 • språk
 • ortografi og formuleringsevne
 • selvstendighet, initiativ og kreativitet

På basis av disse elementene skal masteroppgaven og eksamensfremføringen bedømmes i et vurderingsskjema der man oppnår vektede poengsummer for ulike deler. Man bedømmes med bokstavkarakter fra A-E, eller F (ikke bestått). Skjemaet skal sikre rettferdig/lik bedømming av masteroppgaver ved Biologisk institutt.

Eksamen
Eksamen består av en offentlig presentasjon (ca. 30 min) hvor du gir en oversikt over masteroppgaven din. Det åpnes for spørsmål fra salen, men veiledere og sensorer må vente med sine spørsmål. Etter presentasjonen følger nemlig en muntlig eksaminasjon/samtale mellom student, sensorer og veiledere. Tilhørerne må da forlate rommet. Dersom du ønsker det kan du be om at publikum og er tilstede under eksaminasjonen. Bedømmelseskomiteen fyller ut de siste punktene i vurderingsskjemaet og sluttkarakter settes på grunnlag av oppnådd poengsum. Studenten kalles inn og får presentert resultatet uten andre tilhørere. Du har også krav på å få en gjennomgang av de punktene som til sammen har gitt grunnlag for karaktersettingen.

Eksamen og vurdering på masteremner
Vurderinger gjøres ulikt på de fleste emner. Innleveringer av obligatoriske journaler, prosjektoppgaver, muntlige presentasjoner, godkjent oppmøte på seminarer og skriftlige eller muntlige eksamener er elementer du kan vurderes i på masteremner i biologi. Alle delene skal være vektet på forhånd, og beskrevet på de respektive emnesidene .

Eksamensspråk

Skriftlige eksamensoppgaver kan fås på bokmål, nynorsk og engelsk. Dersom du ønsker eksamen på en annen målform enn bokmål, krever dette at du registrerer ønsket målform i studentweb.

Karaktersystem

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 13. juni 2012 10:09