Hva lærer du?

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon har som overordnet mål å utdanne kandidater med solid og bred kompetanse innen helseledelse. Kandidatene lærer å forstå og beherske styringsverktøy som brukes i helsesektoren – og lærer å se disse i sammenheng. Undervisningen er erfaringsbasert og legger vekt på at studentene skal utvikle seg som ledere. Programmet fører fram til graden master i helseadministrasjon.

Kunnskap

Ved fullført studium vil du kunne

 • ha god innsikt i begreper og teorier om ledelse
 • ha kunnskap om ledelsesverktøy og psykologiske aspekter ved ledelse
 • forklare ulike organisasjonsmodeller og prinsipper for koordinering
 • gjøre rede for oppbygningen og styringen av helsetjenesten
 • forstå og analysere utviklingen av helsesektoren og dens rammevilkår
 • forstå forhold som betinger etterspørsel og bruk av helsetjenester
 • ha innsikt i hvordan kvalitet kan måles, vurderes og forbedres
 • kjenne grunnleggende begreper og metoder innen helseøkonomi
 • forklare ulike modeller for finansiering av helsetjenester
 • forklare juridisk tenkemåte og gjøre rede for sentrale begreper og bestemmelser innen helse-/omsorgsrett og personalrett
 • forklare prinsipper innen kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode

Ferdigheter

Ved fullført studium vil du kunne

 • lede og motivere medarbeidere og samarbeide og samhandle på tvers av profesjoner og tjenestenivåer
 • styrke evne til å lede utviklings- og omstillingsprosesser i helsetjenesten
 • vurdere organisatoriske spørsmål i helsevesenet
 • samle inn data og analysere spørsmål om kvalitet og effektivitet i helsesektoren
 • vurdere spørsmål om behov og etterspørsel etter helsetjenester
 • beherske verktøy for økonomisk styring i helsetjenesten
 • forstå og ta avgjørelser basert på helse-/omsorgsrettslige og personalrettslige prinsipper

Generell kompetanse

Ved fullført studium vil du kunne

 • reflektere over egne styrker og svakheter som leder
 • kommunisere effektivt overfor medarbeidere og media
 • reflektere over forutsetninger for ledelse og styring i helsesektoren
 • identifisere og reflektere over etiske problemstillinger i helsesektoren
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. mai 2018 10:23