Hva lærer du?

Sykdom relatert til ernæring er en av de aller største utfordringene i dagens helsevesen. Diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreftsykdommer, over- og undervekt er store problemer nasjonalt så vel som globalt. Studiet gir deg unik kompetanse til å arbeide på sykehus som klinisk ernæringsfysiolog, ellers i helsevesenet, og innen forskning i privat og offentlig sektor. Som klinisk ernæringsfysiolog kan du også arbeide med helsepolitisk rådgivning og ledelse og bidra i samfunnsdebatten.

Kunnskap

Etter gjennomført studium vil du kunne:

 • Redegjøre for humane celler og ulike vevs oppbygning, funksjoner og prosesser.
 • Redegjøre for human genetikk, anatomi og fysiologi, ulike organers funksjon og samspill,inkludert fysiologiske, biokjemiske, cellulære, genetiske og immunologiske prosesser som styrer kroppens funksjoner.
 • Redegjøre for endringer i de normale prosessene i kroppen ved sykdom.
 • Redegjøre for mikro- og makronæringsstoffers oppbygging, omsetning og virkning på kroppens normale funksjoner.
 • Redegjøre for mikro- og makronæringsstoffers betydning patofysiologisk ved initiering og utvikling av de mest utbredte livsstilssykdommene.
 • Redegjøre for ernæringsrelevante laboratorieteknikker, laboratoriesikkerhet, etiske prinsipper og lovreguleringer.
 • Redegjøre for matvarers oppbygging, egenskaper og innhold av næringsstoffer, samt kilder tilnæringsstoffer i ulike kosthold.
 • Redegjøre for sentrale begreper og prinsipper innen moderne epidemiologi generelt og ernæringsepidemiologi spesielt.
 • Redegjøre for utviklingen i ernæringsrelaterte sykdommer over tid, både nasjonalt og globalt.
 • Redegjøre for hvordan det forebyggende ernæringsarbeidet og ernæringspolitikken er utviklet og organisert nasjonalt og internasjonalt, derunder metoder for  endring av kostholdsadferd i ulike befolkningsgrupper i tillegg til metoder for evaluering av folkehelseintervensjoner.
 • Redegjøre for kunnskapsgrunnlaget for offisielle kostholdsråd og næringsstoffanbefalinger.
 • Beskrive metoder for monitorering og evaluering av ernæringsstatus hos ulike grupper av pasienter.
 • Redegjøre for ernæringsproblemer relatert til kirurgi og intensivernæring, inkludert indikasjon, kontraindikasjon og komplikasjoner ved enteral og parenteral ernæring.
 • Gjøre rede for ansvar og oppgaver som kliniske ernæringsfysiologer har, inklusive sentrale bestemmelser i lov om helsepersonell.
 • Forklare hvordan ernæringsarbeid i helse- og omsorgssektoren er organisert.
 • Forklare sentrale studietyper i ernæringsvitenskap og medisin, samt sentrale metoder for statistisk analyse.

Ferdigheter

Etter gjennomført studium vil du kunne:

 • Kommunisere med pasienter og pårørende.
 • Anvende ulike screeningverktøy for kartlegging av ernæringsmessig risiko.
 • Kartlegge ernæringsstatus, på bakgrunn av matinntak, antropometri, kliniske og biokjemiske målinger, fysiske funn og pasientbakgrunn.
 • Analysere og tolke innsamlet informasjon og sammenlikne med kriterier, anbefalinger og retningslinjer, og anvende dette til å stille en ernæringsdiagnose.
 • Drøfte kostholdsundersøkelsers studiedesign og anvende ulike typer kostholdsmetodikk.
 • Drøfte og vurdere oppbygging av matvaredatabaser og anvende disse i lys av metodiske begrensninger.
 • Gjenkjenne og drøfte ulike epidemiologiske studiedesign.
 • Drøfte hvordan samfunnsmessige og individuelle faktorer påvirker kostholdsrelatert adferd i ulike befolkningsgrupper, nasjonalt og internasjonalt.
 • Drøfte og begrunne kostanbefalinger, næringsanbefalinger og næringsbehovet til ulike befolkningsgrupper.
 • Anvende ernæringsrelaterte medisinske diagnosekoder.
 • Gi tilpasset ernæringsbehandling til barn og voksne pasienter med ernæringsproblemer relatert til næringsinntak, klinisk tilstand og psykososiale forhold.
 • Gi kostveiledning til individer og grupper for å forebygge og behandle livsstilsykdommer.
 • Monitorere, evaluere og dokumentere effekt av ernæringsbehandling.
 • Formulere en vitenskapelig problemstilling, sammenstille og drøfte litteratur som belyser denne, samt trekke en konklusjon.
 • Planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i tråd med forskningsetiske normer, under veiledning.
 • Formidle resultater fra litteraturoppgaver, samt prosjekt- og forskningsarbeid, skriftlig og muntlig.
 • Anvende modellverktøy for planlegging, gjennomføring og evaluering av teori- og evidensbaserte ernæringstiltak i ulike befolkningsgrupper.
 • Kommunisere kostråd til hele befolkningen eller til befolkningsgrupper for å forebygge ernæringsrelaterte sykdommer.

Generell kompetanse

Du som gjennomfører dette studiet vil du kunne:

 • Arbeide med pasientbehandling, undervisning, opplæring og forskning i kommune-, primær- og spesialisthelsetjenesten.
 • Arbeide med forebyggende ernæringsarbeid og planarbeid nasjonalt og internasjonalt.
 • Arbeide med basal-, klinisk- og epidemiologisk ernæringsforskning og undervisning.
 • Arbeide selvstendig og samarbeide med kollegaer og andre yrkesgrupper.
 • Reflektere over relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.
 • Reflektere over egen rolle som klinisk ernæringsfysiolog, både på individ- og samfunnsnivå.
 • Vedlikeholde og utvikle sin kompetanse over tid og bidra til kunnskapsutvikling innen ernæringsfaget.
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 23. aug. 2017 14:49