Skikkethetsvurdering i studiet i klinisk ernæring

Skikkethetsvurdering etter Lov om universiteter og høyskoler § 4-10 omfatter ulike yrker der yrkesutøveren kommer i nær kontakt med andre mennesker, slik som lærerutdanninger og helse- og sosialfagutdanninger, deriblant studiet i klinisk ernæring.

Den løpende skikkethetsvurderingen skal foregå gjennom hele studietiden. Dette er blant annet begrunnet ut i fra hensynet til pasienter og klienter som studentene er i kontakt med. Den enkelte students skikkethet skal vurderes løpende både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.

Det viktigste virkemidlet for å vurdere en student som uskikket ligger som før i selve studiet, ved at studenten får ikke bestått til eksamen eller ikke godkjent praksis. Det å vurdere en student som ikke skikket etter en særskilt sikkerhetsvurdering skal bare benyttes i helt spesielle tilfeller der andre virkemidler ikke har ført fram.

Publisert 9. sep. 2015 14:20 - Sist endret 22. mai 2018 12:26