Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Det tilbys undervisning både i form av oversiktsforelesninger, seminarundervisning og individuell veiledning. Undervisningen er lagt opp på følgende måte innenfor 80-gruppen i historie:

Innføringsemner (1000-nivå) består av en oversiktsdel der undervisningen skjer i form av forelesninger, og en særemnedel der undervisningen skjer i seminarform. Det tilbys kurs i studie- og oppgaveteknikk for nye studenter.

Fordypningsemner (2000-nivå): Undervisningen gis i form av seminarer.

Fordypningsoppgaven (HIS3090) er et selvstendig arbeid som skrives under veiledning av en faglærer. Hvert semester utarbeides det en prosjektkatalog med forslag til oppgaver. Du finner katalogen på emnets nettside og på programsiden. I begynnelsen av semesteret gis det en forelesning om hvordan fordypningsoppgaven skrives.

Undervisnings- og læringsformer for frie emner eller støtteemner (40-gruppe) vil også framgå av de enkelte emnebeskrivelsene.

Bruk av Canvas er nokså vanlig. Hvis du ikke har brukt Canvas tidligere kan du ha god nytte av IT-tjenesten opplæringskurs i bruk av Canvas.

Faglig oppfølging
Det gis individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på oppgaver som leveres inn på historieemnene. HIS3090 Fordypningsoppgave er et selvstendig arbeid som skrives under veiledning av en faglærer.

Undervisningsspråk

Det undervises på norsk eller engelsk. Se den enkelte emnebeskrivelsen for nærmere informasjon.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Eksamens- og vurderingsformer

Vurdering av emnene i 80-gruppene i historie skjer både i form av 4- eller 6-timers klasseromseksamen, semesteroppgave, hjemmeeksamen, utarbeiding av fordypningsoppgave og mappeeksamen.

Alle emnene i 80-gruppen har en form for obligatorisk aktivitet som må fullføres for å kunne ta eksamen. Obligatorisk aktivitet kan være muntlig aktivitet, gruppearbeid, kvalifiseringsoppgave og innlevering av førsteutkast. Under undervisning på emnesidene står det hva slags obligatorisk aktivitet hvert enkelt emne har.

Innføringsemnene i historie (1000-nivå) vurderes ved en fire eller seks timers eksamen, der studentene kan prøves både i det pensum som gjennomgås i forelesningen og det som gjennomgås i seminarene. NB: Informasjon om vurderingsformer for emner som undervises for første gang fra og med høsten 2019 vil komme.

Fordypningsemnene i historie (2000-nivå) vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen, mappeeksamen eller skoleeksamen.

Fordypningsoppgaven (HIS3090) er en semesteroppgave som utformes og skrives under veiledning av en faglærer.

Frie emner eller støtteemner (40-gruppe) vil kunne ha andre vurderingsformer. Dette vil fremgå av emnebeskrivelsen for det enkelte emnet.

Eksamensspråk

I de fleste emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk eller dansk. Noen emner kan være på engelsk eller et annet fremmedspråk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. des. 2018 15:44