Studiekvalitet

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Programledelsen vurderer årlig om programmets mål er oppfylt, og tilsynssensorer fører tilsyn med og bidrar til å utvikle eksamen og sensur.
  • Fakultetet foretar minst hvert sjette år en grundigere evaluering av programmet, der også eksterne representanter deltar.
  • Emnene som inngår i programmet evalueres.

Les mer om kvalitetssystemet for utdanningen ved UiO og kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved Det medisinske fakultet.

Evalueringsprosedyrer

Tiltak for å kvalitetssikre studiet:

• Underveisevaluering av emner: samtale mellom emneansvarlig og studentene eller skriftlig spørreundersøkelse blant studentene
• Periodisk sluttevaluering av emner: hvert annet år, spørreskjema med både felles-spørsmål for alle emner og eventuelt emnespesifikke spørsmål
• Periodisk programevaluering: minst hvert sjette år.
• Bruk av tilsynssensor
• Årlig rapportering til Det medisinske fakultet.

Evaluering av studiet

Årsrapporter (bachelor og) master:

Periodisk programevaluering

2019

2013

Kontaktinformasjon

Avdeling for ernæringsvitenskap

Kvalitetssystemet ved Det medisinske fakultet

 

Publisert 18. juni 2012 23:01 - Sist endret 27. jan. 2020 14:00